JS Security Q2-21


Påfylld kassa möjliggör exekvering av Roadmap

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under de senaste månaderna har JS Security presenterat flera kontrakterade återförsäljare, ett vidareutvecklat produktutbud samt utökat sin personalstyrka, vilket är flera steg i rätt riktning mot en kommersialisering. Utifrån kommande aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande bolagsvärdering, ser vi fortsatt JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en attraktiv risk-reward. Tills år 2024 estimerar vi att omsättningen i ett Base scenario har stigit till ca 16 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 13 kr per aktie.

  • Flera aktiviteter i pipelinen

Under Q2-21 presenterade JS Security sin roadmap för de milstolpar Bolaget ser framför sig på vägen mot ett självförsörjande nationellt datalagringssystem. AlphaNet blir den första versionen i Bolagets produktionsnätverk, avseende det nya underliggande nätverket, vilken inledningsvis kommer att testas av befintliga kunder och partners. Resultaten från perioden kommer ge JS Security detaljerad information och riktlinjer för vidareutveckling framåt. När testperioden är klar och godkänd, vilken enligt Bolagets plan väntas vara genomförd under Q4-21, kommer JS Security lansera slutprodukten under namnet ”MainNet”. Produkten kommer innehålla en uppsättning av nya funktioner, en privat/offentlig blockkedja för organisationer samt automatisering, skalbarhet och säkerhet.

  • Nya arbetssätt har lett till ökade cyberrelaterade brott

Eftersom den rådande pandemin har resulterat i mer arbete hemifrån samt utgjort en katalysator för att samhället kommer att fortsätta digitaliseras, innebär det att obehöriga har hittat nya vägar för att komma åt känslig data. JS Security är väl positionerade på marknaden för att kapitalisera på detta och möta behovet av en decentraliserad lösning, där blockkedjan agerar en av huvudkomponenterna för att förebygga obehörig åtkomst av lagrad data. Om vi blickar framåt mot resterande delar av 2021 så räknar vi med att bolaget har ökat sin kundbas till omkring 20 kunder vid utgången av 2021 för att sedan växa till nära 400 kunder vid utgången av 2024.

  • Förvärv kan bli möjligt på sikt

Om JS Security kan uppvisa bra momentum under kommande nio månader, och att bolagsvärdet då rimligen stiger, ser vi att förutsättningarna finns för strategiska förvärv. Att dessutom styrelsen består av personer med tidigare erfarenheter av just detta, ökar sannolikheten för kompletterande förvärvsdriven tillväxt.