Seamless Distribution Systems Q4-20


Dubblar EBITDA-resultatet under helåret 2020

SDS har med det genomförda förvärvet av eServGlobal skalat upp verksamheten, samtidigt som Bolaget visat på högre lönsamhet Y-on-Y de senaste fyra kvartalen. Under 2020 har SDS erhållit flertalet större orders, där bl.a. orders i Kenya och Kamerun anses ha omfattande potential. Med befintliga distributionsavtal, nuvarande orderbok, stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om ca 62 MSEK år 2021. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 66,5 SEK på 2021 års prognos.

  • Skalbar affärsmodell möjliggör marginalexpansion

Bolaget har en omfattande sälj- och utvecklingsorganisation, med cirka 108 anställda och ytterligare omkring 90 konsulter, vilket medför höga baskostnader. Organisationen är dock placerad i lågkostnadsländer, och vid högre försäljningsvolymer tillkommer emellertid inga större kostnader. Detta medför en skalbar affärsmodell, och när nya avtal signeras kan vinsten öka snabbt.

  • Antalet mobilanvändare i Afrika fortsätter öka

GSMA estimerar att cirka 44 % av befolkningen i Afrika äger en mobiltelefon, vilket är lägre än det globala snittet om 66 %. Som ett resultat av bl.a. BNP-tillväxt och teknologisk utveckling, vilket möjliggör billigare mobiltelefoner, förväntas antalet mobilanvändare i Afrika öka med en CAGR om 4,6 % under perioden 2017-2025. Detta gynnar SDS då befintliga avtal kan behöva skalas upp.

  • Omfattande innovationsarbete möjliggör ökade marginaler

SDS arbetar löpande med att vidga sitt produkterbjudande i syfte att kunna erbjuda en så heltäckande tjänst som möjligt. Resultatet av detta arbete har inte minst visat sig under COVID-19, då Bolaget erhållit flertalet tilläggsorder från befintliga kunder. Det försäljningsmässiga värdet på dessa orders är ofta litet, men med hänsyn till att tilläggsorders primärt består av mjukvara, bedöms bruttomarginalen vara närmare 100 %.

  • Affärskritisk tjänst innebär konjunkturskydd

SDS tillhandahåller en för sina kunder affärskritisk tjänst, och Bolaget har vad Analyst Group erfar aldrig blivit av med en kund. Detta ses som ett bevis på att Bolaget tillför ett omfattande värde till sina kunder, och bör medföra en värderingspremie.

  • Tagit flera stora orders från ledande operatörer

Seamless har den senaste tiden tagit ett flertal stora orders, och ingick under Q3-20 b.la ett avtal med en av världens största och mest innovativa mobiloperatörer, baserad i Kenya. Detta avtal bedömer Analyst Group kan komma att innebära signifikant merförsäljning på sikt, och vi anser att potentialen i avtalet över tid kan vara likvärdig den som SDS samarbete med MTN Group har inneburit.

9

Value drives

7

Historical profitability

5

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.