Shortcut Media Q1-21


Exekverar på uttalad tillväxtplan

SMG är en mediakoncern som erbjuder bland annat trailers, beställnings- och reklamfilm samt 3D-animation och visuella effekter, genom varumärkena Bond Street, Shortcut, Oddway, Magoo, Klapp & Co och Frost Studio. I ett Base scenario estimeras SMG omsätta 84,7 MSEK under år 2022, med ett EBITDA-resultat om 6,3 MSEK. Givet en EV/EBITDA om 10x, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 5,27 kr.

  • Q1-21 var som väntat svag men Q2 börjar starkt

Omsättningen under Q1-21 uppgick till 11,5 MSEK (18,5) vilket motsvarar en minskning om 38 % YoY. Att det första kvartalet skulle bli svagt låg i korten givet de striktare restriktioner som infördes i slutet av 2020 till följd av Covid-19, vilket påverkar medie-branschen i sin helhet negativt och var även något som Bolaget guidade för i Q4-20. EBITA-resultatet uppgick till -1,9 MSEK, vilket delvis var en effekt av lägre omsättning, delvis de offensiva satsningar Bolaget genomförde under Q1-21 hänfört till exekvering på Bolagets offensiva tillväxtplan, vilket lägger en grund för kommande stark tillväxt. De preliminära omsättningssiffrorna för april uppgick till 7 MSEK med ett EBITA-resultat om 1 MSEK, vilket tydligt visar på att en starkare trend är att vänta kommande kvartal.

  • Bolaget exekverar på sin utstakade tillväxtplan

Under Q2-21 har SMG genomfört förvärv av Magoo AB och Klapp & Co. Förvärven har kunnat göras till förmånliga villkor givet att SMG avklarade pandemin relativt sett bättre än sina konkurrenter, som b.la. under 2020 lyckades vända till nettokassa. På årsbasis stärker förvärven SMG:s omsättning med ca 25 % och rörelseresultat med över 80 %. Att dessa förvärv kunde genomföras till en så låg utspädning som ca 5 %, anser vi vara starkt värdedrivande och tillför aktieägarvärde.

  • Vi reviderar upp vårt värderingsintervall

Senaste kvartalet anser vi enbart ska ses som ett hack i tillväxtkurvan, vilket även april-siffrorna talar för. Givet de förmånliga villkoren som SMG lyckats genomföra förvärven under Q2-21 till anser vi att det är motiverat med en upprevidering av vårt värderings-intervall. Förutom att förvärven stärker SMG:s redan breda produktportfölj, öppnar det även upp ett nytt affärsområde inom digital design, app- och webbside-utveckling samt strategi- och analysarbete. Vi menar på att SMG, med dessa förvärv, blir än mer attraktiv på marknaden som den helhetsleverantör de är, och i takt med att marknaden börjar normaliseras och restriktionerna lättas, bör omsättnings- och resultattillväxten kunna accelerera starkt kommande kvartal. Vi ser ett motiverade värde om 5,27 kr i ett Base scenario.

9

Value drives

7

Historical profitability

5

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.