Emission: Gigger Group

 • Share price
 • 0.01
 • Industry
 • Plattformsteknik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • ca 12,5 MSEK
 • Subscription price
 • 0,5 SEK
 • Subscription period
 • 15 - 29 januari
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 70 %
PRICE PER
SHARE
0,5 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
ca 41,5 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Emission: Gigger Group

 • Share price
 • 0.01
 • Industry
 • Plattformsteknik
 • List
 • Spotlight Stock Market
 • Issue volume
 • ca 12,5 MSEK
 • Subscription price
 • 0,5 SEK
 • Subscription period
 • 15 - 29 januari
 • First trading day
 • N/A
 • Guarantee and subscription commitment
 • 70 %
PRICE PER
SHARE
0,5 SEK
LOWEST
INVESTMENT
N/A
PRE MONEY
VALUATION
ca 41,5 MSEK

Time left to subscribe

DAY.
H.
MIN.
SEC.

Möjlighet att investera i ett bolag med en digital plattform i stark tillväxt och
internationell expansion i sikte

Gigger Group tillhandahåller en digital gig-plattform inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Bolaget kapitaliserar på den växande gig-marknaden genom att erbjuda en fulländad och konkurrenskraftig plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning. Gig-plattformen används primärt för att hantera administration och fakturering mellan egenanställda (s.k. ”giggers”) och uppdragsgivare (företag), men bolaget erbjuder även en rad andra nödvändiga tilläggstjänster. Exempel på tilläggstjänster inkluderar bland annat rekrytering/personalpooler, jobbannonsering och finansiella tjänster såsom fakturaköp och inkasso, vilket bidrar till att göra Gigger till en fulländad plattform som hanterar hela ekosystemet kring en egenföretagares egenanställning. Bolagets användarbas, bestående av egenanställda, utgör också en stark personalpool och rekryteringsbas för företag att hitta och anlita konsulter för uppdrag via plattformen.

Gigger fokuserar nu på att bli den ledande aktören i Sverige och Nordeuropa inom Gig-ekonomin, där ett av bolagets målsättningar är att under 2021 omsätta 100 MSEK med en rörelsemarginal om 5-7 %, vilket kan ställas i relation till dagens pre-money värdering om 41,5 MSEK.

”Gigger är verksamma inom gig-ekonomin, som de senaste åren har uppvisat en stark tvåsiffrig global tillväxttakt. Enbart i Sverige fanns det under 2018 över 700 000 personer som arbetar inom gig-ekonomin enligt en genomförd undersökning. Investerare har idag svårt att exponeras mot denna starka marknadstrend, då majoriteten av bolagen idag befinner sig i onoterad miljö. Konkurrenten Cool Company är exempelvis ägt av riskkapitalbolaget Verdane, vilket påvisar det starka intresset från institutionella investerare inom detta affärsområde. Under 2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om 89 %, vilket bekräftar att bolaget har en konkurrenskraftig teknikplattform för egenföretagare att hantera sin egenanställning. Vi ser även en stark trigger i Giggers starka plattform i form av en tredjepartslösning för större företag som är i behov av timanställda”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 1. Gigger är verksamma på en omfattande marknad som globalt förväntas växa med en tvåsiffrig CAGR fram till år 2023. Bara i Sverige uppges ca 700 000 personer under 2018 ha arbetat inom gig-ekonomin, vilket ger Gigger en stabil grund för att fortsätta ta marknadsandelar på den svenska marknaden.
 2. Gigger har en välutvecklad teknikplattform med ett omfattande utbud för att hantera samtliga element kopplade till att genomföra uppdrag som egenanställd, såsom fakturering, rekrytering och schemaläggning. Fler funktioner och intäktsströmmar skall inkorporeras på plattformen under den kommande perioden, vilket förväntas bidra till att Gigger ytterligare kan öka sin snittintäkt per användare (ARPU) framgent.
 3. En stark värdedrivare i närtid för Gigger är bolagets internationella expansionsplan. Under år 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, som förväntas kunna dra stor fördel av nya regelverk och lagstiftning som Storbritannien införde gällande gig-ekonomin under april 2020.

