Realheart Q3-20


Fortsätter ta steg mot Blue Ocean-marknaden

Över 40 miljoner människor världen över lider av hjärtsvikt och endast 7 000 erhåller en hjärttransplantation. Problemet är omfattande och idag finns inga hållbara alternativ för artificiella hjärtan. Scandinavian Realheart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) är med sin patenterade produkt ensamt om att prestera ett pulserande blodflöde likt kroppens eget hjärta där Bolagets målsättning är att påbörja produktlansering av sitt totalt artificiella hjärta under år 2025. Tills år 2027, prognostiseras Realheart nå en omsättning omkring 108 MSEK, vilket med tillämpad P/S-multipel och diskonteringsränta ger ett nuvärde per aktie om 13 kr i ett Base scenario. Till dess att lansering äger rum finns flera värdedrivande aktiviteter där fortsatta steg i rätt riktning borde minska rådande värderingsrabatt i aktien.

  • Inga överraskningar i Q3-rapporten

Rapporten var i linje med våra förväntningar och innehöll inte några direkta överraskningar. I likhet med många andra bolag måste även Realheart fortsätta sitt arbete i en värld som ännu präglas av Covid-19 och de effekter som uppstår till följd av pandemin. En stor del av potentialen ligger i framtiden, samtidigt som det är av stor vikt att rätt steg tas på kort sikt. I och med emissionen under juni 2020 om ca 26 MSEK, är Realhearts finansiella position stark, vilket minskar den finansiella risken.

  • God kostnadskontroll under kvartalet

I Realhearts nuvarande situation är det viktigt att bl.a. bevaka hur Bolagets kostnadsbas och kapitalförbrukning utvecklas Q-Q. Under Q3 uppgick den operativa kapitalförbrukningen (burn rate) till ca -0,6 MSEK/månad, vilket kan jämföras med -1,3 MSEK/månad under Q2-20. Den lägre kapitalförbrukningen under senaste kvartalet visar tydligt att Realheart har utvecklats med en god kostnadskontroll. Vi estimerar att Bolaget är finansierade tills andra halvan av år 2021.

  • Värdefull rekrytering av läkemedelskonsult

Tidigare i våras har läkemedelskonsulten Martin Cook, baserad i USA, rekryterats. Martin har över 20 års erfarenhet från hjärtpumpsindustrin och har tagit två hjärtpumpsystem till kliniska prövningar och CE-märkning. Hans kompetens och erfarenhet är mycket värdefull för Realheart och bidrar till att kunna ta nästa regulatoriska steg mot den amerikanska marknaden.

  • Förväntad lansering år 2025

Den potentiella marknaden för Europa och USA bedöms bestå av nära 130 000 patienter/år. Om Realheart successivt ökar sin marknadsandel för att år 2030 nå 0,5 % av denna målgrupp, skulle det innebära ungefär 650 patienter. Med samma prissättning per transplantation som SynCardia TAH om 1,2 MSEK (se sida 5), så skulle det innebära ca 780 MSEK i försäljning för Realheart.