Kommentar inför Time People Groups Q3-rapport


Imorgon den 5 mars publicerar Time People Group sin rapport för det tredje kvartalet för bolagets räkenskapsår 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

Vi har justerat ned våra estimat gällande TPG:s omsättning för Q3-20, då vi bedömer att den längre julledighet som inföll under TPG:s Q3-20 kommer få en större effekt än tidigare estimerat. Den negativa effekten av den längre julledigheten gick att se i bland annat Softronics och CAG:s omsättning under deras rapporterade kvartal som inföll under julledigheten, då båda bolagen rapporterade negativ Q-on-Q tillväxt.

För Q3-20 har vi i vår senaste analys estimerat att Time People Group kommer omsätta 40,0 MSEK (38,2), motsvarande en omsättningstillväxt om ca 4,7 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till ca -38,0 MSEK (-34,5), motsvarande en ökning om ca 10,3 % från Q3 föregående räkenskapsår. Givet en högre estimerad ökningstakt i kostnadsbasen än i omsättningen så förväntas Time People Groups marginaler sjunka, och EBITDA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 7,6 % (10,5 %).

Vi kommer i delårsrapporten lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på TPG:s underliggande marknad utvecklas, och hur den förväntas utvecklas framgent i spåren av Coronaviruset. Flera konkurrerande bolag har talat om en fortsatt god marknad, men att marknaden inte är lika stark som den var för några år sedan, vilket bland annat kan ses i konkurrenterna CAG:s och Softronics minskande omsättning mellan bolagens helår 2018 och 2019. Fokus kommer fortsatt även riktas mot Waymark, och om TPG avser att utnyttja optionen att förvärva de resterande 49 % av bolaget, vilket, om så blir fallet, Analyst Group skulle bedöma vara mycket positivt för Time People Group. Vi bevakar även kommentarer eller indikationer angående ett eventuellt förvärv under 2020.

Utöver ovanstående kommer Analyst Group nära bevaka hur ökningstakten i personalkostnader ställer sig i förhållande till omsättningstillväxten, samt hur de externa kostnaderna utvecklas, och om de ökar i en lägre takt än historiskt, vilket skulle kunna ge en indikation på att en lägre andel underkonsulter använts för att fylla TPG:s kundbolags efterfrågan.