Kommentar på Kina-avtal samt intervju med VD


Josab publicerade igår den 13 november 2019 den efterlängtade kallelsen till extra bolagsstämma, med information kring avtalen för etableringen i Kina.

Sammanfattning av JV-bolaget

Ägarstruktur (%):

  • Josab Water Solutions AB (”Josab”): 49 %
  • Beijing Win Fortune Technologies Ltd (”WF”): 25,5 %
  • Global Green Development Capital Management Beijing Ltd (“GGDC”): 25,5 %

WF och GGDC kommer kapitalisera JV-bolaget med ca 1,040,000 RMB kontant. Josab står för det tekniska kunnandet, som på sikt kommer att överföras på lokal personal, utveckling och R&D.

Sammanfattning av Licensavtalet

JV-bolaget ska med ensamrätt i Kina tillverka, marknadsföra och sälja Josabs teknologi för vattenrening baserad på användandet av Aqualite. För att tillhandahålla Aqualite, erhåller Josab en licensavgift om 300 euro/ton samt en intäkt om 1 700 euro/ton såld Aqualite. Total intäkt för Josab är således 2 000 euro/ton såld Aqualite.

Den totala minimivolym för de tre första åren är 1 400 ton Aqualite, vilket utifrån nämnd prissättning och period således skulle motsvara en total intäkt om ca 30 MSEK för Josab. Minimivolymerna är uppdelade på de tre första åren enligt:

  • År 1: 200 ton, vilket skulle motsvara en intäkt om ca 4 MSEK för Josab
  • År 2: 400 ton, vilket skulle motsvara en intäkt om ca 8 MSEK för Josab
  • År 3: 800 ton, vilket skulle motsvara en intäkt om ca 16 MSEK för Josab

Notera dock att minimikravet är att 50 % måste uppfyllas årligen, men när tre år har gått ska totalt 100 % ha köpts och levererats. Totala avtalstiden är fem år, med en förlängning om två år vid utebliven uppsägning av avtalet.

Ansvarig analytiker kommenterar om ytterligare potential

”I gårdagens kallelse framgick informationen att 1 400 ton Aqualite skulle kunna användas för att bygga 2 300 st. S100-maskiner, alternativt 560 st. S500-maskiner. Efter sommaren erhöll Josab en initial order från Sichuan avseende tre S100-maskiner till ett totalt ordervärde om ca 1 MSEK, motsvarande ca 330 000 SEK per S100-maskin. Även om det inte har uttalats något exakt försäljningsmål av maskiner för JV-bolaget, samt hur då JV-bolaget skulle prissätta maskinerna, skulle ändå ett illustrativt räkneexempel kunna göras. Om ett genomsnittligt försäljningspris om ca 330-360 000 SEK per S100-maskin skulle appliceras framgent, så skulle 2 300 S100-maskiner motsvara en omsättning omkring 800 MSEK för JV-bolaget. Baserat på våra tidigare publicerade analyser, kan en bruttomarginal om lägst 50 % per enhet antas, vilket således skulle motsvara ett bruttoresultat omkring 400 MSEK för JV-bolaget. Hur sedan JV-bolagets rörelsekostnader kommer se ut under kommande år, är svårt att säga idag. Likväl kommer 49 % av JV-bolagets resultat att vara hänförligt till Josab, och kan då komma att redovisas som ”resultat hänförligt till intressebolag” i Josabs egna resultaträkning. Detta är såklart ingen prognos, men visar likväl vilken enorm potential som finns i och med Kina-etableringen, utöver själva minimumintäkterna om ca 30 MSEK från licensavtalet. Viktigt att påpeka är även att ovan räkneexempel utgår från minimivolymen om 1 400 ton Aqualite. Det kan rimligen antas att Josab förväntar sig högre volymer, samt att ingen samarbetspartner skulle gå med på nämnda minimivolymer om de inte tror att detta med hög sannolikhet kan nås”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Att aktien sjunker idag känns omotiverat, även om dagens orderflöde möjligen kan viska om att mer ”kortsiktiga händer” försvinner ur aktien. Samtidigt ska det ej glömmas att en direktinvestering ska göras om 7 miljoner aktier á 2 SEK, enligt tidigare avtal, vilket tillsammans med framtida tänkta optionsinlösen av Serie 1-3, medför en utspädningseffekt för befintliga ägare.

”När teckningsoptioner förhandlas ligger det såklart i både utställarens och innehavarens intresse att nivån för optionsinlösen sätts på en nivå som båda parter med god sannolikhet tror kan uppnås, helst med bra marginal. Angivna nivåer för teckningsoptionerna kan således ses som en illustrativ värdetrappa som båda parter tror att Josab minst kan uppnå, vilket innebär att aktien ska stå i minst 6 kr om ett år, 8 kr om två år och 10 kr om tre år. Hur aktien väl utvecklas återstår såklart att se”, avslutar ansvarig analytiker.

Intervju med Johan Gillgren, VD på Josab

Ni har nu träffat ett fullständigt avtal i Kina. Hur ser du på framtiden i Kina och på andra marknader kortsiktigt?

Vi är riktigt nöjda med vad vi har nu lyckats med i Kina och de avtal vi skrivit. Uppstarten av JV-samarbetet har i praktiken redan inletts, och parterna ser just nu över de initiala möjligheterna för bolaget att få en så bra start som möjligt, både vad avser marknadsföring och initiala försäljningar. Allt detta kommer att vara klart och utvärderat till dess att ombildningen av det kinesiska bolaget till ett JV-bolag är klart i slutet på december. Eftersom detta avtal är exklusivt för Kina kan vi inte få till fler avtal av denna sort inom Kina. Andra marknader bearbetas men att komma till ett JV är en lång process, och inte det enda alternativet att lyckas.

Ni skriver att den totala minimivolym för de tre första åren är 1 400 ton Aqualite, vilket skulle ge Josab en intäkt på cirka 29,6 miljoner kronor under perioden för försäljning och licensavgift till dagens kurs. Hur har ni kommit fram till just denna nivå?

Nivån är en volym som diskuterats med våra samarbetspartners, och endast fastställd som en ventil eftersom samarbetsparterna varit mycket noggranna med att de vill ha en exklusiv licens för hela Kina. Diskussionerna var en ”lägsta volym” som Josab kunde acceptera för tre år, som sedan brutits ner på de olika åren med en stegrande skala, vilket vi fann naturligt. Detta skall således inte ses som någon prognos om vad vi tror eller hoppas på. Med tanke på den enorma marknad Kina står för, med möjligheter till återförsäljarnät i Kina osv, så ser parterna detta exakt som vad det avser, endast en ventil med hänvisning till att samarbetsparterna krävde ett exklusivt avtal.

Genom 1400 ton AqualiteTM kan man bygga ca 2 300 st. S100 maskiner, alternativt 560 st. S500 maskiner. Vilken part står för kostnader samt försäljning av maskinerna?

All marknadsföring, tillverkning och försäljning kommer att ske via JV Bolaget. Tillverkning står JV bolaget för, och sker det mot order är det vanligt att kunden betalar 40 % i handpenning vilket oftast motsvarar de rörliga materialkostnaderna. Tillverkningskapacitet saknas verkligen inte i Kina, våra samarbetspartners har erfarenhet att marknadsföring och försäljning inom vattenområdet i Kina med uppbyggda kontakter då de jobbat inom denna näring under lång tid.

Imorgon (15/11) publicerar Josab sin rapport för tredje kvartalet. Vi kommer i samband med det att återkomma med en kommentar och kort därefter en uppdaterad analys.