Kommentar på Euroafricas Q3-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”bolaget”) publicerade idag den 25 november 2021 sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Analyst Groups syn på Euroafricas Q3-rapport

Euroafrica redovisade under det tredje kvartalet 2021 en nettoomsättning uppgående till 4,5 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 12 % mot jämförbart kvartal 2020, vilket påvisar att mediamarknaden har börjat återhämta sig från pandemin. Tredje kvartalet är i regel ett säsongsmässigt svagare kvartal för Euroafricas dotterbolag Social Media Lab (”SML”), likväl andra konsultbetonade bolag, hänfört till semestertider och lägre aktivitet på mediamarknaden, vilket även styrks av att mediainvesteringarna i Sverige under sommarmånaderna (juni och juli) uppgick till 1,6 mdSEK, där en enskild månad annars brukar takta ca 1,1–1,4 mdSEK. Vi drar därför inte allt för stora växlar av den minskade nettoomsättningen Q-Q. Bolaget ser en fortsatt positiv trend med ökad aktivitet från befintliga kunder samt nya större kunder, däribland Melanders Group och Bonnierförlagen, vilket är i linje med den catch-up effekt som Analyst Group tidigare har estimerat. Vi hade däremot förväntat oss en högre omsättning under kvartalet, men med restriktioner nu släppta, i kombination med att fjärde kvartalet, rent säsongsmässigt, brukar vara ett starkare kvartal, bedömer Analyst Group att Euroafrica kommer att avsluta året starkt, dock inte tillräckligt starkt för att våra prognoser för helåret 2021 ska infrias. Med en breddad kundbas och stärkt produktportfölj, i form av Social Content, i kombination med att Kupatana har tagit stora operationella steg framåt, är vi fortsatt positiva till Euroafrica för år 2022 och framgent.

EBITDA-resultatet uppgick till -2,4 MSEK, vilket kan jämföras med föregående kvartal om -2,5 MSEK. I absoluta tal är det en förbättring om ca 0,1 MSEK, däremot tyngdes EBITDA-resultatet av notering- och emissionskostnader under Q2-21, justerat för dessa uppgick EBITDA-resultatet till -1,8 MSEK. Detta är därmed en försämring med ca -0,6 MSEK, vilket härleds till dels den minskade nettoomsättningen, dels av avslutat permitteringsstöd. Bruttomarginalen stärktes under Q3-21 och uppgick till 45,1 %, vilket är en förbättring jämfört med Q2-21 då bruttomarginalen uppgick till 39,5 %, men är samtidigt lägre än vad Bolaget uppvisade under Q1-21 (55,4 %). Bruttomarginalen har därmed under 2021 varit volatil, vilket kan förklaras av att Euroafrica verkar inom en cyklisk marknad, där vissa projekt är mer lönsamma än andra. Den genomsnittliga bruttomarginalen under Q1-Q3 2021 uppgår till 46,7 % vilket är inom det intervall bolaget guidade för i samband med Q2-21, men är samtidigt under Analyst Groups förväntningar. Genom utrullningen av Social Content, vilken är en marknadsföringsplattform med en SaaS-lösning, i kombination med en ökad omsättning kommande kvartal, estimerar Analyst Group att bruttomarginalen kan stärkas framöver.

Den 10 november 2021 blev ett flertal större bolagshändelser känt, vilket innefattade lansering av E-handel, etablering av ett Joint Venture-bolag, samt en genomförd riktad nyemission om ca 11 MSEK. Analyst Group kommenterade de senaste händelserna den 12 november:

Efter förvärvet av konkurrenten Zoomtanzania har Kupatana en ännu starkare ställning på den tanzaniska marknaden vilket, enligt Analyst Group, bäddar för stark tillväxt framgent så fort E-handelsplattformen är ”up and running”. Givet att viss modifiering ska ske och implementeras är det rimligt att anta att E-handelsplattformen kan börja generera intäkter under H1-22.”, säger ansvarig analytiker.

Förvärvsavtalet för Zoomtanzania är påskrivet och med förvärvet stärker Kupatana sin redan marknadsledande position, samtidigt som förvärvet av tekniken bakom Babasell AB:s plattform möjliggör lansering av E-handel, vilket kommer ge upphov till diversifierade intäktsströmmar. Detta, i kombination med en kommande expansion till andra marknader i Östafrika bäddar för en stark tillväxt framgent. Analyst Group ser starkt positivt på Euroafricas produktexpansion, dels genom lanseringen av E-handeln, dels genom Joint Venture-bolaget inom digital vård på den afrikanska kontinenten, och med en påfylld kassa efter den riktade emissionen om 11 MSEK står bolaget finansiellt rustade för att öka tillväxttakten kommande kvartal. Innan E-handelsplattformen är ”up and running” och den kommersiella modellen är utvecklad för hur lanseringen av digital vård skall implementeras, är det svårt att estimera det monetära värdet av dessa. Analyst Group är dock av uppfattningen att E-handelsplattformen kan bära frukt redan under H1-22, varför vi noga kommer följa utvecklingen kommande kvartal.


