Kommentar på Euroafrica Digital Ventures Q2-rapport


Euroafrica Digital Ventures AB (”Euroafrica” eller ”bolaget”) publicerade idag den 26 augusti 2021 sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.

Analyst Groups syn på Euroafricas Q2-rapport

Euroafrica redovisade under det andra kvartalet 2021 en nettoomsättning uppgående till 6,8 MSEK, en tillväxt om 32 % QoQ. Första kvartalet för 2021 blev å ena sidan påverkat av pandemin och de införda restriktionerna i samhället då en stor del av SML:s kunder är verksamma inom restaurang, turism-, hotell- och evenemangsbranschen, men å andra sidan visar tillväxten i Q2-21 att marknaden och tillika efterfrågan från kunder börjar återhämta sig. Detta var även något vi flaggade för i vår Q1-kommentar, och vi estimerar en fortsatt catch-up effekt för resterande kvartal under 2021.

EBITDA-resultatet uppgick till -2,5 MSEK men justerad för engångskostnader i termer av notering- och emissionskostnader var motsvarande resultat -1,8 MSEK. Detta är en försämring med ca -2,6 MSEK jämfört med det justerade EBITDA-resultatet under Q1-21, vilket dels kan förklaras av en försämrad bruttomarginal, dels av högre rörelsekostnader, där personalkostnaderna har ökat i takt med nyrekryteringar inom SML. Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till ca 39,5 %, vilket är lägre än under Q1-21 då bruttomarginalen uppgick till 55,4 %, men kan förklaras av produktmixen och att marknaden är cyklisk kvartalsvis. I takt med att Social Media Lab kan realisera kostnadssynergier genom etableringen av en mediaverksamhet i Tanzania estimerar Analyst Group att Euroafrica kan stärka bruttomarginalen kommande kvartal.

Kupatana tecknade under augusti 2021 en avsiktsförklaring med bolagets största konkurrent Zoomtanzania från Ringier One Africa Media Ltd och avser att finansiera förvärvet med egen kassa, där förvärvet väntas slutföras under september. Med förvärvet stärker Kupatana sin redan ledande ställning i Tanzania vilket beräknas innebära att Kupatana kan nå över en miljon unika besökare per månad och således dubbla trafiken på hemsidan. Förvärvet är ett tydligt steg i rätt riktning för att nå Kupatanas mål om att tiodubbla trafik och annonsinflödet på hemsidan till utgången av år 2023.

Analyst Group ser starkt positivt på detta potentiella förvärv då det i princip skulle innebära att Kupatana får en monopolliknande ställning i Tanzania vilket på sikt kommer att vara en stark strategisk fördel när bolaget framöver avser att börja ta betalt för annonsering på hemsida. Givet de tydliga Network Effects som hemsidan medför, med andra ord att värdet av hemsidan ökar i takt med fler användare tillkommer, kommer det innebära höga Switching Cost för användare då ingen annan aktör har samma breda nätverk som Kupatana vilket medför att användares produkter får sämre spridning och blir således mer svårsålda hos andra aktörer. Kupatana avser även att uppdatera plattformen under H2-21 för att kunna möjliggöra E-handelslösningar, vilket väntas mynnas ut i ökad trafik samtidigt som Kupatana kommer kunna erhålla en kommission från transaktionsvärde via köp på plattformen.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att Euroafrica genom förvärvet i Tanzania samt genom en återhämtande annonsmarknad står i startgroparna för ytterligare tillväxt framgent.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Euroafrica Digital Ventures.


Vi har i samband med bolagets Q2-rapport intervjuat VD Philip Ebbersten.

Hur skulle du vilja summera Euroafricas andra kvartal 2021? Vad är du mest respektive minst nöjd med?

Det är flera delar jag är nöjd med:

  1. Att Social Media Lab ökar försäljningen med 35 % jämfört med samma period 2020 och 25% jämfört med första kvartalet samt att vi stärker upp organisationen
  2. Att vi under perioden har, och efter perioden, lyckats komma så långt att vi nu har en avsiktsförklaring att förvärva Zoomtanzania. Det kommer att stärka oss på marknaden och accelerera vår tillväxt. Vi beräknar att stänga affären efter granskning under september.
  3. Vi skrev ett strategiskt avtal med ClearOn och färdigställde modulerna i Social Content.

Samtidigt så har vi sett ett fåtal utmaningar som vi nu har lyckats att adressera:

  1. Vi blev under perioden försenade med att integrera Social Content mot Snapchat och Facebook för att påbörja ClearOn projektet. Det är dock löst nu och vi förväntar oss att testköra i början på september vilket skall bli spännande!
  2. Att det generellt har tagit längre tid med utveckling av plattformarna. Vi har i augusti hittat en lösning med en vass utvecklingsfirma i Östeuropa som kommer att öka tempot och som dessutom är än mer kostnadseffektiva.

Under Q2-21 uppgick bruttomarginalen till ca 39,5 % jämfört med 55,4 % under Q1-21, vad ligger bakom denna utveckling?

Vi verkar i en cyklisk marknad och under andra kvartalet hade vi fler annonskampanjer än under första kvartalet, där vissa projekt har högre marginaler. På helåret förväntar vi oss en bruttomarginal om ca 45-50 %.

I rapporten nämner ni att ni har tittat på ytterligare strategiska förvärv, vad är det för typ av förvärvskandidater ni fokuserar på och hur ska dessa komplettera er nuvarande verksamhet?

Vi tittar på förvärv som kan stärka vår verksamhet i Norden, samtidigt tittar vi även på förvärv som kan möjliggöra expansion till andra marknader i Östafrika.

Ni har under Q3-21 anställt fler medarbetare till Social Media Lab och av att döma från tillväxten SML uppvisade QoQ om 35 % börjar pandemins effekter avta, där efterfrågan succesivt kommer tillbaka. Hur ser du på mediamarknaden och tillika SML:s utveckling under H2-21?

Även om sommarmånaderna brukar vara mindre intensiva så ser det positivt ut för H2, sammantaget ser vi positivt på mediemarknaden.