Vi förväntar oss fortsatt god tillväxt av Time People Group under H2 2020


För räkenskapsåret 2020*, TPG redovisar brutet räkenskapsår, estimerar Analyst Group en omsättningstillväxt om 20,8 %, motsvarande en omsättning om ca 199 MSEK (161 MSEK). På rullande 12 månader så ligger TPG på en omsättning om ca 175 MSEK, och Analyst Group bedömer att Bolaget är väl positionerat för att uppnå eller överträffa våra prognoser för räkenskapsåret 2020, särskilt då TPG överträffade våra prognoser för Q2 2020.

Nästa rapport, som utgör TPG:s Q3 rapport, brukar normalt sett vara ett av de svagare kvartalen, då kvartalet avser perioden 1 november till 31 januari, och således infaller över vinterledigheten och nyår, vilket i år var fler lediga dagar än föregående år. För detta kvartal estimerar Analyst Group en omsättning om ca 42 MSEK, motsvarande en Q-on-Q tillväxt om ca 10,3 % från Q3 2019.

Q4, som infaller i samband med att Bolaget publicerar sitt bokslut för år 2020, brukar normalt sett vara det starkaste kvartalet omsättningsmässigt tillsammans med Q2. För Q4 estimerar Analys Group en omsättning om ca 57 MSEK, vilket motsvarar en Q-on-Q tillväxt om 10,3 %.

Analyst Group kommer under de resterande två kvartalen av räkenskapsåret 2020 fokusera på hur TPG:s underliggande marknad utvecklas, och eventuella kommentarer kring detta från bolagets VD Magnus Lönn i kommande VD-ord. Annat som vi lägger vikt vid är:

  • Ökningstakten i personalkostnader, och hur denna kommer förhålla sig till ökningstakten i omsättningen
  • Om TPG väljer att förvärva de resterande 49 % av Waymark
  • Hur de externa kostnaderna utvecklas, då dessa antas till stor del bestå av kostnader för underkonsulter
  • Om Bolaget byter från K3-regelverket för redovisning till IFRS, vilket skulle kunna gynna marginalerna och göra att värderingen framgent framstår som lägre än i dagsläget

Värt att notera är att både VD Magnus Lönn, genom bolag, samt dotterbolags-VD Per Elgh, VD för dotterbolaget Waymark, köpte aktier under december månad, och äger efter köpen 2,6 % respektive 2,1 % av Bolaget. Det totala insiderägandet bland styrelse och ledning uppgår per 2020-01-24 till ca 70 % av Time People Group.

*TPG redovisar brutet räkenskapsår, där året startar i 1:a maj, och slutar 30:e April. I och med detta innebär det att innevarande räkenskapsår för Bolaget är räkenskapsåret 2020, som sträcker sig mellan 2019-05-01 till 2020-04-30.

 

Intervju med VD Magnus Lönn

Vad är dina förväntningar på år 2020 för Time People Group?

Mina förväntningar för 2020 är att vi kommer fortsätta utveckla och förstärka våra existerande konsultbolag. Fortsätta med att kontinuerligt se över hur vi inom Time People Group jobbar och erbjuder tjänster till våra kunder för att möta deras behov på bästa och mest effektiva sätt. Förstärka gruppen med ytterligare ett nischat specialistbolag, samt under året starta upp ett pilotprogram för att rekrytera nyutexaminerade ingenjörer. Speciellt då vi som bolag har möjlighet att kunna erbjuda dem arbete tillsammans med våra seniora konsulter, skapar vi en brant inlärningskurva och bra start för dem samtidigt som det bidra till att öka vår organiska tillväxt. Det är detta som är vårt fokus för 2020 och som vi i positiv anda börjat exekvera på.

Hur ser du efterfrågan ut på era marknader? Hur tror du den kommer se ut under år 2020?

Jag upplever att efterfrågan är fortsatt god, framför allt hos våra utvecklarbolag och gör den bedömningen att det kommer fortsätta så under merparten av 2020. Det som tydligt börjar märkas är att merparten av företagen nu allt snabbare börjat ställa om till mera agila arbetssätt. Detta leder till en minskad efterfrågan hos framför allt de mer traditionella rollerna så som exempelvis projektledare och manuella testare. Oavsett roll så kommer stort teknikkunnande och förmågan att jobb i team vara viktigt framöver och är något som vi ser över och kontinuerligt anpassar när vi rekryterar. Så sammanfattningsvis tror jag 2020 kommer vara fortsatt god men vi kommer inte uppleva lika stor efterfrågan som tidigare år och se ett tydligt skifte mot mer specialist och tekniknära roller oavsett disciplin.

Hur ser era planer ut kring framtida förvärv ut? Har ni några specifika sektorer som ni kollar extra på inom IT-konsultområdet?

Vi jobbar kontinuerligt med att utvärdera möjliga förvärvskandidater och områden. Viktigt för oss är att framtida förvärv kompletterar och förstärker resten av gruppen. Vårt senaste förvärv Waymark som är experter på javautveckling är ett bra sådant exempel.

Vad förväntar du kommer driva tillväxt i Time People Group under år 2020?

Kunskap och kompetens och vår förmåga att tillhanda hålla våra kunder det. Med vårt upplägg med nischade dotterbolag och tydlig kompetensinriktning som samverkar inom Time People Group skapar vi en dynamisk miljö för duktiga konsulter att utvecklas och jobba i. En miljö där vi på daglig basis jobbar med och hjälper många av Sveriges ledande företag. Det är en bra kombination och något som vi kommer se mer av under 2020