Time People Group Q4-20


Låg värdering och hög direktavkastning

Time People Group är en svensk specialistkonsult verksam inom IT- och förändringsledning. Bolaget erbjuder tjänster som täcker hela värdekedjan från strategi, förändringsarbete och projektledning till utveckling av system och metoder, teståtaganden, och förvaltning. Bolaget har en lång historia av lönsamhet, en bred och stark kundbas, och visade en kraftig omsättningstillväxt på 35 % under TPG:s räkenskapsår 2019. Trots viss marginalpress senaste åren, som ett resultat av Bolagets kraftiga expansion samt något svagare marknad, så ser Bolagets möjligheter för fortsatt tillväxt och stigande marginaler över tid goda ut. Med detta som bakgrund sätts en EV/S målmultipel om 0,90x för 2021E, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 30,9 kr i ett Base scenario.

  • Bevisad historisk lönsamhet och stark finansiell ställning möjliggör ytterligare förvärv

TPG har varit lönsamma under de senaste 14 åren, med omsättningstillväxt Y-on-Y för varje kvartal sen Bolaget noterades, och har under den perioden även bibehållit en stark finansiell ställning utan någon skuldsättning, och har en nettokassa om 26,9 MSEK. Bolaget bedöms därför vara väl rustat inför de osäkerheter som Coronaviruset skapar. IT-marknaden är kraftigt fragmenterad, med många mindre aktörer, vilket gör att det finns många potentiella förvärvsobjekt. Bolaget har förvärvat två bolag de senaste två åren, och Analyst Group ser goda möjligheter att TPG fortsätter förvärva ett bolag per år framgent, givet Bolagets starka finanser och stabila lönsamhet.

  • Fortsatt omsättningstillväxt väntas framgent

TPG hade ett stark 2020, och visade trots Coronakrisen en omsättningstillväxt om 28,4 %. Framöver estimeras omsättningstillväxten fortsätta, då efterfrågan på tjänster inom TPG:s specialistområden förväntas förbli relativt stabil. Tillväxten väntas dock bli lägre än under räkenskapsåret 2020, då Coronakrisen väntas dämpa efterfrågan på konsulttjänster. Med bakgrund av ovanstående prognostiseras en omsättningstillväxt om 6,0 % för år 2021, och för 2022 estimeras en accelererande omsättningstillväxt om 15,3 %. Givet att de totala rörelse-kostnaderna estimeras öka i en liknande eller något lägre takt än omsättningen, så förväntas TPG:s EBITDA-marginal öka framgent. Marginalen estimeras öka från 2020 års 8,2 % % till 8,5 % år 2021, och därefter öka till 8,9 % år 2022.

  • Hög direktavkastning

TPG har föreslagit att betala en utdelning om 1,20 kr per aktie, samma som föregående räkenskapsår, vilket på rådande aktiekurs innebär en hög direktavkastning, om mellan 5-6 %. Flera av de andra konsultbolagen har ställt in sina utdelningar för året, däribland Softronic, och faktumet att TPG kan betala utdelning bedömer Analyst Group vara ett resultat av Bolagets starka finansiella ställning, och ses därför som ett styrketecken.

8

Value drives

7

Historical profitability

2

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.