SensoDetect Q3-19


Påfylld kassa – laddar för lansering

SensoDetect har en patenterad teknik, vilken använder ljudkombinationer för att snabbt identifiera psykisk sjukdom. Tekniken heter BERA och Bolaget står i startgroparna för att lansera produkten, vilken har möjligheten att minska ledtiderna med upp till 90 % i psykiatrin enligt Bolaget. Marknadslanseringen förväntas ta fart under inledningen av 2020 och givet den lönsamma affärsmodellen, med BERA, kan SensoDetect potentiellt snabbt belönas av aktiemarknaden vid en lyckad marknadslansering. Baserat på gjord multipelvärdering härleds ett värde per aktie om 0,9 kr i ett Base scenario.

  • God kostnadskontroll under tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick som väntat till noll kronor under Q3-19. Rörelsekostnaderna (exklusive av- och nedskrivningar) om ca 2,2 MSEK innebär att Bolaget utvecklas i linje med tidigare kvartal i år. Det ska då även påpekas att den prestationen sker trots den företrädesemission som genomfördes under Q3, vilken resulterat i extraordinära kostnader. Med tanke på det läget SensoDetect befinner sig idag, utan intäkter, är det viktigt att Bolaget kan utvecklas med en god kostnadskontroll varför vi således ser positivt på rapporterad kostnadsnivå under Q3-19.

  • Stärkt kassan via övertecknad företrädesemission

SensoDetect genomförde under augusti/september en företrädesemission om 10,8 MSEK, vilken kraftigt övertecknades med ca 151 %. Lejonparten av emissionslikviden ska användas till en global lansering av BERA 3.1 samt slutförande av tester inom Schizofreni och Autism.

  • Behov av verktyg för att snabbt identifiera psykiska sjukdomar

50 % av personer med mentala sjukdomar utvecklar dem före 15 års ålder. Därav är tidiga diagnoser av stor betydelse, dels för att reducera individens lidande, dels för att minska samhällets omkostnader. 23 % av svårt psykiskt sjuka nås av specialistvård i OECD läder, vilket understryker samhällets behov av snabba och precisa diagnostiseringsverktyg. Givet en lyckosam marknadslansering finns det bra utrymme för SensoDetect att möta marknadens efterfrågan.

  • Affärsmodell möjliggör penetration av höga inträdesbarriärer

Bolaget säljer BERA-systemet genom en Pay Per Use (PPU)-modell, dels för att underlätta inträde i branschen och dels för att öka den långsiktiga intjäningsförmågan per maskin. SensoDetects plan var att kommersialisera BERA under 2018 med start i Bolivia, men då testerna i Bolivia-studien med BERA 3.1 på batteridrift visat en förbättring av kvalitén på mätdata med mindre störningar, valde SensoDetect att skjuta upp lanseringen och istället slutföra studien med enbart BERA 3.1.

5

Value drives

1

Historical profitability

8

Risk profile

4

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.