Shortcut Media Q2-20


Lågt värderat ledande filmkommunikationsbolag

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm och 3D-animation genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras Shortcut Media omsätta 65,3 MSEK under år 2020, med ett justerat nettoresultat om ca 2,9 MSEK, vilket givet ett justerat P/E-tal om 12,0x ger ett motiverat pris per aktie om ca 2,94 kr.

  • Unik marknadsposition möjliggör stark korsförsäljning

SMGs unika marknadsposition kan beskrivas som en s.k. ”one stop shop”, där Bolaget tillhandahåller ett komplett erbjudande för att hantera alla beståndsdelar i att producera rörligt material. Detta i kombination med stora kunder såsom Post- och Telestyrelsen, Essity, Paradox, H&M, Stena och Fastighetsbyrån förväntas SMGs plattform, kundbas och unika marknadsposition skapa förutsättningar för ökad korsförsäljning och fortsatt tillväxt.

  • Tufft marknadsläge skapar bättre förutsättningar för förvärv

Då SMG är en av de större spelarna inom sin bransch bedöms Bolaget kunna hantera den minskade efterfrågan som följer av Coronaviruset på ett bättre sätt än många konkurrenter, varför SMG:s potentiella förvärvsobjekt bedöms öka, och prisbilden för förvärv kan därför komma att förbättras. Detta kan på sikt göra att SMG kommer ur Coronakrisen som ett starkare, och mer konkurrenskraftigt, bolag, och skulle ligga i linje med Bolagets egna kommentarer angående förvärv och strukturaffärer i Bolagets Q2-20 rapport.

  • Värderas till 2,94 kr i ett Base scenario

I ett Base scenario förväntas SMG fortsätta sin tillväxtresa under prognosperioden, och visa ett justerat nettoresultat om 2,9 MSEK och 4,4 MSEK under år 2020 respektive år 2021. Baserat på det prognostiserade justerade nettoresultatet och vald multipelvärdering, härleds ett motiverat pris per aktie om ca 2,94 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

Det föreligger en risk i att tidigare ingångna ramavtal kan komma att justeras framgent, ett exempel på en sådan händelse är det avtal med Discovery som kommer justeras ned med start i fjärde kvartalet under räkenskapsåret 2020. För en investerare är det därmed viktigt att bevaka hur SMG:s nyförsäljning utvecklas under 2020, och hur Bolaget kommunicerar kring rådande konjunkturläge och dess påverkan.

  • Utdelning kan bli aktuellt på sikt

I takt med att SMG närmar sig sina finansiella mål om en EBITA-marginal mellan 5-10%, så kan utdelning bli aktuellt för Bolaget.

7

Value drives

7

Historical profitability

4

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.