Plattformen används idag av frilansare som fakturerar genom Gigger mot en avgift om 3,5 % av fakturabeloppet, vilket är lägre än många konkurrenter som idag tar ut en avgift om ca 5 %. Plattformen fungerar också som en rekryteringsplattform där s.k. gigsökare kan hitta uppdrag och bli anlitade genom plattformen. Gigger tar då ut en avgift om ca 1 % av fakturerat belopp. Den tredje intäktskällan för Gigger är att ta betalt för publicerade uppdrag av företagskunder, där Gigger tar ut en fast avgift om ca 5 % av fakturerat belopp. Sammantaget så skall dessa intäktsströmmar möjliggöra bolagets målsättning om en rörelsemarginal om 5-7 %.

Gigger är idag en av de ledande gig-plattformarna i Sverige med en bevisad teknikplattform och över 7 000 anslutna egenföretagare. Gigger har en diversifierad kundbas, vilket minskar risken då bolaget inte är exponerat mot en viss typ av sektor. En värdedrivare i närtid är att expandera verksamheten internationellt, där Gigger förväntas etablera sig på den engelska marknaden under 2021. En annan viktig del i Giggers investeringsidé är att bolaget förväntas öka sin intäkt per användare (s.k. ARPU) genom att utöka sitt tjänsteerbjudande på plattformen med en rad nya funktioner och intäktskällor gentemot sin befintliga kundbas.

Gigger är primärt verksamma på den svenska marknaden för egenföretagares egenanställning. Marknaden benämns ofta som gig-ekonomin och beskriver en ny växande typ av arbetsmarknad, där arbetsgivare hyr in konsulter för specifika projekt eller anlitar frilansare för att tillgodose sitt kompetensbehov under en begränsad tidsperiod. Den globala marknaden förväntas växa med 17,8 % årligen (CAGR), för att då nå ett värde av ca 455 miljarder dollar under 2023. Under 2020 visade en studie att ca 4 % av alla sysselsatta i Sverige får sin huvudsakliga försörjning genom gig-ekonomin. Totalt uppges att ca 700 000 personer i Sverige arbeta inom gig-ekonomin under 2018, vilket motsvarar 12 % av alla sysselsatta.

Bästa aktieägare,

Vi som står bakom Gigger Group vill göra det enkelt att vara och anlita giggers/egenanställda på schyssta villkor. Det gör vi genom att erbjuda en plattform som gör det enkelt för giggare att ta uppdrag samtidigt som plattformen tillåter företag att optimera hanteringen av visstidspersonal och uppdragsanställda.

Vår ambition är högt ställd – att bli det plattformsbolag som leder utvecklingen av marknaden för gigekonomin och skapa en plattform för alla typer av arbete/tjänster på många språk, anpassad för ländernas unika regler.

Mellan åren 2018-2020 har Bolaget haft en genomsnittlig tillväxttakt om 137 procent. Gigger Group har sedan sommaren 2020 utarbetat en strategi för fortsatt stark tillväxt och expansion vilket även inkluderar närvaro i fler geografiska regioner. Det är mot denna bakgrund som Gigger Group nu vänder sig till dig som aktieägare och vill erbjuda möjligheten att genom en företrädesemission stärka Bolagets finanser och därmed säkerställa förutsättningarna för strategins genomförande.

För verksamhetsåret 2021 är Bolagets strategiska målsättningar kopplade till att fortsätta marknadsbearbetningen in i nya vertikaler och med det signera avtal med ett antal aktörer inom dem. De kundsegment som traditionellt utmärkt sig bland Giggers kunder är musiker, eventpersonal, influencers och skådespelare. I pandemins spår så har ovan nämndas uppdrag, och därmed även fakturering, minskat väsentligt. Bolaget har i det sett ett skifte där användare från andra segment som till exempel försäljningsagenter, lärarvikarier, teknikkonsulter och personliga tränare har ökat organiskt.

I den strategiska planen för 2021 är Bolagets målsättning även att genomföra en första utlandsetablering på den engelska marknaden.

Det tredje strategiska fokusområdet är att fortsätta att utöka erbjudandet av tjänster inom ramen för befintlig plattform. Detta genom samarbeten parallellt med att färdigställa och genomföra pilot av plattformen 2.0, ”G2”.

