Kommentar på Kollect on Demands Q4-rapport


Kollect publicerade idag den 18 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 12,9 MSEK, motsvarande en tillväxt om 48 % YoY
  • De återkommande intäkter uppgick till 61 % av de totala intäkterna
  • Bruttomarginalen stärktes signifikant YoY och uppgick till 43 %
  • Förbättrad burn rate under Q4-20

Stark omsättningstillväxt och fortsatt god utveckling av återkommande intäkterna under Q4

Kollect uppvisade stark tillväxt under fjärde kvartalet, motsvarande en ökning om 48 % jämfört med Q4-19, och redovisade en omsättning om 12,9 MSEK (8,7), vilket innebär att omsättningen för helåret 2020 summeras till 46,1 MSEK (29,4). De återkommande intäkterna ökade från att stå för 47 % av intäkterna under Q4-19 till att under Q4-20 utgöra 61 % av intäkter, vilket motsvarar en förbättring med 14 procentenheter. Förbättringen kan härledas delvis av implementeringen av Kollects strategi som kommunicerades under Q2-20, som bland annat handlade om att allokera om resurser internt i syfte att öka de återkommande intäkterna, och delvis av förvärvet av den irländska BigBin-verksamheten som genomfördes under Q3-20. VD John O´Connor menar att BigBin-verksamheten ”…utgör en central drivkraft för vår (Kollects) marginal…” och med tanke på att Kollect nyligen upptagit lån om ca 4,8 MSEK i syfte att bredda BigBin-verksamheten förväntar vi oss att de återkommande intäkter kan öka ytterligare kommande kvartal.

Bruttomarginalen stärktes QoQ samt YoY

Q4-rapporten blev ett tydligt kvitto på att Kollects arbete med att öka intäkterna från högmarginalsegmentet, som också kommunicerades i Q2-20 rapporten, har gett bra resultat, där bruttomarginalen steg till 43 %, vilket kan jämföras med 36 % som uppvisades i Q3-20 samt 30 % för motsvarande period år 2019. Vad vi tyckte var särskilt starkt av Kollect var att de lyckades öka bruttoresultatet med 110 % YoY, vilket dels är ett resultat av ökad omsättning, men framförallt av en effektiviserad intäktsmix. I takt med att rådande Covid-19 restriktioner på Irland och Storbritannien börjar lättas upp, och fler företag kan börja öppna upp sina verksamheter igen, förväntar vi oss att Kollect kan få upp bruttomarginalen ytterligare några procentenheter. Detta eftersom intäkter från företagssidan tillhör Bolagets mer lönsamma affärer, och i kombination med fortsatta satsningar inom BigBin-verksamheten, som är Kollects mest lönsamma vertikal, bör bruttomarginalen kunna stärkas framgent.

Kapitalförbrukning och Burn rate

Vid utgången av december uppgick kassan till 2,4 MSEK, men har därefter fyllt på kassan med 8,2 MSEK via utökade lån. Bolagets burn rate förbättrades avsevärt jämfört med tredje kvartalet och uppgick till -1,3 MSEK/månad för Q4-20 (Kollect erhöll statsstöd om 1,1 MSEK under kvartalet för FoU, vilket har tagits hänsyn till), vilket kan jämföras med – 2,2 MSEK/månad i Q3-20. Givet en burn rate om -1,3 MSEK/månad skulle Kollect behöva finansiering senast i början av Q3-21, dock är det värt att påminna om att Kollect tidigare genomfört en riktad nyemission med teckningsoptioner av serie TO1, där ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att tillföra Kollect upp till ca 55,4 MSEK, beroende på teckningskurs. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 9 augusti 2021 till och med 20 augusti 2021.

Sammanfattningsvis tycker vi att Kollects rapport ger en indikation om att bolaget är på rätt väg, där vi ser positiv på bolagets satsningar om att öka återkommande intäkter och stärka bruttomarginalen har gett effekt. Minskade nationella restriktioner, i kombination med fortsatt fokus på att Kollects kommunicerade strategi och utrullning av fler BigBins, anser vi kommer att ge omsättningen såväl som bruttomarginalen en skjuts uppåt kommande kvartal. 

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Kollect.