Kommentar på Seamless Distribution Systems Q3-rapport


Seamless Distribution Systems AB publicerade idag den 22 oktober sin delårsrapport för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2020. En summering av det Analyst Group fann mest intressant i rapporten följer nedan.

SDS levererar en stark rapport

Under Q3-20 så uppgick de totala intäkterna till 71,5 MSEK (66,1*), vilket motsvarar en intäktsökning om ca 8,2 % Y-on-Y, medan nettoomsättningen steg från 63,4 MSEK under Q3-19 till 68,4 MSEK under Q3-20, motsvarande en ökning om ca 7,9 %. Bruttoresultatet steg Y-on-Y från 34,2 MSEK till 41,5 MSEK, en ökning om ca 21,3 %, medan det justerade EBITDA-resultatet, justerat för förvärvsrelaterade händelser, steg från 9,0 MSEK till 12,0 MSEK Y-on-Y, vilket motsvarar en ökning om ca 33,3 %.

Över våra förväntningar på flera punkter

SDS levererade en stark rapport, och siffrorna kom in över våra förväntningar på flera punkter. De totala intäkterna uppgick till 71,5 MSEK, att jämföra med estimerade 72,4, och nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK, jämfört med estimerade 69,7 MSEK. Bruttoresultatet uppgick till 41,4 MSEK, att jämföra med det prognostiserade bruttoresultatet om 39,2 MSEK, där bruttomarginalen blev  58,0 % jämfört med estimerade 54,1 %. Det justerade EBITDA-resultat, justerat för förvärvsrelaterade kostnader, landade på 12,0 MSEK, att jämföra med det justerade EBITDA-resultatet om 9,0 MSEK för Q3-19, och EBITDA-marginalen blev 17,6 %, jämfört med estimerade 16,2 %. De starka brutto- och EBITDA-marginalerna i kvartalet var tydliga tecken på god kostnadskontroll från SDS, då bolaget, trots något lägre totala intäkter samt nettoomsättning än estimerat, visade på både högre brutto- och EBITDA-resultat än vad vi hade prognostiserat.

Stark orderingång mot kvartalets slut och stor potential för merförsäljning till ny kund i Kenya

SDS tredje kvartal präglas av en initialt något lägre affärsaktivitet, där sommarmånaderna ofta utgör en lugnare period, och där slutet på kvartalet historiskt ofta är starkt, med starkare försäljning. Detta var fallet även under Q3-20, och bolaget beskriver att de hade en stark orderingång under slutet av kvartalet. Den starka orderingången, kombinerat med en växande pipeline av orders från befintliga och nya potentiella kunder, bådar gott för fortsatt omsättningstillväxt framgent för SDS anser Analyst Group. Därtill kommenterade bolaget potentialen som de ser i den nya kunden i Kenya, som SDS bedömer kan generera betydande merförsäljning på sikt. Analyst Group ser projektet som SDS vann med den Kenyanska kunden som ett starkt bevis på SDS ledande position inom sin nisch, och bedömer likväl som bolaget att potentialen för merförsäljning är god.

*De totala intäkterna under Q3-19 är justerade för den engångspost om 21,4 MSEK negativ goodwill som bolaget hade under det kvartalet.