Emission: LifeAssays

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Sjukvård
 • List
 • NGM
 • Issue volume
 • 25,1 MSEK
 • Subscription price
 • 0,45 SEK
 • Subscription period
 • 17 - 31 juli
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,45 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
4,2 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: LifeAssays

 • Share price
 • N/A
 • Industry
 • Sjukvård
 • List
 • NGM
 • Issue volume
 • 25,1 MSEK
 • Subscription price
 • 0,45 SEK
 • Subscription period
 • 17 - 31 juli
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 80 %
PRICE PER
SHARE
0,45 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
4,2 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar en teknologi vilken möjliggör träffsäkra tester hemifrån

LifeAssays AB (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) är verksamma inom Point of Care (PoC) diagnostik för både djur och människor, Bolagets verksamhet baseras på en patenterad teknik utvecklad vid Lunds universitet. Tidigare har LifeAssays fokus varit veterinärsegmentet men nu står Bolaget inför ett strategiskifte som innebär en omläggning mot humandiagnostik där stor potential har identifierats. Framgent kommer Bolaget fokusera på att utveckla QDA-plattformen för att på sikt möjliggöra Point of Need-tester, som innebär att en patient kan göra tester hemifrån med samma säkerhet som provtagning på en vårdcentral eller motsvarande.

Bolaget arbetar idag på två fronter. Huvudspåret kommer från och med nu att vara att ta vara på potentialen i kvantitativa engångstester inom humandiagnostik, något som styrelse och ledning ser stor potential i. LifeAssays skall bli först på marknaden med en äkta ”Point of Need”-produkt som levererar lika säkra testresultat när den används i hemmet av en amatör, som när motsvarande test görs på professionella laboratorier. Bolaget kommer att söka partners för licensiering av teknologin och know how till stora och etablerade bolag i olika segment av marknaden. För att utveckla en äkta ”Point of Need”-produkt kommer Bolagets QDA-plattform att behöva fortsatt utvecklingsarbete.

QDA är en plattform för analys av patientprover. Det betyder att Bolaget kan ta fram ett brett spektrum av tester inom exempelvis cancerdiagnostik, där alla fungerar på samma plattform. QDAs prototyp levererar goda analysresultat och patentansökan har lämnats in.  Utöver detta så kan de tester som görs med MagniaReader direkt överföras till QDA när den är klar. Detta innebär att kvalificerad diagnostik flyttas från vårdcentralen till patientens hem i och med att QDA-plattformen skall möjliggöra för patienter att genomföra tester av blod hemifrån. Testet är utformat som så att patienten sticker hål på sitt finger och placerar blodet på QDA-stickan och stänger en lucka som täcker blodet, sedan visar stickan ett värde. Detta värde ska patienten sedan kommunicera till sin läkare som sedan kan vidta rätt åtgärder för att antingen ställa en diagnos eller anpassa behandlingen efter individens värden.

Bolagets andra segment är den sedan tidigare etablerade veterinärdiagnostiken. Veterinärsegmentet planeras att säljas under 2019 och skall därför under året säkra sitt värde genom en fokuserad sälj- och marknadsstrategi. Avyttringen gäller de delar av verksamheten som omfattar veterinärdiagnostik, och exakt hur avyttringen utformas är något som får följas upp på framgent när eventuella förhandlingar med köpare inleds. Genom försäljningen får LifeAssays kapital som planerar användas i utvecklingen av humandelen.

 • LifeAssays utvecklar en teknologi som möjliggör träffsäker patientnära diagnostik.
 • Bolagets QDA-plattform har potential att möjliggöra träffsäkra tester hemifrån på en stor mängd olika sjukdomar.
 • LifeAssays har möjlighet att växa och ta marknadsandelar på en marknad som 2017 uppgick till 24 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2022.

I dagsläget görs prover på en vårdcentral eller ett laboratorium, eftersom det krävs både särskilda maskiner och rätt kompetens. Inom detta område erbjuder LifeAssays maskinen MagniaReader som är kompakt, relativt underhållsfri och ger träffsäkra resultat utan några väsentliga felkällor eftersom den använder magnetism, till skillnad från t.ex optiska maskiner där ljus kan vara en felkälla. Genom förvärvet av Magnasense Technologies Oy 2015 fick LifeAssays tillgång till det finska företagets teknikplattform och dess MagniaReader. Instrumentet är ämnat för PoC användning och har möjlighet till batteridrift under ett flertal timmar. Till MagniaReadern finns ett utvecklat engångstest för humant bruk samt engångstest för veterinärt bruk, MagniaReader finns dock ännu inte till försäljning för humant bruk.

