Kollect on Demand Q1-21


Påskyndad digitalisering ger medvind

Kollect On Demand har utvecklat en plattform som sammanlänkar konsumenter med sophanteringsbolag, och tillhandahåller ett värdeskapande erbjudande för båda parter. Bolaget är verksamma inom två vertikaler, avfallsinsamling samt avfallsavlämning. Utifrån Analyst Groups prognoser väntas Kollect vända till vinst under H1-22, drivet av realisering av skalfördelar, en optimerad intäktsmix och fortsatt expansion på Irland och i Storbritannien. Utifrån en applicerad P/S-multipel om 1,5x för 2021 års prognostiserade försäljning om 67 MSEK motiveras en aktiekurs om 17,1 kr i ett Base scenario.

  • Omsättningen i linje med våra estimat

Kollect fortsätter leverera stark tillväxt och uppvisade en omsättning om 13,1 MSEK (8,9 MSEK) i Q1-21, motsvararande en tillväxt om 47 % YoY. De återkommande intäkter fortsätter även att öka sin andel av de totala intäkter i linje med Bolaget uttalade strategi som kommunicerades i Q2-20, och uppgick till 63 % i Q1-21. En stark drivare bakom ökningen i de återkommande intäkterna är Bolagets fortsatta expansion inom BIGbin-vertikalen, och givet nyligen presenterade avtal estimeras en stark utveckling även framgent.

  • Vi väljer att revidera upp värderingsintervallet

Kollect har tidigare gått något under radarn inom investerarkollektivet, trots Bolagets kontinuerligt starka tillväxt, skalbara affärsmodell och där lönsamhet estimeras ligga i korten, men årsskiftet har antalet aktieägare i Bolaget ökat med över 100 % samtidigt som likviditeten i aktien har ökat betydligt. Det är tydligt att fler har fått upp ögonen för Bolaget och när Kollect samtidigt fortsätter leverera stark tillväxt, ökar andelen återkommande intäkter och fortsätter stärka bruttomarginalen, anser vi att det finns utrymme att revidera upp värderingsintervallet för Kollect, där en multipelexpansion är rättfärdigad. Givet en applicerad P/S-multipel om 1,5x för 2021 års estimerade omsättning om 67 MSEK ser vi ett motiverat värde per aktie om 17,1 kr i ett Base scenario.

  • Lösen av TO1 i Q3-21 kan innebära stärkt kassa

I enlighet med Kollects riktad nyemission under H2-20 emitterades även teckningsoptioner av serie TO11, där ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan komma att tillföra Kollect ytterligare maximalt ca 55,4 MSEK, beroende på teckningskurs, som kommer motsvara 70 % av VWAP2 under perioden 26 juli 2021 till 6 augusti 2021, men högst 15 kr. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 9 augusti 2021 till och med 20 augusti 2021. Även i ett scenario där teckningsoptionerna utnyttjas till t.ex. 30-50 %, skulle Kollect kunna accelerera tillväxten genom att exempelvis investera i fler BIGbins och nå ut till fler anläggningar, samtidigt som Bolaget ges utökade resurser att satsa på sin UK-verksamhet som ännu är i ett tidigt stadie.

7

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

7

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.