Emission: Qlosr

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nordic SME
 • Issue volume
 • 51,6 MSEK
 • Subscription price
 • 0,045 SEK
 • Subscription period
 • 24 aug - 7 sep
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • ca 80 %
PRICE PER
SHARE
0,045 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
N/A

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Qlosr

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Informationsteknik
 • List
 • Nordic SME
 • Issue volume
 • 51,6 MSEK
 • Subscription price
 • 0,045 SEK
 • Subscription period
 • 24 aug - 7 sep
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • ca 80 %
PRICE PER
SHARE
0,045 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
N/A

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett snabbväxande och skalbart IT-bolag med fokus på återkommande intäkter

Den ökande mängden molndriftstjänster där teknikskiften alltid står bakom nästa hörn samt vikten av att skydda interna system och data erfordrar en kompetens och mognadsgrad som de flesta mindre- och medelstora företag inte besitter fullt ut. För att kunna ta del av de många fördelarna som molnet erbjuder måste organisationer ha rätt verktyg och processer, och många företag väljer därför att outsourca sin IT till IT-leverantörer. Traditionella IT-tjänsteleverantörer fokuserar dock i regel på att leverera en enskild del/delar av IT-systemet vilket innebär att företagen behöver beställa IT-tjänster från flera leverantörer i s.k. multi sourcing-lösningar. Detta bidrar dels till en kostnad och tidsåtgång för att administrera leverantörerna, samtidigt som det ställer krav på beställarkompetens från kunden för att samordna tjänsterna eftersom ingen enskild leverantör ansvarar för att helheten ska fungera.

Qlosr Group AB (”Qlosr” eller ”Bolaget”) är en helhetsleverantör av IT-lösningar som innebär att hela kundens IT-system kan hanteras med en lösning och en hög grad av automatisering. Sedan år 2017 har Qlosr fokuserat på att paketera IT-lösningar i enlighet med en prenumerationsmodell som innebär att Bolagets kunder i stället för att köpa enskilda produkter och sedan göra avrop av konsulttimmar på löpande räkning, kan skala upp och ned från tjänstepaketeringen utifrån eget behov. Sedan implementeringen av prenumerationstjänster har Bolagets återkommande intäkter vuxit starkt och uppgick under H1-21 till 44 % av totala intäkter jämfört med 32 % motsvarande period under år 2020. Bolaget har även utvecklat en AI-teknologi, kallad Q-Insight, som proaktivt identifierar kundens behov och optimerar organisationens IT-miljö. En helhetsleverantör som Qlosr innebär ökad flexibilitet och en allmän förenkling för dessa kunder, som får en komplett IT-avdelning med högkvalitativ support.

Största delen av verksamheten bedrivs idag på den svenska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets primära målgrupper utgörs av företag i storleken 10–300 användare, samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner, två målgrupper som i regel kännetecknas av att inte ha en egen IT-personal eller avdelning.

För räkenskapsåret 2020/2021 uppgick Qlosrs omsättning till drygt 160 MSEK och Bolaget har en målsättning att inom tre år ska omsättningen uppgå till minst 350 MSEK, drivet av organisk såväl genom förvärvad tillväxt. Qlosr ämnar primärt att förvärva traditionella IT-leverantörer till låg värdering, för att i synnerhet komma åt nya kundbaser att applicera prenumerations-tjänsten på. Målet är därefter att dubbla det förvärvade bolagets omsättning på 18 månader.

Qlosr har även som mål att inom tre år uppnå en EBITA-marginal om minst 10 % samt att dela ut 30 % av resultatet efter skatt, som vid varje tillfälle ska vägas mot Bolagets affärsmöjligheter. Qlosr noterades på Nordic SME under Q2-21 genom ett omvänt förvärv.