Genom att utveckla fler tester som är kompatibla med MagniaReader kan fler tester som ett första steg flyttas från t.ex sjukhuslaboratorier till vårdcentraler, för att sedan även kunna göras i patientens hem genom QDA-plattformen. För att initiera patientnära mätningar inom sjukvården krävs det att mätinstrument och mätmetoder är tillräckligt enkla och säkra för att användas av vårdpersonalen, LifeAssays teknik uppfyller dessa krav.

LifeAssays mål är att bli först på marknaden med en äkta ”Point of Need” produkt där testresultat av samma kvalitet som det professionella laboratoriet genererar, och skall kunna fås av patienten själv i hemmiljö.

 • Avyttra bolagets veterinärdiagnostik och på så sätt förstärka likviditeten för ett fokus på QDA.
 • Genomföra kostnadsbesparingar i organisationen för att säkerställa att QDA-projektet kan föras i hamn.
 • Inleda processen att finna Partners för QDA inom humanmedicin.
 • Säkerställa värdet i veterinärverksamheten inför försäljningen, vilket möjliggör finansiering av utvecklingsarbetet av QDA-plattformen.

Humanmarknadnen innefattar in vitro-diagnostik (IVD) – test på vävnad utanför kroppen. I IVD-marknaden ingår segmentet Point of Care, som innebär att ett prov kan tas, undersökas och ge ett resultat utan att det behöver skickas till ett laboratorium.  Detta marknadssegment kan delas upp efter slutkunder, som innefattar professionella användare, hemma-användare m.m. Av dessa uppskattas marknaden för hemma-användare växa snabbast, vilket bottnar i en ökad efterfrågan på tester som kan utföras enkelt och på distans.

Den globala IVD-Point of Care-marknaden uppskattas växa från 23,71 miljarder USD år 2017 till 38,13 miljarder USD vid år 2022, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxttakt om cirka 10 %.

I Europa finns det ca 30 000 veterinärkliniker av vilka 25 till 30 procent (7 500 till 10 000 kliniker) är av en storlek som är intressant för LifeAssays produkter. Motsvarande siffra för USA är 40 000 kliniker och 7 000 till 8 000 av dem är inom veterinärsegmentets primära målgrupp. I Kina finns det 12 000 kliniker varav 6 500 är intressanta för LifeAssays produkter. Planen för veterinärsegmentet de närmaste tre till fem åren, är att genom sina utvalda distributörer och direkt försäljning i de nordiska länderna, fokusera marknadsföring och försäljning på ca 20 000 utvalda veterinärkliniker. Bolaget målsättning för segmentet är att dessa 20 000 kliniker ska ha ett instrument på plats för att köpa ett test per dag. Veterinärsegmentet planeras att avyttras och detta ger en fingervisning om det värde som finns för eventuella köpare.

Styrelsen i LifeAssays har genomfört en genomlysning av Bolaget och är i slutfasen av att sätta en ny strategisk plan. Som ett första led i denna plan beslutade styrelsen att genomföra företrädesemissionen.

Det finns två stora slutsatser tagna vid genomlysningen:

 1. LifeAssays skall fokusera på den unika plattformen för engångstester QDA.

Bolagets unika plattform QDA, där kvantitativa engångstester kan genomföras i hemmiljö, har visat så goda resultat att styrelsen vill öka takten i projektet. Man kan tydligt se att marknaden på POC-apparatur formligen exploderar inom human medicin och att marknaden just för QDAn, som fungerar lika bra inom vården som i hemmet, kommer att växa ännu snabbare. Tester för blodglukos och graviditetstester kommer att få sällskap av ett antal andra analyser där QDA är perfekt.

 1. Det finns idag ett mycket stort finansiellt intresse för LifeAssays veterinärdel.

Med framgångarna Bolaget just nu har i USA med MagniaReader Vet och den position LifeAssays redan har i Norden, är tillfället rätt för att genomföra en ordnad avyttring av veterinärdelen. En avyttring av veterinärdelen kommer även att sänka Bolagets fasta kostnader avsevärt.

