Tangiamo Touch Q1-20


Har inlett 2020 starkt

Tangiamo har efter hårt arbete lyckats ställa om till ett mer strömlinjeformat bolag som under 2020 ska skala upp försäljningen och närma sig lönsamhet. Q1-rapporten visar att Tangiamo är på god väg, men Covid-19:s påverkan framgent är ett fortsatt frågetecken. Fokus nu är att växa internationellt där befintlig kundbas kan ge god försäljning under kommande kvartal. För 2020 behåller vi vår prognos om ca 20 MSEK i omsättning, men justerar ner vår målmultipel något. I ett Base scenario ser vi ett potentiellt värde per aktie om 1,3 kr (1,6).

  • Presenterade en stark Q1-rapport

Under första kvartalet 2020 uppgick försäljningen till ca 3,1 MSEK (1,5), motsvarande en ökning om ca 104 % mot jämförbart kvartal 2019. På kostnadssidan minskade övriga externa kostnader och personalkostnader med ca 1,7 MSEK, vilket i kombination med ökad försäljning bidrar till att Tangiamo börjar närma sig break even på rörelsenivå (EBITDA).

  • Blandade effekter av Covid-19

I rapporten skriver Tangiamo att trots turbulens kring pandemin så står distributörer och kunder fast vid sina avtal och arbetar för fullt för att möta efterfrågan när marknaderna öppnar upp igen. Som en konsekvens av Covid-19 så ser kasinobranschen över hur de kan förebygga smittspridning. En åtgärd är att ta bort fysiska spelmarker från casion och ersätta dem med elektroniska spelbord. Sådana insatser skulle kunna komma att gynna Tangiamo under kommande 12 månader.

  • Stärkt kassa via lån och riktad emission

Vid utgången av mars uppgick Tangiamos kassa till 5,6 MSEK och under Q1-20 var Bolagets operativa kapitalförbrukning (burn rate) ca -1,2 MSEK/mån, vilket allt annat lika skulle innebära att Tangiamo skulle vara finansierade tills augusti. Dock har Bolaget efter kvartalets utgång upptagit ett konvertibelt lån om ca 3,5 MSEK, samt genomfört en mindre riktad emission om 2 MSEK, vilket har stärkt Tangiamos finansiella position. Vi bedömer därmed att Bolaget är finansierade året ut.

  • Viss justering i vårt värderingsintervall

Sammanfattningsvis tycker vi att Q1-rapporten var stark, där Tangiamo uppvisar en hög tillväxt i kombination med en minskad kostnadsbas. Att Bolaget dessutom stärkt sin kassa, vilket i sig minskar den finansiella risken på kort sikt, ser vi positivt på. Vi väljer idag att lämna våra prognoser oförändrade men gör vissa justeringar i val av målmultipel (P/S) i samtliga våra scenarion (Base, Bull och Bear) för att ta höjd för den ökade oron som råder i marknaden just nu. Likväl behåller vi vår positiva syn på Tangiamo och kommer fortsatt att noga följa hur Bolagets kommunikation mot marknaden fortlöper och om hur läget utvecklas.

7

Value drives

2

Historical profitability

6

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.