Kommentar på Realhearts Q3-rapport


Realheart publicerade idag den 18 november sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Följande är några punkter som vi valt att titta närmare på i samband med rapporten:

  • Hur bolagets kostnadsbas utvecklats
  • Kassaflöde och burn rate
  • Stärkt organisation

Under Q3-21 uppgick Realhearts totala rörelsekostnader till -1 327 tSEK (exklusive avskrivningar), motsvarande en minskning om 37 % Q-Q, medan det i termer av absolut tal motsvarar -808 tSEK. De något lägre kostnaderna härleds till att bolaget har minskat andelen inhyrd personal. Kostnadsbasen i tredje kvartalet har utvecklats något bättre än våra förväntningar och vi ser positivt på att Realheart utvecklats med god kostnadskontroll.

I och med emissionen under september som inbringade ca 61,5 MSEK före emissionskostnader med en teckningsgrad om ca 91 % har Realheart signifikant förstärkt sin finansiella ställning. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick kassan till 60,1 MSEK och under Q3-21 uppvisar bolaget en operativ kapitalförbrukning (före förändringar i rörelsekapital), s.k. burn rate, om endast -0,4 MSEK/månad. Vi kan konstatera att bolaget därmed även har en lägre burn rate i jämförelse med föregående kvartal (Q2-21), då denna uppgick till -0,7 MSEK/månad, vilket får anses som ett gott betyg. Realheart har i och med emissionen och den låga kapitalförbrukningen säkerställt finansiering för verksamheten i +12 månader framåt, med tillägg för att vägen till marknadslansering är lång och Analyst Group räknar med att ytterligare extern kapital kommer behövas via ytterligare aktieägarkapital, eller s.k. ”mjuka pengar”, exempelvis EU-stöd och ideella stiftelser, för att nå en lyckad kommersialisering.

I övrigt har Realheart under september genomfört nyanställningar i produktutvecklingsteamet, vilket är arbetsuppgifter som tidigare till största del har utförts av konsulter. I tredje kvartalet kunde vi just se en minskning av kostnader för inhyrd personal, vilket inte enbart minskar kostnadsbasen, men även stärker den interna kompetensen inom Realheart.

Sammanfattningsvis var rapporten utifrån de finansiella aspekterna något över våra förväntningar, där Realheart har fortsatt att utvecklats med god kostnadskontroll. Vi är av uppfattningen att utvecklingsarbetet går i fortsatt rätt riktning.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad version av vår senaste aktieanalys.