Kommentar på Shortcut Medias två senaste förvärv


Shortcut Media Group (“SMG” eller “bolaget”) kommunicerade i samband med torsdagens stängning (29 april) att bolaget förvärvar 100 % av Magoo AB (“Magoo”) för en köpesskilling om 7,8 MSEK. Idag den 3 maj 2021 presenterade SMG ett ytterligare förvärv, digitalbyråverksamheten Klapp & Co, mot en köpeskilling om 1,7 MSEK för rörelsen på skuldfri basis. Förvärven ska finansieras dels genom nyemitterade aktier, dels egen kassa, men även genom en förvärvskredit och säljarrevers.

Magoo är en Söderhamnsbaserad kreativ studio som producerar avancerad 3D-visualisering och visuella effekter (VFX), med kundbas primärt i Sverige och USA, och förutom att bredda SMG:s geografiska täckning till Söderhamn, stärker Magoo SMG-koncernen befntliga produkterbjudande inom ovannämnda segment. SMG estimerar att Magoo kommer tillföra 12-14 MSEK till omsättningen och 1,5-2 MSEK i EBIT på årsbasis, och givet att köpeskillingen om 7,8 MSEK inkluderade en nettokassa om 2,5 MSEK vilket innebär en bolagsvärdering om 5,3 MSEK på skuldfribasis. Detta betyder att Magoo förvärvades till en EV/EBIT-multipel om 2,65 givet att Magoo redovisar ett EBIT-resultat om 2 MSEK och en EV/S-multipel om 0,38 givet en omsättning om 14 MSEK.

Klapp & Co har tidigare varit verksamma inom digitalbyrå och film, men SMG förvärvar nu deras digitalbyråverksamhet, som specifikt är inriktad på digital design, applikationsutveckling, webbsidor med fokus på användarvänlighet samt tillhörande strategi- och analysarbete. Med Klapp & Co stärks Bond Street Films samt SMG:s beläggningsgrad och tillika kompetens inom ovan nämnda affärssegment, som dessutom blir ett nytt sådant inom SMG-koncernen. Klapp & Co väntas tillföra 4-5 MSEK i omsättning och ca 0,4-0,5 MSEK i EBITA-resultat på årsbasis, motsvarande en EBITA-marginal om ca 10 %. Förvärvet görs till en EV/EBITA om 3,4 givet att Klapp & Co redovisar ett EBITA-resultat om 0,5 MSEK, och en EV/S om 0,34 givet en omsättning om 5 MSEK. SMG själva värderas till EV/EBITA om ca 18 och EV/S om ca 0,76.

Magoo har de senaste åren haft en relativt stillastående omsättning, med en CAGR om 0,7 % under åren 2016-2020, och rapporterade en nettoomsättning om ca 12,3 MSEK för räkenskapsåret 2020 . Däremot har Magoo sen 2018 stärkt sin lönsamhet på EBIT-nivå avsevärt med en genomsnittliga årlig tillväxt om 33,2 %, och uppvisade en EBIT-marginal för år 2020 om ca 12 %, motsvarande ett EBIT-resultat om ca 1,5 MSEK. Klapp & Co utgjorde en del av Klapp AB innan förvärvet, varför publika siffror för förstnämnda inte finns tillgängligt och att studera Klapp AB, som då även inkluderar filmverksamheten, kan vara missvisande. Givet vad Klapp & Co förväntas tillföra SMG-koncernen kommer de, tillsammans med Magoo, bidra starkt till SMG:s uppsatta tillväxtplan om att dubbla omsättningen till år 2022 för att då uppgå till 120 MSEK, med en EBITA-marginal om 5-10 %, motsvarande 6-12 MSEK. På proformabasis för år 2020 uppgick den samlade omsättningen för SMG, Magoo och Klapp & Co* till ca 76 MSEK med en EBITA om ca 4,6 MSEK**.

