Recyctec


Den starka efterfrågan på återvinning fortsätter

Recyctec Holding AB (”Recyctec” eller ”Bolaget”) är verksamma inom återvinning, där Bolagets metoder för rening av glykol möjliggör återanvändning av förbrukat glykol. Bolaget grundades år 2005 och har sin reningsanläggning och huvudkontor i Jönköping. Med en stärkt kassa efter genomförd emission under Q3-20, vilken övertecknades med ca 700 %, förväntas Bolaget kunna utöka sin produktionskapacitet och ta tillvara på efterfrågan på marknaden. Analyst Group prognostiserar totala intäkter till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 25,5 kr i ett Base scenario.

  • Ökade intäkter för Earth Care

Under 2020 uppgick Recyctecs nettoomsättning till ca 6,9 MSEK (6,8) där försäljningen primärt drivs av Earth Care, Bolagets egna produkt av renat glykol, som i sig växte med hela 24 % under 2020, detta trots ett utmanande år till följd av rådande pandemi. Fokus framåt för Recyctec under kommande kvartal förväntas bli Earth Cares fastighetsglykol, där Earth Care är högst rankat bland alla fastighetsglykoler av Sunda Hus.

  • Internationell tillväxt ska bidra till omsättningsökning framgent

Under Q4-20 meddelade Recyctec att Bolaget utvärderar den tyska marknaden, vilket är i linje med Bolagets tidigare kommunicerade mål och vision om att expandera internationellt. Den tyska utvärderingen, som sker tillsammans med en samarbetspartner, förväntas leda till råvaruanskaffning och försäljning till kunder i Tyskland på sikt, med bland annat kunder inom fordonsindustrin. Bolaget förväntas också kunna realisera de förfrågningar som Bolaget har fått om att ta emot använd glykol från aktörer i Norge under Q1-21, då Recyctec förväntas erhålla ett exporttillstånd för att transportera glykolen.

  • Värderas till 25,5 per aktie i ett Base scenario

I ett Base scenario estimeras totala intäkter uppgå till ca 78 MSEK år 2025, med ett EBIT-resultat om ca 21 MSEK. Baserat på en applicerad och konservativ målmultipel om EV/EBIT 7x på 2025 års prognos, samt applicerad diskonteringsränta, erhålls ett nuvärde per aktie om 25,5 kr i ett Base scenario.

  • Kapitalinjektion efter genomförd emission

Under Q3-20 genomförde Recyctec en företrädesemission som tecknades till hela 693 % (!) och tillförde Bolaget en likvid om ca 15,7 MSEK. Under Q4-20 stärktes Bolagets kassa ytterligare genom en riktad emission om ca 1 MSEK efter kostnader, Recyctecs nettokassa uppgick till ca 4,9 MSEK vid utgången av 2020. Dessa nya kapitalinjektioner sänker den finansiella risken för Bolaget och befintlig kassa väntas primärt användas till investeringar för att öka Recyctecs produktionskapacitet.