Bolagets målsättning är att kunna självfinansiera fortsatt tillväxt från och med verksamhetsåret 2022. Det innebär att bolagets målsättning är att under 2021 omsätta 100 mkr med en rörelsemarginal om 5-7 procent.

Vårt erbjudande

Vi har skapat en plattform som gör det möjligt för alla att hitta leverantörer, finna nya uppdrag, rekrytera kompetens till befintliga tjänster och till nya uppdrag. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger Group administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – giggers – i Sverige och internationellt.

På plattformen skapar företag sina personalpooler, schemalägger och automatiserar personal- och lönehanteringen.

Vi erbjuder därmed en helhetslösning för att effektivisera och minimera personaladministration och lönehantering så att företag kan sänka sina kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet.

Genom plattformen får giggers/egenanställda tillgång till fler uppdrag, automatiserad fakturering och säkerställd betalning. Genom vårt helhetstänk kring vilka tjänster plattformen erbjuder sänker vi trösklarna att ta sig in på arbetsmarknaden, utan krav på anställning.

Vad gör oss unika?

Det finns idag en handfull aktörer på den svenska marknaden som vänder sig mot giggers/egenanställda med en plattformsbaserad tjänst som gör det möjligt att utföra uppdrag för företag utan att driva eget bolag. Gigger skiljer sig från övriga aktörer då Bolaget är den enda aktören som erbjuder samtliga tjänster kopplade till att anlita och genomföra uppdrag som gigger/egenanställd: fakturera utan eget företag, lönehantering med arbetsgivaransvar, schemaläggning, rekryteringstjänster och möjligheter att bygga och administrera personalpooler.

Var finns vår potential?

Gig-ekonomin beskriver en ny typ av arbetsmarknad där arbetsgivare tillgodoser sitt kompetensbehov genom att ta in konsulter för ett specifikt projekt eller anlita frilansare istället för tillsvidareanställda när företag är osäkra på om de kan erbjuda personen en fast anställning. Uppdragen kan variera i tid, men de är alltid tidsbegränsade.

Gig-ekonomins globala tillväxttakt har mellan åren 2014-2019 i snitt uppgått till över 17 procent, och förväntas år 2020 omsätta 175 miljarder kronor. (Källa: Branchen.se, ”Gig-ekonomins utveckling”)

Arbetstagarorganisationen LO har uppskattat att 700 000 personer arbetar i gig-ekonomin i Sverige. Det motsvarar 12 procent av alla sysselsatta i landet. Av dessa uppskattas cirka 200 000 få sin huvudsakliga försörjning genom gig-uppdrag. Även om det i Sverige idag inte finns någon statistisk klassificering som gigger/egenanställd ser vi att försörjning genom tillfälliga uppdrag stadigt kommer att öka under kommande år. Detta bekräftas inte minst av Gigger Groups starka tillväxt. Vi kan även notera att även de äldsta konkurrenterna uppvisar tillväxt mellan åren 2018-2019, samtidigt som marknaden attraherar nya aktörer till etablering.

Vår bedömning är att gig-ekonomin är här för att stanna. Teknologiska framsteg innebär att människor inte längre är geografiskt begränsade, och med plattformar som den vi erbjuder blir det möjligt att ha gig-arbete som sin försörjning.

Gigger Group är inte bara en aktör som är med och definierar förutsättningarna för gig-arbete. Genom att fortsätta vidareutvecklingen av de tjänster som vår plattform erbjuder är vi väl positionerade för att vara med som en ledande plattformsleverantör i det skifte vi ser komma, där allt fler arbetstagare väljer att vara gigger/egenanställd. I Sverige och globalt.

Varför Gigger?

Som aktieägare i Gigger Group är du med redan i ett tidigt skede av inte bara Bolagets, utan även samhällets, utveckling. Vi som står bakom Gigger Group är stolta över att vara det första plattformsföretaget med ett erbjudande som gör det möjligt att anlita och utföra uppdrag som giggare/egenanställd på schyssta villkor som är noterade på en handelsplats. En investering i Gigger Group är en investering i att göra arbetsmarknaden tillgänglig för alla.

Håkan Fritz
VD i Gigger Group AB