Kommentar på SDS:s senaste genombrottsorder från Vodafone Oman


Seamless Distribution Systems (”SDS eller “bolaget) meddelade idag den 8 september 2021 att bolaget erhållit en genombrottsorder från Vodafone Oman och avser SDS:s SaaS-erbjudande Retail Value Management (RVM) suite. SaaS-avtalet sträcker sig i tre år och kan komma att innebära återkommande intäkter uppgående till ca 10–15 % av SDS nuvarande supportintäkter, som under år 2020 uppgick till ca 92 MSEK.

Genombrottsordern innebär att SDS blir en strategisk partner till Vodafone Oman, vilket utgör en ny marknad för operatörsgruppen och tillika SDS. Ordern avser SDS:s SaaS-erbjudande Retail Value Mangement (RVM) suite, vilket i praktiken innebär att SDS kommer att införa fullständig digitalisering av Vodafones verksamheter och kundinteraktioner i Oman. Genom att Vodafone implementerar SDS:s teknik möjliggörs hantering av distributionskedjor, digital och fysisk produkthantering, order- och betalningsuppföljning, styrning av egen mobil säljkår, incitamenthantering och digital kundaktivering genom omnikanal-support samt Business Intelligence moduler via Riaktrs State of The Art-erbjudande. Utöver leveransen av bolagets teknik, kommer SDS även att tillhandahålla expertis genom konsulttjänster för affärsprocesser för att stötta Vodafones marknadslansering i Oman.

Givet att Vodafone når sina uppsatta mål i Oman gällande marknadsandelar kommer SDS att kunna öka bolagets SaaS-intäkter avsevärt och årligen erhålla intäkter uppgående till ca 10–15 % av SDS:s nuvarande supportintäkter.

Analyst Group ser starkt positivt på SDS:s senaste genombrottsorder med Vodafone då det inte enbart innebär en ytterligare välrenommerad telekomoperatör till kundreferenslistan, utan är även väl i linje med SDS långsiktiga operationella mål att dels expandera inom just RVM, dels öka de återkommande intäkter. SDS har idag en förhållandevis hög andel återkommande intäkter, ca 35–40 % av totala intäkter, med då resterande del av bolagets omsättning är beroende av nya orders, alternativt tilläggsförsäljning, fluktuerar försäljningen relativt mycket från kvartal till kvartal. SDS:s strategi att öka de återkommande intäkterna är därför ett steg mot att minimera dessa fluktuationer och jämna ut intäktsflödena, för att erhålla en högre förutsägbarhet i intäkterna, men även för att ytterligare stärka bolagets ställning som affärskritisk leverantör. Genom att framtida avtal med operatörer i ökad omfattning baseras på ”tickintäkter”, likt detta avtal med Vodafone, bör SDS, på sikt, kunna erhålla en större del av den långsiktiga lönsamheten i bolagets kunders affär, genom att växa med kunderna i en högre grad än tidigare.

Analyst Group estimerar, givet informationen i pressmeddelandet, att SDS kommer kunna erhålla ca 15–20 MSEK på årsbasis i SaaS-intäkter från detta avtal i takt med att Vodafone når uppsatta mål vad gäller marknadsandelar i Oman. Det är därför rimligt att anta att de årliga intäkterna för SDS initialt är lägre än 15–20 MSEK årligen då Vodafone nyligen etablerat sig i Oman, men att de succesivt ökar i takt med att Vodafone vinner fler marknadsandelar i regionen, och därmed går mot 15–20 MSEK på årsbasis inom kommande år. Analyst Group anser därutöver att denna genombrottsorder med Vodafone öppnar upp nya dörrar för SDS som, givet framgångsrikt samarbete, kan komma att innebära ytterligare orders av denna karaktär från Vodafone i samband med etablering på nya marknader framöver eller till och med ersätta befintlig konkurrerande teknik på andra marknader som Vodafone i dagsläget är etablerade inom.

Hur vi ser på SDS som en investering

Förvärvet av Riaktr stärker i synnerhet SDS:s Business Intelligence-erbjudande och ger därtill tillgång till en ökad kundbas, däribland telekomgruppen Orange som är en av världens största telekomoperatörer. Under H1-21 erhöll SDS en genombrottsorder från Telenorgruppen som anses ha omfattande potential och kan bidra med stark organisk tillväxt framgent. Med befintliga distributionsavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om 70,6 MSEK år 2021. Baserat på en relativvärdering, härleds ett värde per aktie om 64 SEK på 2021 års prognoser.