Time People Group Q2-20


Undervärderad specialistkonsult med goda tillväxtutsikter

Time People Group är en svensk specialistkonsult verksam inom IT- och förändringsledning. Bolaget erbjuder tjänster som täcker hela värdekedjan från strategi, förändringsarbete och projektledning till utveckling av system och metoder, teståtaganden, och förvaltning. Bolaget har en lång historia av lönsamhet, en bred och stark kundbas, och visade en kraftig omsättningstillväxt på 35 % under TPG:s räkenskapsår 2019. Trots viss marginalpress senaste åren, som ett resultat av Bolagets kraftiga expansion samt något svagare marknad, så ser Bolagets möjligheter för fortsatt tillväxt och stigande marginaler goda ut. Med detta som bakgrund sätts en EV/S målmultipel om 1,10x för 2020E, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 35 kr i ett Base scenario.

  • Bevisad historisk lönsamhet och stark finansiell ställning möjliggör ytterligare förvärv

TPG har varit lönsamma under de senaste 14 åren, och har under den perioden bibehållit en stark finansiell ställning utan någon skuldsättning, och har en nettokassa om 32,5 MSEK. IT-marknaden är kraftigt fragmenterad, med många mindre aktörer, vilket gör att det finns många potentiella förvärvsobjekt. Bolaget har förvärvat två bolag de senaste två åren, och Analyst Group ser goda möjligheter att TPG fortsätter förvärva ett bolag per år framgent, givet Bolagets starka finanser och stabila lönsamhet.

  • Fortsatt omsättningstillväxt under god kostnadskontroll leder till stigande marginaler

Bolaget hade en stark omsättningstillväxt under 2019, men marginalerna sattes under press, och gick ner för tredje året i rad. Framöver estimeras omsättningstillväxten vara fortsatt hög, med bakgrund av stark efterfrågan på IT-konsulttjänster i Sverige. För år 2020 prognostiseras en omsättningstillväxt om 23,6 %, och för år 2021 en tillväxt om 20,8 %. Givet att kostnaderna estimeras öka i en lägre takt än omsättningen, då TPG förväntas realisera synergier och dra fördel av sin decentraliserade bolagsstruktur, så stiger Bolagets EBITDA-marginal. Marginalen estimeras stiga från 2019 års 9,1 % till 11,1 % år 2020, och därefter till 12,2 % år 2021, vilket ger en EBITDA-tillväxt om 51,1 % respektive 33,2 % för åren 2020 och 2021.

  • Låg värdering jämfört mot peers ger utrymme för en multipelexpansion

TPG jämförs med en peergrupp bestående av CAG Group, HiQ International och Softronic. I denna grupp har TPG lägst värdering baserat på EV/S-multipeln, samtidigt som Bolaget har högst omsättningstillväxt på rullande 12 månader. Detta, tillsammans med att TPG estimeras öka sina marginaler framgent, anser Analyst Group rättfärdiga en uppvärdering från nuvarande EV/S-multipel på 0,74 till en EV/S-multipel om 1,10x för räkenskapsåret 2020.

7

Value drives

7

Historical profitability

3

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.