Pengarna från företrädesemissionen skall användas till att sjösätta den strategiska planen. Det är styrelsens övertygelse att företrädesemissionen i kombination med försäljningen av veterinärdelen kommer att finansiera Bolaget under lång tid framöver.

Bästa aktieägare,

LifeAssays har under året levererat både taggbuskar och guldkorn. Saker har tagit mycket längre tid än förväntat, vilket lett till att vi med ansträngd kassa fått senarelägga vissa marknadssatsningar som ex. USA eller helt avbryta andra som i Japan. Vi lider fortfarande av negativt kassaflöde men i andra vågskålen har vi den lyckade upprampningen av försäljningen på veterinärsidan, där USA nu tar fart samt de produkter/avtal som vi lyckats producera.

Jag avslutade mitt VD ord i den nyligen publicerade rapporten från Q1 med följande ord,

”Personligen är jag mycket nöjd med att allt arbete med försäljning äntligen börja ge frukt! Vidare tycker jag att arbetet med humandelen fortskrider på ett bra sätt. De tydliga strategiska beslut vi tagit är bra för bolaget! Det är alltid svårt att lämna något som man har arbetat med, men för bolaget är det ett rätt beslut att fokusera. Framtiden ligger för oss på humansidan där vi med våra point of care tester kommer att kunna skörda riktiga framgångar inom bara något år. Marknaden för dessa tester är enorm”

Bolaget tar nu stora steg både strategiskt och fysiskt. Vi har sett att det finns ett stort intresse för vår veterinärdel men att Bolaget inte har de ekonomiska förutsättningarna att hålla fokus på både veterinär och humansidan.

Styrelsen har efter noga övervägande valt att satsa på humansidan då potentialen inom denna sektor för våra produkter är enorm. Bara inom cancerdiagnostik uppskattas det totala värdet av diagnostik till 16 miljarder USD år 2022.1 Enligt Bolagets bedömning finns det intressenter som är beredda att betala betydande summor för att komma över vår teknologi och ta den vidare till marknaden inom utvalda segment

Att använda vår teknologi för att förbättra livskvalitet hos patienten med bröstcancer och ekonomin för vårdgivaren öppnar upp marknader med stor potential.

Precis som jag sa i Q1 rapporten så är en omställning från ett totalt fokus på veterinärdiagnostik till att nu arbeta med tester inom human medicin, ett stort steg. Beslutet har växt fram ur de framgångar vi sett i projektet med engångstesten, men också det projekt vi genomför med Abreos Biosciences inom förbättrad vård av bröstcancerpatienter.

Vårt kvantitativa engångstest QDA, är en plattform för analys av patientprover. Det betyder att vi kan ta fram ett brett spektrum av tester inom exempelvis cancerdiagnostik, och alla fungerar på samma plattform. Dessutom, de tester som vi idag har, eller kan ta fram till vårt PoC system MagniaReader, kan direkt överföras till QDA när den är klar, en otrolig styrka. Från vårdcentralen flyttas kvalificerad diagnostik hela vägen in i patientens hem. Lägg till detta att QDA:s prototyp levererar mycket bra analysresultat och att vi har lämnat in patentansökan för den provbehandlingsenhet som skall göra analysen enklare och säkrare att göra av patienten själv i hemmiljö.

Ett bra exempel är just samarbetsprojektet med Abreos. I det projektet har vi visat att vår MagniaReader levererar resultat av samma kvalitet som om testerna utförts i ett professionellt laboratorium. Detta är precis vad som behövs för att kunna förenkla för personer drabbade av bröstcancer så att de kan träffa sin lokala läkare för uppföljning och inställning av sin medicinering. Abreos söker nu finansiering från National Institute of Health (NIH) för att vi skall kunna färdigställa en kommersiell produkt. Med denna finansiering bedömer vi att kunna färdigställa produkten för klinisk validering i vården av cancerpatienter inom 6 till 9 månader. Diagnos av cancer och monitorering av dess behandling är en del av marknaden som redan idag omsätter mycket stora belopp. Det totala värdet för alla former av cancer och teknologier, beräknas år 2022 uppgå till 16 miljarder USD. Nya tekniker och sofistikerad behandling driver marknadens tillväxt som beräknas till 16 % per år.

