Kommentar inför SDS Q3-rapport


Seamless Distribution Systems publicerar imorgon den 17 oktober sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Störst fokus på förvärvet eServGlobal – hur går integrationen?

Under Q2-19 ingick SDS avtal om att förvärva eServGlobal, en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Bolaget såg förvärvet som en viktig del i den långsiktiga tillväxtstrategin, samtidigt som det bidrar till att stärka den operativa effektiviteten. SDS stärker genom förvärvet också sin närvaro i både Nordafrika och Mellanöstern, och når dessutom också nya marknader i form av Sydostasien. Förvärvet är totalt kompletterande till SDS nuvarande verksamhet, vilket innebär att ingen geografisk överlappning sker. I helhet påpekade Bolaget vid tidpunkten att förvärvet förväntades medföra synergier på både intäkts-och kostnadssidan. eServGlobal integrerades den 25e juli och var således en del av SDS under cirka två av tre månader i kvartalet. Även om vi förstår att inga av de synergier som utlovats är att vänta redan nu, så vill vi gärna se att SDS berättar mer om förvärvet och hur det nya ägarskapet tas emot från eServGlobals kunder.

Lägre omsättning och höga kostnader för goodwill estimeras under kvartalet

SDS erhöll precis efter att tredje kvartalet stängde en mellanstor order om 6,3 MSEK från en operatör i Mellanöstern. Ordern var hänförlig till förvärvsobjektet eServGlobals verksamhet, vilket är glädjande då det enligt Analyst Group kan tolkas som ett tecken på att eServGlobal trots förändrad ägarbild har stort förtroende från sina kunder. Under Q2-19 och Q3-19 erhölls emellertid inga ordrar som hade någon påverkan på Q3-19, och intäkterna förväntas med anledning av detta vara lägre än tidigare kvartal. Summerat estimeras intäkterna för koncernen uppgå till cirka 59,5 MSEK, där drygt 7,7 MSEK förväntas vara hänförligt till förvärvsobjektet. Med hänsyn till att förvärvet gjordes till en köpeskilling om 2 MEUR, trots att det bokförda värdet uppgick till cirka 4 MEUR, förväntas en omfattande goodwillnedskrivning påverka resultatet kraftigt under kvartalet, med en uppskattad effekt om 21 MSEK. Summerat gör detta att vi inte har några större förväntningar på goda överraskningar ur ett sifferperspektiv för Q3-19, men vi anser alltjämt att framtiden ser ljus ut för SDS.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys efter rapporten.

Läs mer om SDS här