”Qlosr verkar inom en sweet spot på IT-marknaden där Bolaget kan erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna kan erbjuda. Att organisationer i regel använder flera olika IT-leverantörer medför utmaningar att få helheten att fungera, och för de som inte har IT-kompetensen in-house kan detta vara både tids- och resurskrävande. Att då ha en aktör som Qlosr, som tar ansvar för att helheten fungerar, och dessutom erbjuder kunden en skräddarsydd IT-paketering, gör att företag kan ha färre egenanställda med IT-kompetens och därmed spara in resurser och pengar. Genom att kunna leverera IT-på-kran, via en prenumerationsmodell, tillåts Qlosr uppnå hög skalbarhet då inga större direktinvesteringar behövs göras om fler användare ska anslutas till prenumerations-tjänster eller om kunden vill addera fler tjänster, eftersom de är primärt mjukvara som då ska levereras. Modellen medför därför en stickiness hos kunder genom dess enkelhet, förutsägbarhet och flexibilitet, varför Qlosr kan ta mer betalt än andra leverantörer, samtidigt som lösningen blir mindre konkurrensutsatt. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,0x på 2021/2022 års estimerade omsättning om ca 370,6 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 0,083 kr i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 • Unik positionering på IT-marknaden
 • Högt insiderägande ingjuter förtroende om att Qlosr kan leverera framtida aktieägarvärde
 • Pandemin har accelererat digitaliseringen, även inom SME, vilket ger medvind till Qlosr
 • Hög andel återkommande intäkter ger förutsägbara kassaflöden, som dessutom växte starkt under H1-21
 • Tydlig förvärvsstrategi ska accelerera tillväxten ytterligare

Bolagets paketering av helhetslösningar består av hård- och mjukvara, tjänster och konsulttimmar, som säljs primärt genom prenumerationsavtal på månatlig basis och med långa löptider, vanligtvis mellan 36–60 månader, där kunden enkelt kan aktivera och stänga av tjänster utefter behov och ges därför möjlighet att få ”IT på kran”. Qlosr har även en uttalad förlängningsstrategi för befintliga kundavtal som utgår från att omförhandla avtalet efter två tredjedelar av avtalstiden, detta för att ständigt ha uppdaterade kundavtal med långa löptider. Qlosr växer organiskt genom tillströmning av nya kunder, men även genom att befintliga kunders verksamhet växer eller får ett ökat IT-behov, varpå fler tjänster och/eller användare adderas till prenumerationsmodellen, vilket driver upp den månatliga faktureringen. Qlosr prenumerationsbaserade tjänst innebär högre skalbarhet än traditionella IT-leverantörer som arbetar med en mer kundanpassad leverans, vilket normalt sett är svårt att skala upp, därmed är Qlosrs intäkter av en mer återkommande karaktär. En del av försäljning sker dock fortfarande av kunder som avropar produkter och tjänster mot direktfaktura, under H1-21 utgjorde återkommande intäkter 44 % av de totala intäkterna, Qlosr har som mål att öka denna andel till 60 % till år 2024. Bland Qlosrs kundbas återfinns organisationer som Doktor 24, Stockholms Stadsmission och Internationella Engelska Skolan, och vad Analyst Group erfar har Qlosr en låg churn vilket påvisar affärsmodellens stickiness, och tillsammans med långa, ständigt uppdaterade, avtal genereras förutsägbara intäkter.

Pandemin som bröt ut under år 2020 medförde större kostnadsbesparingar bland svenska företag, vilket ledde till att tillväxten på IT-marknaden sjönk med 4,6 %. Historiskt har tillväxten på marknaden uppgått till ca 3 % årligen. IT-marknaden väntas dock genomgå en stark återhämtning under år 2021, där IT-radar (2021) estimerar en tillväxt om 4,6 %, drivet b.la. av ett uppdämt behov för IT-investeringar givet den ökade digitaliseringen till följd av pandemin. Molntjänster står för en stor del av tillväxten på IT-marknaden och kunde även påvisa tillväxt under 2020, motsvarande 9,3 %, och väntas visa en tillväxt om 7,8 % under år 2021. Radar uppskattar att IT-kostnader för svenska företag har ökat från 154 mdSEK år 2016 till 217,5 mdSEK år 2020, för att mellan 2021–2023 öka med ca 3 % årligen. Rena outsourcing-tjänster bedöms uppgå till ca 27,5 mdSEK under 2021, som b.la. omfattar serverdrift, infrastrukturtjänster och support.

Qlosr addresserar den privata skolsektorn och SME-företag med 10–300 anställda som sällan har en egen IT-personal/avdelning varför en ständigt utvecklande teknik och ökad digitalisering kan vara utmanande. Den privata skolsektorn står till exempel för en omfattande digitalisering för att kunna hantera de kommande Digitala Nationella Proven, där många privata skolor idag har enklare IT-miljö och föråldrad utrustning. Qlosrs tjänstepaketerade prenumerationsavtal och nära kundrelation, vari Bolaget tar ansvar för att helheten ska fungera, kan därför bespara organisationer både tid och resurser. Detta, i kombination med en god strukturell tillväxt i marknaden, bedöms bidra till att ge Qlosr medvind under kommande kvartal och år.

Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG.

Vidare, läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa textmaterialet. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.