IPO: CirChem

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Cleantech
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 22 MSEK (nettolikvid)
 • Subscription price
 • 8,2 SEK
 • Subscription period
 • 11 - 25 nov
 • First trading day
 • 9 dec
 • Guarantee and subscription commitment
 • 74 %
PRICE PER
SHARE
8,2 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 330 SEK
PRE MONEY
VALUATION
ca 79,9 MSEK

IPO: CirChem

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Cleantech
 • List
 • Nasdaq First North
 • Issue volume
 • 22 MSEK (nettolikvid)
 • Subscription price
 • 8,2 SEK
 • Subscription period
 • 11 - 25 nov
 • First trading day
 • 9 dec
 • Guarantee and subscription commitment
 • 74 %
PRICE PER
SHARE
8,2 SEK
LOWEST
INVESTMENT
5 330 SEK
PRE MONEY
VALUATION
ca 79,9 MSEK

Möjlighet att investera i ett Cleantech-bolag med ett First Mover Advantage
och närliggande värdedrivare

CirChem är ett Cleantech-bolag på frammarsch, vars affärsmodell är att återvinna lösningsmedel som idag i huvudsak används av industriföretag vid tillverkning av kemikalier och läkemedel. Användandet av dessa lösningsmedel såsom etanol, aceton, isopropanol m.fl. innebär en kostnad för industriföretagen att förbränna eller upparbeta efter användande, och genom att återvinna dessa lösningsmedel gör CirChem det möjligt att spara pengar åt sina kunder. Dessutom får CirChem en produkt att rena och sälja tillbaka till befintliga kunder eller andra företag, genom så kallade cirkulära lösningar. Samtidigt besparas miljön stora utsläpp, varför CirChems affärsmodell därmed gynnar samtliga parter och skapar en ”win-win-win”-situation.

Siktet är inställt på att bli en ledande leverantör inom den nordeuropeiska marknaden, där ett av delmålen är att nå en kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år i Bolagets anläggning i Vargön. Rent finansiellt estimeras en kapacitet om 25 000 ton/år generera en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-marginal på initialt 15 %, motsvarande ett EBITDA-resultat om 37,5 MSEK, vilket kan ställas i relation till nuvarande post-money värdering om ca 105 MSEK i samband med pågående IPO.

”CirChem riktar sig mot en minst sagt omfattande marknad, där den adresserbara marknaden enbart i Sverige uppgår till över 100 000 ton/år medan marknaden i Västeuropa uppgår till flera miljoner ton. Striktare miljökrav inom EU förväntas strukturellt kunna bidra till att driva CirChems tillväxt, där Bolaget kan erbjuda beprövade återvinningslösningar åt läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. En första återvinningsanläggning kom på plats redan under 2019 vilken för närvarande har miljötillstånd att hantera 2 500 ton lösningsmedel/år. En ansökan har påbörjats för utökat tillstånd om 20 000 ton/år med start 2021, där ett godkännande antas kunna bli en stark värdedrivare och trigger i aktien. Kassaflödesmässigt har CirChem visat en stabil hantering av sitt tillgängliga rörelsekapital under 2020 med en låg burn rate, vilket vi ser positivt på. Målsättningen är att visa svarta siffror på månadsbasis redan under första halvåret 2021 och med närliggande triggers ser vi CirChem som ett spännande Cleantech-bolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. CirChem har en etablerad anläggning i kommersiell drift och i och med att våra anläggningar är standardiserade, kan de byggas rationellt till hög kvalitet och låga investeringar, där en ny anläggning beräknas ha en återbetalningstid på ca 2-3 år vid full beläggningsgrad. Det ger upphov till en hög skalbarhet i vår intäktsmodell vilket möjliggör starka marginaler över tid.
 2. CirChem riktar sig mot konservativa branscher med starka kassaflöden och höga barriärer mot konkurrenter, där vi redan idag har etablerade kontakter med de större potentiella kunderna i Sverige. Eftersom beslutsprocesserna är relativt långa, uppstår en form av inlåsningseffekt då kunder i kemi- och läkemedelsbranschen osannolikt byter leverantör om de är nöjda med kvalitén. Det bidrar således till en ökad säkerhet i vår verksamhet och mer förutsägbara kassaflöden.
 3. CirChems marknad är stor och fortsatt växande. Regulatoriskt ökar trycket på industrin att minska sina CO2-utsläpp samt att öka sin resurseffektivitet vilket ytterligare driver marknadstillväxt. Enbart CirChems anläggning i Vargön har fullt utbyggd potentialen att neutralisera 30% av inrikesflygets totala CO2-utsläpp i Sverige.

