Kommentar på Euroafricas Q1-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB publicerade den 27 maj 2021 sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Analyst Groups syn på Euroafricas Q1-rapport

Under Q1-21 redovisade Euroafrica en omsättning om 5,2 MSEK som framförallt är drivet av förvärvet av Social Media Lab (”SML”) som genomfördes under Q4-20. Under 2020 uppgick SML:s nettoomsättning till 21,4 MSEK och intäkter hänfört till Kupatana uppgick till ca 0,2 MSEK. Då en stor del av SML:s kunder idag är verksamma inom restaurang-, turism-, hotell- och evenemangbranschen är den lägre omsättningen under Q1-21 inte överraskande givet de striktare restriktioner som infördes i slutet av 2020 till följd av Covid-19. I takt med att vaccineringen fortlöper i god takt och samhällen kan börja öppnas upp, bör de särskilt utsatta branscherna kunna se en catch-up-effekt, då det torde finnas ett uppdämt behov bland människor att åter socialisera sig såväl som konsumera i en större utsträckning, vilket talar för att SML:s kunder kan öka sina satsningar på marknadsföring, vilket således bör mynna ut i en högre efterfrågan för SML:s digitala marknadsföringstjänster kommande kvartal. Social Media Lab har även tagit över marknadsföring för Kupatana vilket väntas bidra till ökade annonsinflöden och trafik till plattformen framgent.

EBITDA-resultatet för Q1-21 uppgick till -0,7 MSEK, men det ska samtidigt sägas att resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär kopplat till notering och emission som uppgick till ca 1,5 MSEK, varför det justerade EBITDA-resultatet uppgår till ca 0,8 MSEK. Under 2020 uppgick EBITDA-resultatet till -2,7 MSEK vilket fördelat på kvartalsbasis innebär -0,7 MSEK, varför Euroafrica under Q1-21 har utvecklats med god kostnadskontroll och är något vi ser positivt på.

Hur vi ser på Euroafrica som en investering

Euroafrica Digital Ventures är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content, dels en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab under H2-20 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent.


Vi har intervjuat VD Philip Ebbersten om Euroafricas första kvartal 2021.

Hur skulle du vilja summera Euroafricas första halvår 2021? Vad är du mest respektive minst nöjd med?

Vi är mest nöjda med att vi har lyckats skapa en organisation med kompletterande kunskap och erfarenhet inom digital media. Vi arbetar fortsatt med vidareutveckling av två plattformar, med enorm potential, och samtidigt går vår etablerade verksamhet bra. Att Social Media Lab har tagit över marknadsföringen av Kupatana har också haft en positiv utveckling, även om vi bara är i början. Vi följer vår tillväxtplan och är inne i en intensiv utvecklingsfas där resultat kommer ligga längre fram, vilket inte återspeglats i aktiekursutvecklingen.

Hur har integrering av förvärvet av Social Media Lab fortlöpt under året?

Det funkar väldigt bra då alla har samma mål på koncernnivå och i dotterbolagen, vidare så sitter alla de tidigare delägarna i Social Media Lab i styrelsen och har ledande positioner inom koncernen.

Kan du berätta mer om det strategiska avtal som ni ingick med ClearOn och vad det väntas tillföra koncernen på sikt?

ClearOn är Sveriges marknadsledande partner för säljdrivande kampanjer inom svenska dagligvaru- och servicehandeln. I ClearOns nätverk ingår ca 5 000 rikstäckande butiker vilka förmedlar kupongkampanjer för varumärken som exempelvis Coca-Cola, Unilever och Scan. ClearOn gör årligen ca 2 500 kampanjer på uppdrag av sina kunder.

Just nu utvecklar vi en modul i vår SaaS-plattform Social Content för att integrera Snapchat och andra sociala medier för att distribuera kupongkampanjer i annonsformat. När det är klart kommer vi att genomföra en pilot med ClearOn och en av deras kunder under sommaren. Faller piloten väl ut så förväntar vi oss återkommande kampanjer och en ökning av våra marknadsföringstjänster vilket skulle generera bra tillväxt både i Social Content och i Social Media Lab.

I Q2-21 meddelade ni att ni etablerar en Tech Hub i Skellefteå för att satsa på ökad teknikutveckling. Kan du berätta mer om detta och vilka effekterna som väntas tillkomma på sikt?

Vi har rekryterat en duktig utvecklare som tar an sig rollen som CTO och vi är i processen att rekrytera ytterligare två utvecklare. Det viktigaste och mest akuta är att öka tempot med utvecklingen av våra två plattformar. Genom att ha utvecklingen inhouse kan vi enklare nyttja synergier och implementera det i de två plattformarna och eventuellt ytterligare plattformar som tillkommer -på sikt ser vi att teamet kan utökas och ta in externa kunder.

Hur ser du på resterande del av 2021 och vad skulle du säga är viktigt för investerare att hålla utkik efter?

Investerare bör hålla utkik på att Social Media Lab fortsätter att utvecklas med bra resultat. Vidare, att vi fortsätter få in licenskunder till Social Content samtidigt som vi jobbar för att lansera SaaS-plattformen utanför Social Media Labs kundkrets, till både den svenska och europeiska marknaden vid årsskiftet.

Sedan är det intressant att hålla ögonen på vår verksamhet i Tanzania. I takt med att vi får en ny uppdaterad plattform för vår marknadsledande köp- och sälj plattform kommer vi att kunna leverera bra tillväxttal.

Vi tittar också aktivt på strategiska förvärv som kompletterar vår verksamhet och kan accelerera vår tillväxt än mer.