Positionen i Norden och framgångar för häst-testen i USA är värdefullt i processen att sälja veterinärdelen.

Veterinärdiagnostik är fortfarande en väldig intressant marknad. Den växer och vi kan nu med pengar från emissionen försvara värdet i det vi byggt i väntan på försäljningen av veterinärdelen. Det arbetet skall säkerställa att vi får betalt för det värde vi byggt.

MagniaReader Vet är ett instrument som lämpar sig väl för hästveterinärer. Instrumentet är batteridrivet vilket gör det mobilt och engångstesterna kräver ingen kylförvaring. Kombinerar man detta med MIA teknologins generellt höga prestanda så är inbrytningen med SAA i USA ett viktigt bevis på att MagniaReader Vet är ett perfekt instrument för just denna nisch av marknaden i USA likaväl som i övriga världen.

Att säkra tillväxten på sikt i veterinärdelen kommer att kräva ytterligare investeringar i marknad och försäljning samt nyutveckling av produkter.

LifeAssays fokuserade strategi och genomförda kostnadsbesparingar skall ta Bolaget till lönsamhet.

Genom att säkra en försäljning av LifeAssays veterinärverksamhet kan Bolaget fokusera samtliga utvecklingsresurser på projektet med kvantitativa engångstester.

Ett omfattande program för kostnadsbesparingar kommer omedelbart att dra ner Bolagets underskott per månad, något som naturligtvis ytterligare förstärks vid försäljningen av veterinärdelen.

Sammanfattningsvis är det Bolagets bedömning att vi står inför ett genombrott och att vi inom en relativt snar framtid kommer att kunna leverera vårt första positiva kvartal. Tyvärr kommer vi gå igenom ett stålbad för att nå dit men med en tydlig strategisk inriktning, stärkt kassa (både från emissionen och försäljningen av veterinärdelen) samt reducerade kostnader (vilka till stor del är genomförda) kommer bolaget stå inför ett genombrott inom 12-24 månader, och dessutom ha muskler att ta humansidan hela vägen till positivt kassaflöde.

Det är med stor tillförsikt som jag ser framtiden an.

Anders Ingvarsson,
VD, LifeAssays AB

För de som inte är bekanta med LifeAssays, kan du berätta lite om er verksamhet, bakgrund och vad ni gör?

LifeAssays är nu inne i ett strategiskt skifte från veterinärdiagnostik till humandiagnostik, där fokus ligger på patientnära tester, så kallade ”Point of Care” (PoC), vilket innebär att fler tester flyttar från t.ex sjukhuslaboratorier till en vårdcentral. Vidare arbetar LifeAssays med att utveckla en plattform för ”Point of Need”-tester som är ytterligare ett steg närmare patienten, där tester kan genomföras i det egna hemmet med samma träffsäkerhet som de tester som idag görs av proffs i ett laboratorium. Teknologin som verksamheten baseras på kommer från forskning vid Lunds universitet och bolagets första patent registrerades år 2000.    

Vad är de primära fördelarna med LifeAssays teknologi jämfört med traditionella diagnostikmetoder?

LifeAssays utvecklar flera olika produkter med olika fördelar men ledordet är att träffsäker diagnostik förs närmare patienten. Produkten MagniaReader är ett alternativ till traditionella maskiner för blodanalys på t.ex vårdcentraler med fördelarna att det finns färre felkällor tack vare teknologin som baseras på magnetism, Vidare är maskinen mer kompakt och har väsentligt lägre behov av underhåll. Plattformen för kvantitativa engångstester (QDA), som framtida hemtester kommer baseras på, har lika bra träffsäkerhet som traditionella metoder, fast i form av en sticka som patienten själv kan använda utan förkunskaper. Detta innebär att vården på ett mer effektivt sätt kan anpassa behandlingar efter individens värden, vilket kan leda till bättre behandlingsresultat och är mer kostnadseffektivt. QDA-plattformen kan dessutom användas för att utforma tester för en stor mängd olika sjukdomar.

Vilka möjligheter och risker finns på de marknader ni är verksamma på?

