Kommentar på Intellegos LOI med ett amerikanskt medtechbolag


Intellego kommunicerade i fredags den 1 oktober att bolaget ingått ett LOI (avsiktsförklaring) med ett riskapitalfinansierat amerikanskt medtechbolag, vilka tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden. Avsikten är att utveckla en för Intellego ny applikation till en typ av desinfektionsutrustning som används globalt inom sjukvården.

I pressmeddelandet framkom det att syftet med projektet är att implementera Intellegos UV-teknik på medicintekniska produkter som redan används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd. Medtechbolagets målsättning är att sälja cirka 1 miljard desinfektionsmoduler per år, vilket skulle innebära årliga intäkter för Intellego om ca 500 MSEK, vid en lyckad kommersialisering. Inledande tester visar att det fungerar väl, fler tester kommer nu genomföras för att verifiera funktionen ytterligare. Därefter kan medtechbolaget lägga en initial order vilket beräknas ske inom 6 månader.

Intellego är bevisligen inne i ett starkt momentum, då bolaget har tecknat flertalet LOI och erhållit flera strategiska affärer under de senaste månaderna. Med Intellegos senaste LOI bevisar bolaget återigen att dess teknologi går att tillämpa på flera områden, vilket visar på en god teknikhöjd och diversifiering. Avsiktsförklaringen innebär att Intellego ska trycka bolagets fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning, för att på så sätt hindra att t.ex. infektioner kommer in i patienters blodflöde. Problemet med dagens användning av UVC-desinfektion är att det är svårt att uppskatta om önskad mängd UVC-strålning har uppnåtts, vilket har lett till att 1 av 25 patienter i USA drabbas av en vårdrelaterad infektion, där den årliga kostnaden beräknas till ca 30 mdUSD. Med Intellegos teknik kan bolaget säkerhetsställa denna process, genom att mäta om rätt desinfektionsnivå är uppnådd. Intellegos senaste affärer och avsiktsförklaringar ser vi som ett kvitto på att teknikplattformen är en stor del av bolagets framgång, då den möjliggör att Intellego på kort varsel kan möta marknadens behov och skapa nya produkter för fler användningsområden utan större investeringar. På så sätt kan Intellego diversifiera dess kassaflöden och öka försäljningen under en god skalbarhet”, Säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Intellego som en investering

Den globala pandemin har påskyndat ett strukturellt skifte gällande hur olika aktörer, branscher och industrier behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) blev detta en bidragande faktor till företagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Under 2021 har orderingången fortsatt att stiga och med nya krav på att arbeta förebyggande för att begränsa framtida smittspridning, estimerar vi att omsättningen kan stiga till ~33 MSEK år 2022. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 9,5 kr per aktie i ett Base scenario. (2021-08-24)