Vi har i samband med bolagets Q3-rapport intervjuat VD Philip Ebbersten.

Snart stänger vi böckerna för 2021, vad skulle du säga att du är mest respektive minst nöjd med under året som gått?

Mest nöjd är jag med det strategiska arbete vi har åstadkommit för Kupatana. Vi har lagt en viktig grund för 2022 genom en nyckelrekrytering av Sammy B. Abla med lång erfarenhet och som stationeras i Östafrika, förvärv av en ny plattform och konsolideringen på marknaden genom förvärvet av Zoomtanzania. Sammantaget kan vi skruva upp förväntningarna på tillväxten vad gäller trafik, annonsinflöde och intäkter. Att vi dessutom har fyllt på kassan för att genomföra strategin är givetvis också en viktig pusselbit. Jag är också nöjd med det strategiska avtalet med ClearOn där vår teknik används för ett nytt sätt att distribuera kupongkampanjer för deras stora kunder vilket vi tror kommer bli ett självklart sätt att driva kupongkampanjer under 2022.

Det jag är minst nöjd med är att det har tagit längre tid att komma ur effekterna av pandemin för Social Media Lab. Dock ser det fjärde kvartalet bättre ut med högre kundaktivitet bland befintliga kunder och att flera nya kunder kommer in.
 
Medieinvesteringarna har fortsatt sin återhämtning från 2020 och ackumulerat för i år har medieinvesteringar per oktober månad ökat med 12 %, hur upplever du marknadsklimatet när vi nu är mer än halvvägs in i Q4-21?

Vi ser en högre kundaktivitet bland våra egna kunder vilket är ett bra tecken. Vi ser även att flera nya kunder kommer in och förfrågningarna ökar. Fjärde kvartalet ser ut att bli vårt bästa kvartal för året och vi hoppas att detta är tecken på att marknaden har återhämtat sig från pandemin.
 
I november har flertal större bolagshändelser presenteras, däribland lansering av E-handel via förvärv av Babasells AB:s plattform. Vad har ni förväntningar på E-handelsplattformen kommande kvartal?

Vi arbetar intensivt med att migrera all data från vår nuvarande Kupatana plattform och sedan datan från Zoomtanzania till den nya plattformen. Vi kommer att behöva göra vissa lokalanpassningar och beräknar att kunna lansera i januari 2022. Vi förbereder även lanseringen tillsammans med vår mediepartner Swahili Digital där förberedelse om att kommunicera att de forna konkurrenterna Zoomtanzania och Kupatana har gått ihop. Det första steget i e-handel är att erbjuda webbshoppar till företag kopplat till betallösningar och logistik. Målet är att börja erbjuda detta under H1-22. Vi får återkomma mer i detalj om förväntade tillväxttal både i intäkter och användare.
 
I november meddelade ni även att ni startar ett Joint Venture-bolag tillsammans med Careplatform Sweden AB för att erbjuda digital vård på de afrikanska marknaderna. Vilken potential ser du inom detta affärsområde?

Euroafrica har som uttalad affärsidé att sätta framgångsrika digitala koncept i Norden som kan fungera på den Östafrikanska marknaden. Det är tidigt i processen men vi vet att Östafrika också har behov av att effektivisera vården som alla andra länder. Vårdkostnaderna i Östafrika uppgår till ca 9 miljarder USD/år och där primärvåden uppskattas vara en majoritet. Enligt globala undersökningar kan ca 20% av primärvåden levereras digital vilket är en ganska stor marknad. Många av länderna tittar på sk e-hälsostrategier med vilka vi har som mål att inleda samtal med. Vi ska börja rekrytera en VD från branschen och med lokal marknadskunskap. Den som blir VD får också föreslå affärsmodell då det finns flera att välja emellan.
 
Vad skulle du säga är viktigt för investerare att hålla utkik efter kommande kvartal?

Att intäkterna och tillväxten ökar i alla verksamheter samt lanseringen av det ”nya” Kupatana i början på 2022. Vi arbetar för att kunna presentera en VD för vårt digitala vårdbolag i början på nästa år och kunna presentera mer kring det affärsbenet. Vi tittar även aktivt på strategiska förvärv på den nordiska och Östafrikanska marknaden som ger tydliga synergier med ökad tillväxt.


Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Euroafrica.