Möjligheterna utgörs av den enorma marknaden för diagnostik och de trender som råder för patientnära diagnostik. Inom segmentet ”Point of Need”-tester finns inga motsvarigheter till QDA-plattformen vilket innebär potential att fånga en stor del av marknaden när plattformen är färdigutvecklad. Riskerna för vår del består främst av bolagsspecifika faktorer, t.ex att LifeAssays måste hitta en eller fler partners för att kunna få ett fäste på marknaden.

Hur långt har bolaget kommit på vägen att kommersialisera teknologin, och vad är nyckeln för att nå dit?

Redan nu har LifeAssays kommersiella produkter inom veterinärsegmentet, vilket visar att möjligheterna finns. Inom humansegmentet finns ännu ingen kommersiell produkt, men dessa är under utveckling, MagniaReader bedöms vara den första produkten att nå marknaden inom humansegmentet. Det primära fokuset för bolaget framgent kommer vara utvecklingen av QDA-plattformen som bedöms vara den produkt med störst kommersiell potential. Redan nu har tester gjorts som bekräftar QDA-testens användbarhet, men nu måste utvecklingsarbetet fortsätta för att få mer grundliga vetenskapliga belägg för plattformens gångbarhet på marknaden. Nyckeln för att kommersialisering inom humansegmentet är att hitta partners som eventuellt kan stå för delar av utvecklingsprocessen samt licensiera teknologin när så är möjligt.

Kan du förklara hur intäktsmodellen kommer se ut vid kommersialisering?

Intäktsmodellen kommer i första hand baseras på en licensmodell där licenstagare betalar en engångssumma vid skrivet avtal, sedan får LifeAssays löpande betalningar i form av royalties och liknande.

Hur är konkurrenssituationen inom de områden där ni är verksamma?

Det finns flera konkurrenter inom PoC-marknaden, dit LifeAssays produkt MagniaReader räknas. Däremot bedöms MagniaReader ha egenskaper som gör produkten konkurrenskraftig. Inom ”Point of Need”-marknaden, dit QDA-plattformen räknas, finns ingen betydande konkurrens då marknaden är i ett väldigt tidigt stadie. T.ex finns produkter för ”Point of Need”-tester inom graviditetsprov och liknande, men det finns ingen produkt på marknaden som har tester som konkurrerar med de tester som QDA-plattformen möjliggör.

Ni genomför nu en nyemission om cirka 25 MSEK, hur kommer ni använda emissionslikviden?

Kapitalet från nyemissionen, samt den planerade avyttringen av veterinärsegmentet, kommer primärt användas i utvecklingen av QDA-plattformen, som hittills har visat goda resultat. Som komplement till kapitalet från nyemission och avyttring av veterinärsegmentet kommer LifeAssays göra en översyn av bolagets kostnader.

Vad kommer stå i fokus för LifeAssays under kommande år?

Det primära fokuset ligger på utvecklingen av QDA-plattformen, vilket dels innefattar själva utvecklingsarbetet samt diverse kringliggande faktorer, t.ex avyttringen av veterinärsegmentet , kostnadsbesparingar och att inleda processen att hitta partners för QDA.

Om 5 år, var ser du att bolaget är då?

Om fem år har LifeAssays lanserat ett antal produkter på vår QDA plattform. Fokus ligger troligen inom områden som Cancer, Autoimmuna sjukdomar och liknande där dyra behandlingar kan effektiviseras med hjälp av vår teknologi. Vi har etablerat samarbete med ett par etablerade företag inom patientnära diagnostik och kanske även inom hemtestande. Vi är lönsamma från kombinationen av licensintäkter och milstolpebetalningar och adderar tester efter önskemål från våra Partners. Och vem vet, någon kanske har köpt upp oss.

Kan du nämna tre anledningar till att LifeAssays är en bra investering idag?

 • LifeAssays utvecklar en teknologi som möjliggör träffsäker patientnära diagnostik, vilket efterfrågas i allt större utsträckning.
 • Bolagets QDA-plattform har potential att möjliggöra träffsäkra tester hemifrån på en stor mängd olika sjukdomar, vilket innebär förbättringar för patient såväl som vården då provtagningar blir en smidigare del av en behandling.
 • LifeAssays har möjlighet att växa och ta marknadsandelar på en marknad som 2017 uppgick till 24 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2022.