“Det skulle förvåna mig om vi inte stängt ett förvärv före midsommar”, sa VD Anders Brinck i samband med bokslutskommunikén 2020. Mycket riktigt blev det så i och med förvärven av Magoo den 29 april, och Klapp & Co idag, som dessutom görs till mycket fördelaktiga villkor. Med förvärven utnyttjar SMG inte enbart värderingsgapet mellan onoterad och noterat givet de låga multiplar de köper Magoo och Klapp & Co till jämfört med den egna väreringen, utan drar även nytta av rådande marknadsklimat, som utgörs av lägre affärsvolymer och aktivitet givet rådande restriktioner, vilket möjliggörs av bolagets goda finansiella profil. Det som vi tycker är särskilt imponerande med de genomförda förvärven, bortsett från de låga multiplarna som det gjordes till, är den resultatförbättring som väntas tillföra SMG-koncernen, till en väldigt låg utspädning. Med Magoo och Klapp & Co inräknat i koncernen, utifrån 2020 års siffror samt SMG:s egna uppskattningar, stärks EBITA-resultatet med ca 80 % samtidigt som utspädningen för befintliga aktieägare endast blir ca 4,9 %, givet SMG:s finansieringsstruktur av förvärvet, som delvis inkluderar totalt 2,1 MSEK i nyemitterade aktier Sammantagaet bedömer Analyst Group detta som två helt klart värdedrivande förvärv från SMG:s sidan, som tillför aktieägarevärde med bakgrund av de villkor som förvärven görs till.

Strikta restriktioner, inställda event och försiktiga marknadsinvesteringar präglade mediamarknaden i sin helhet under hela 2020 och gör det fram till dags dato, även om det finns tendenser om en vändning i närhet. Förvärven av Magoo och Klapp & Co kommer konsolideras i SMG:s räkenskaper från och med 28 april och 30 april 2021, vilket kommer att synas i Q2-21. Givet hur marknadsläget ser ut än idag förväntar vi oss att SMG, likt andra aktörer inom branschen, kommer ha det fortsätt trögt under Q2-21, något SMG även flaggat för i bokslutskommunikén 2020. Vi bedömer dock att andra halvan under 2021 kan bli bättre i takt med ökad bredd i vaccineringen, vilket torde vara förknippat med lägre osäkerhet på marknaden och därmed ökad investeringsvilja.

Avslutningsvis ställde vi följande frågor till SMG:s VD Anders Brinck:

Vilka synergieffekter tillkommer i och med förvärvet av Magoo och Klapp&Co?

Förvärvet av Klapp kommer innebära ett antal kostnadssynergier för bl.a. lokalhyra, redovisning, försäkringar m.m. då verksamheten förs över till Bond Street i Stockholm. Även förvärvet av Magoo innebär vissa kostnadssynergier på den administrativa sidan, om än mindre än Klapp&Co, eftersom Magoo är ett separat kontor i en annan stad.  Bägge förvärven innebär betydande möjliga intäktssynergier. Sådana ska man dock vara försiktig med att kvantifiera för tidigt, så intäktssynergier finns inte med i de finansiella tal vi kommunicerat kring förvärven.

Hur ser du på resterande del av verksamhetsåret 2021 efter dessa förvärv?

Som nämndes i bokslutskommunikén var Q1 2021 trögt för branschen i stort pga restriktionerna, vilket även påverkat oss. Från Q2 och framåt väntas en fin utveckling både organiskt och via förvärv i SMG, med betydande tillväxt av omsättning och resultat. Jag kommer att kommentera detta mer utförligt i samband med att vi släpper Q1-rapporten.

Innebär dessa två förvärv att ni förvärvat färdigt i år?

Vi har fler spännande förvärvsdialoger som pågår, så det är fullt möjligt att det blir fler affärer i år utöver Magoo och Klapp&Co.


*Givet vad SMG förväntar sig att Klapp & Co tillför i omsättning och EBITA-resultat på årsbasis.

**Magoo:s EBITA-resultat är ej känt, varför EBITDA används för att illustrera Bolagens samlade rörelseresultat


SMG släpper sin Q2-rapport 2021 den 27 maj, och vi kommer i samband med det komma med en uppdaterad version av analysen.