Kollect on Demand Q4-20


Genomfört förvärv har gett bra effekt på bruttomarginalen

Kollect On Demand har utvecklat en plattform som sammanlänkar konsumenter med sophanterings-bolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Bolaget är verksamma inom två vertikaler, avfallsinsamling samt avfallsavlämning. Utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst under H1-22, drivet av realisering av skal-fördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,2x för 2021 års prognostiserade försäljning om 67 MSEK motiveras en aktiekurs om 13,6 kr i ett Base scenario.

  • Stark tillväxt under Q4

Under Q4-20 redovisade Kollect intäkter om 12,9 MSEK (8,7), vilket motsvarar en tillväxt om ca   48 % YoY. De återkommande intäkter ökade med 90 % jämfört med Q4-19 och utgjorde under Q4-20 61 % av de totala intäkterna. Det anser vi vara ett kvitto på att Kollect tillhandahåller en stark plattform, och fortsatt utveckling av den kommer således vara viktigt för att öka intäkterna ytterligare och minska Customer Acqusition Costs (CAC), vilket väntas bidra till lönsamheten. Vidare visar den höga andelen återkommande intäkter att Bolagets strategi att optimera intäktsmixen, som annonserades under Q2-20, har gett god effekt.

  • Förbättrad burn rate under Q4-20

Kollects likvida medel uppgick till 2,4 MSEK vid utgången av Q4-20, och under Q1-21 fyllde Bolaget på kassan med 8,2 MSEK via ett lån. Bolagets burn rate förbättrades avsevärt jämfört med Q3-20 och uppgick till -1,3 MSEK/månad. Under H2-21 löses utestående teckningsoptioner av serie TO1 in, vid fullt utnyttjande kan Kollect tillföras maximalt ca 55,4 MSEK, beroende på teckningskurs.

  • Genomfört förvärv väntas stärka marginalerna

Vad som blev tydligt i Q4-rapporten 2020 var att förvärvet av den irländska BigBin-verksamheten under Q3-20 gett bruttomarginalen en skjuts uppåt, som uppgick till 43 % under kvartalet. Detta kan jämföras med bruttomarginalen för Q4-19 som då uppgick till   30 %. Under februari kommunicerade Kollect att de upptagit ett lån om 8,2 MSEK, varav 4,8 MSEK är avsedda för att expandera BigBig-vertikalen ytterligare. Rådande restriktioner på Irland och Storbritannien har inneburit att två tredjedelar av alla byggararbetsplatser inte har någon verksamhet och samtliga icke väsentliga företag håller stängt. Kollects försäljning mot företag är i regel associerade med högre bruttomarginaler, och i takt med att restriktionerna släpps, i kombination med expansionsplanerna inom BigBig-vertikalen, estimerar Analyst Group att Kollect kan stärka bruttomarginalen ytterligare kommande kvartal.

7

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.