CirChem bedömer att Bolaget är det enda företag som destillerar lösningsmedel för återvinning, i industriell skala, i Norden. Andra tekniker, såsom indunstning kan inte separera lösningsmedel, vilket gör att CirChems teknik bedöms miljömässigt vara bättre än de på marknaden idag existerande lösningarna. Miljöaspekten är därför en stor konkurrensfördel för CirChems lösningar. Kopplat till detta är den sannolika utvecklingen att lagstiftning gör enklare alternativ till separering dyrare än idag, genom skatter såsom koldioxidskatt och andra pålagor, vilket på sikt kommer att försämra enklare tekniska lösningars konkurrenskraft. I vissa sammanhang kan det idag exempelvis vara billigare att bränna upp kontaminerad media, eller blanda in sådan media i andra blandningar. Ny lagstiftning kommer också att reglera så kallad fackling hårdare där bästa möjliga teknik tvingas användas av miljöskäl, till favör för återvinning. Eventuella konkurrenter skulle behöva sätta upp en eller flera nya anläggningar om de avser konkurrera med CirChems destillation, vilket är en process på flera år från myndighetsansökan till färdig anläggning.

Marknaden för lösningsmedel är omfattande, bara i Sverige används mer än 1,2 miljoner ton lösningsmedel årligen där CirChem bedömer att cirka 10 % av dessa lösningsmedel är adresserbara för återvinning med den tekniska lösning som CirChem tagit fram. 25 000 av dessa ton är identifierade och finns hos större svenska företag. Vad som även är intressant att belysa är att branschen kännetecknas av höga inträdesbarriärer då konkurrenter som sagt måste designa och optimera en ny fungerande anläggning, samt erhålla nödvändiga tillstånd. Med tanke på vart CirChem befinner sig idag, med redan befintlig anläggning på plats och dessutom en påbörjad ansökan om utökad kapacitet, kan det argumenteras för att Bolaget har ett First Mover Advantage.

Marknadssegmentet i sig kan delas in i flera underkategorier, där CirChem bedömer att diverse alkoholer utgör den största delen av den hittills identifierade marknaden. Den globala marknaden för industriell alkohol förväntas värderas till ca 180 miljarder dollar år 2020 och uppvisa en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om närmare 10 % mellan åren 2017-2022. Industriell alkohol har ett brett antal applikationer inom läkemedelsindustrin, personlig vård och den kemiska industrin, redan vid en mindre andel av denna marknad så skulle det innebära betydande intäkter för CirChem.

CirChem har redan avtal med kunder i olika branscher, dels ett avtal som rör 50-100 ton för avrop där volymerna förhandlas varje år och under september 2020 ingicks ett pilotprojektsavtal som omfattar återvinning av högst 500 ton lösningsmedel. Pilotprojektet kommer att avslutas efter cirka fyra månader den 15 januari 2021. Därefter kommer pilotprojektet utvärderas och förhoppningsvis leda till ett förlängt avtal mellan parterna för hantering av större volymer. Ett framgångsrikt utfall ses som en potentiellt närliggande värdedrivare i aktien under Q1-21.

Första delmålet i närtid är att under första halvåret 2021 nå break-even på månadsbasis, varpå efterföljande steg innefattar att maximera kapaciteten för produktionsanläggningen i Vargön. Efter att CirChem genomfört sin initiala uppskalning är tanken att expandera med flera anläggningar inom rätt geografier och med rätt partners. Utifrån strategin att CirChem kommer arbeta för att ha ett kundkontrakt på plats redan innan beslut om att expandera till en ny plats tas, ger detta en avsevärt lägre riskbild i tillväxtfasen då en framtida anläggning är lönsam från den tidpunkten den tas i drift. Ur ett investeringsperspektiv så ger detta således en attraktiv risk-reward.