Kommentar inför TPG:s Q2-rapport


Imorgon den 28 november publicerar Time People Group (“TPG”) sin delårsrapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q2-20 har vi i vår senaste analys estimerat att TPG kommer omsätta ca 51 MSEK (41), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 24 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till ca 45 MSEK (35), motsvarande en ökning om ca 30 % från Q2 föregående räkenskapsår. Givet en högre estimerad ökningstakt i kostnadsbasen än i omsättningen så förväntas TPG:s marginaler sjunka något, och EBITDA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 12,8 % (15,5 %).

Vi kommer i delårsrapporten lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på TPG:s underliggande marknad utvecklas och förväntas utvecklas framgent, då flera konkurrenter, däribland CAG och KnowIT, visat på relativt svag Q-on-Q omsättningstillväxt i sina senast rapporterade kvartal. Fokus kommer även riktas mot Waymark, och om TPG avser att utnyttja optionen att förvärva de resterande 49 % av bolaget. Utöver ovanstående kommer Analyst Group nära bevaka hur ökningstakten i personalkostnader ställer sig i förhållande till omsättningstillväxten.

Vi kommer i samband med rapporten att komma med en uppföljning.