Shortcut Media Q2-21


Omsättningsrekord med fortsatt tillväxt att vänta

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 84,7 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,3 MSEK. Givet en EV/EBITDA om 11x, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 5,27 kr.

  • Q2-21 blev ett All-Time-High i topline

SMG:s Q2-rapport blev ett tydligt kvitto på att Q1-21 endast var ett hack i tillväxt- och lönsamhetskurvan, vari SMG levererade en omsättning om 19,2 MSEK (13,4) vilket motsvarar ett All Time High på kvartalsbasis. Offensiva operationella satsningar under Q1-21, återhämtning på mediamarknaden och konsolideringen av strukturaffärerna Magoo och Klapp & Co är alla förklaringar till den starka omsättningstillväxten. SMG har även ett bredare produkterbjudande än någonsin efter nyligen gjorda förvärv och fått tillgång till nya kundbaser, vilket gör Bolaget än desto mer konkurrens-kraftiga på marknaden samtidigt som det bäddar för stark organisk tillväxt framgent.

  • Stärkta marginaler genom värdeskapande förvärv

I Q2-rapporten uppvisade SMG dels stärkt underliggande lönsamhet, med en förbättrad bruttomarginal, dels stärkt operativ lönsamhet, vilket medför att SMG under kvartalet kunde generera ett stark organiskt kassaflöde. Bolaget har vid utgången av Q2-21 ökat skuldsättningen, i syfte att finansiera förvärv, och är något vi i detta fall ser positivt på, då SMG, som klarat pandemin relativt bättre än marknaden, kan tillvarata möjligheterna som finns på den fragmenterade mediamarknaden. Hittills under 2021 har SMG genomfört två värdeskapande förvärv till attraktiva multiplar och låg utspädning, vilket skapar aktieägarvärde, och har ett LOI-avtal med en ytterligare aktör. Med estimerade stärkta marginaler kommande kvartal tillåts SMG att successivt amortera ned nuvarande skuld om 7,5 MSEK vilket skulle reducera den finansiella risken, även om vi idag anser att den risken genererar bra risk reward.

  • Mediamarknaden börjar återhämta sig

I Q2-21 steg medieinvesteringarna kraftigt, med en tillväxt om 32 % YoY, där segmenten online video och social media, vilka SMG är starka inom, även i detta kvartal presterade bättre än marknaden. Ackumulerat för 20211 uppgår mediainvesteringarna till 7,2 mdSEK vilket är ca 11 % högre än 2020, men är samtidigt en minskning om 1,3 mdSEK jämfört med 2019, det innebär att ungefär halva nedgången efter pandemin är återhämtad. Då marknaden successivt börjar normaliseras är en fortsatt catch-up effekt att vänta under H2-21, vilket ger bränsle för fortsatt stark tillväxt för SMG.

9

Value drives

7

Historical profitability

5

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.