Qlosr


Unik positionering på IT-marknaden

Qlosr är en helhetsleverantör av IT-lösningar som säljs via prenumeration vari Bolaget adresserar SME-företag av storleken 10-300 användare samt den privata skolsektorn. Genom att kunna erbjuda IT-lösningar med en funktionalitet som mindre IT-leverantörer har svårigheter att leverera och till en annan flexibilitet, kundfokus och prislapp än vad de större leverantörerna klarar av, genererar Bolagets unika positionering på marknaden mervärde åt sina kunder. Med en applicerad målmultipel om P/S 2,0x på 2021/2022 års estimerade omsättning om ca 370,6 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 0,083 kr i ett Base scenario.

  • Accelererande digitalisering innebär utmaningar

Informationsteknologi (IT) och dess användning inom organisationers interna affärsutveckling har under de senaste decennierna sett stora förändringar. Pandemin har påskyndat digitaliseringen och gjort IT till mer än ett verktyg, som snarare blivit till en strategisk tillgång. Det ökade användandet av molntjänster medför otaliga fördelar för företag, b.la. ökad flexibilitet, användarvänlighet och effektivitet, men innebär samtidigt utmaningar, där vikten av att skydda interna system och data kräver en viss kompetens som de flesta SME-företag inte besitter fullt ut, något Qlosr levererar.

  • Verkar inom en sweet spot på IT-marknaden

Olikt flertalet traditionella IT-leverantörer har Qlosr valt att primärt fokusera på att var en helhetsleverantör, en one -stop-shop. Större IT-aktörer har i regel en stark position på marknaden, med fokus på större organisationer, men har haft svårigheter att addressera små- och medelstora företag. Mindre IT-leverantörer, å andra sidan, har lättare att addressera de små- upp till medelstora företag, men möts här av utmaningen att erbjuda kunden en komplett lösning. Detta resulterar i att dessa kunder behöver inhandla tjänster från flertalet leverantörer och erhåller på så vis multi-sourcinglösningar, vilket i sin tur mynnar ut i ytterligare kostnader och tidsåtgång för att administrera leverantörerna, samtidigt som det ställer höga krav att få tjänsterna att samordna. Genom att erbjuda en one-stop-shop levererar Qlosr en unik och efterfrågad lösning.

  • Stärker kassan genom företrädesemission

Qlosr annonserade den 13 augusti 2021 att Bolaget avser att genomföra en företrädesemission om 51,6 MSEK, varvid ca 80 % av erbjudandet täcks av garanti- och teckningsåtaganden. Motivet bakom företrädesemissionen är dels att exekvera på Bolagets förvärvsstrategi, dels förtidslösen av finansieringsavtal, men även för att utveckla Bolagets prenumerationstjänst. Då ca 45 % av nettolikviden ska användas till en kontant betalning av förvärv, där Qlosr nyligen förvärvat Vibration IT och även tecknat en avsiktsförklaring med Bmore IT, har vi antagit att endast 55 % av nettolikviden tillfaller kassan. Inlösandet av finansieringsavtalet innebär i detta fall att Qlosrs rörelsekostnader kommer minska vilket stärker lönsamheten och tillika kassaflödet i rörelsen.

7

Value drives

6

Historical profitability

4

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.