Intervju med Enrads VD Andreas Bäckäng


2020-07-15


VD Andreas Bäckäng

"För mig är det viktigt att leverera värde över tid och att alltid ha en långsiktighet i beslut, strategier och mål."

För de som inte tidigare har hört talas om Enrad, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Enrad tillhandahåller energisnåla och miljövänliga kyl & värmepumpsystem, där vår målsättning är att vara det energieffektivaste och miljövänligaste alternativet inom kyl- och värmepumpsteknik. En av fördelarna med vår lösning är att vi endast använder oss av naturligt köldmedium, vilket är till vår fördel då allt fler och strängare lagkrav införs kring hur kyl- och värmeanläggningar ska fungera för att ens bli godkända att användas. Energikraven blir också allt hårdare och därför använder vi enbart frekvensstyrning av våra aggregat och ansluten kringutrustning. Här ser jag att vi ligger helt rätt i tiden med vårt erbjudande. Sett till vår marknadsstorlek så är den minst sagt omfattande, där jag skulle vilja säga att den är så pass stor att det svårt att ge någon exakt siffra. I stort sett alla aktörer, verksamheter och organisationer som är i behov av en kyl- eller värmeanläggning skulle kunna vara en potentiell kund för oss. Vi har sedan start arbetat med ett s.k. modulkoncept vilket möjliggör en bättre möjlighet till att skala upp vår försäljning, där vi kan gå från en effekt om 50 KW till 1 Megawatt (1 000 KW) genom att koppla ihop fler av de moduler som vi producerar. Det ger oss förutsättningarna till att fortsätta öka vår försäljning, och till god marginal.

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag?

För oss handlar det om traditionell försäljning, där vi på den svenska marknaden utgår från tre delar:

  • Bearbetning och utbildning av de konsulter som föreskriver lösningar till slutkunder för att de ska sälja in vårt erbjudande.
  • Bearbetning av installatörsledet där de köper in våra produkter och sedan levererar till slutkunden.
  • Egen direktförsäljning mot slutkunder, t.ex. fastighetsbolag där ett exempel på en befintlig fastighetskund är Wallenstam.

När det kommer till vår försäljning i Norge så har vi sedan en tid tillbaka en partner/grossist som sköter allt lokalt för oss.

Coronavirusets framfart har haft stora påverkningar på ekonomin under 2020 och många företag blir drabbade. Hur tror du att Covid-19 kan komma att påverka Enrad under resten av 2020?

Det är omöjligt att veta exakt, men sett till den ordervolym vi hittills får in så känns det som att vi har ett bra momentum idag. Inom vår bransch ser vi oftast bara 3-4 månader framåt så det är svårt att sia om hur resten av året skulle kunna komma att se ut. En fördel för oss är dock att de typer av produkter som vi erbjuder är så pass viktiga och kritiska för många verksamheter, vilket bidrar till en god efterfrågan även i sämre ekonomiskt klimat. Med de förfrågningar som vi fortsatt erhåller löpande idag så känner jag mig trygg med att vi kan göra ett bra helår i verksamheten.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Enrad, vad skulle det i sådana fall vara?

För mig är det viktigt att leverera värde över tid och att alltid ha en långsiktighet i beslut, strategier och mål. Som företag har vi successivt lyckats att öka vår omsättning, vår lönsamhet och vår bruttomarginal. Det här anser jag är ett tydligt tecken på att det vi gör är rätt, och som investerare tycker jag att det är fortsatt viktigt att bevaka att vår utveckling fortsätter i den riktningen, enklast genom att läsa våra kvartalsrapporter. Historiskt har vi investerat en hel del i verksamheten och jag märker att vi nu börjar se positiva effekter, något jag tror kommer fortsätta framgent.

Kan du nämna tre anledningar till varför Enrad är en bra investering idag?

  1. Vi adresserar en marknad som befinner sig i en strukturell tillväxt, där vi ligger helt rätt i tiden med vårt erbjudande vilket stöds av både rådande- och potentiellt nya lagar och krav.
  2. Vi har gjort våra strategiska investeringar i verksamheten vilket vi nu kan kapitalisera på, det syns inte minst genom en fortsatt god orderingång. Med en sådan grund och nuvarande momentum ser jag positivt på våra möjligheter att fortsätta växa och öka vår lönsamhet.
  3. Om vi lägger ihop en stark marknad med den positionen vi har skaffat oss idag, i kombination med rådande bolagsvärdering, anser jag att vi har goda förutsättningar för att leverera ett ökat aktieägarvärde.