Seamless Distribution Systems Q1-21


Nytt förvärv medför spännande framtidsutsikter

Med det senaste förvärvet av Riaktr stärker SDS framförallt sitt Business Intelligence-erbjudande och får därtill en ökad kundbas, däribland telekomgruppen Orange som är en av världens största telekomoperatörer. Under år 2020 erhöll SDS flertalet större orders, där bl.a. orders i Kenya och Kamerun anses ha omfattande potential framgent. Med befintliga distributionsavtal, stärkt produktportfölj och stigande andel återkommande intäkter, bedöms omsättningen kunna fortsätta öka framgent. Givet den skalbara affärsmodellen estimeras den ökade omsättningen leda till ett EBITDA-resultat om ca 71 MSEK år 2021. Baserat på en relativvärdering, härleds ett värde per aktie om 73,6 SEK på 2021 års prognoser.

  • Stärkt lönsamhet trots omsättningstapp i Q1-21

SDS levererar en nettoomsättning för första kvartalet 2021 om 61,5 MSEK, vilket är ca 28 % lägre än vad Bolaget uppvisade under motsvarande kvartal föregående år. SDS är dock inget ”kvartalsbolag” vilket är viktigt att poängtera, eftersom Bolaget inte kan styra över när kunderna gör beställningar, varför det snarare rör sig om senarelagda orders än försvunna sådana. Att EBITDA-marginalen stärks avsevärt YoY, från 15,1 % till 22,6 %, är ett styrketecken och visar återigen på SDS:s goda kostnadskontroll och höga underliggande lönsamhet som finns i Bolaget.

  • Förvärvet av Riaktr påskyndar övergången till en renodlad SaaS-modell

Med en redan väletablerad SaaS-modell och tillika en hög andel återkommande intäkter, förväntas förvärvet av Riaktr medföra en accelerering av SDS:s omställning till en SaaS-prissättning, i enlighet med vad Bolaget kommunicerade i Q4-rapporten 2020. Analyst Group förväntar sig att detta kommer bidra till stabilare kassaflöden över tid, samtidigt som fluktuationerna i omsättningen samt rörelseresultatet väntas, på kvartalsbasis, att minskas. Med en SaaS-modell blir SDS å ena sidan mer beroende av deras kunders tillväxt, men får å andra sidan en större del av den långsiktiga lönsamheten i kundens affär, samtidigt som SDS ytterligare stärker sin ställning som affärskritisk leverantör.

  • Vi justerar vårt värderingsintervall

Förvärvet av Riaktr medför stärkt lönsamhet, ökad andel återkommande intäkter och tillgång till fler marknader samt nya kunder. Med bakgrund till det förväntar vi oss SDS kan accelerera tillväxten ytterligare framöver, med högre lönsamhet, varför vi väljer att revidera upp värderingsintervallet för SDS, där vi ser ett motiverat värde per aktie om 73,6 kr i ett Base scenario, baserat på 2021 års prognoser.

9

Value drives

7

Historical profitability

5

Risk profile

9

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.