Divio


Återkommande intäkter på tillväxtmarknad

Marknadsefterfrågan på innovativa PaaS-verktyg för drift, och lanseringar av webbsidor har ökat markant de senaste åren. Divios produktportfölj är skräddarsydd för att matcha efterfrågan, och genom Bolagets molnplattform möjliggörs drift och lansering av webbsidor. Med övergången till en mer  försäljningsorienterad strategi framöver bedöms Divio ha goda möjligheter att kapitalisera på den underliggande marknadstillväxten. Genom en effektiv affärsmodell som genererar höga marginaler, återkommande intäkter och lågt operationellt kapitalbindande, antas Bolaget kunna växa kraftigt för att år 2021 omsätta 90 MSEK. Baserat på en flerårsuppvärdering, och P/S 3,5x som målmultipel på 2020 års försäljning, motiveras ett värde per aktie om 3,0 kr år 2020 i ett Base scenario.

  • Marknaden för PaaS växer starkt

Divio är verksamma på marknaden Product-as-a-Service (PaaS), en marknad som för tillfället befinner sig i en kraftig tillväxtfas, där molnbaserades tjänster såsom Divios teknik är stora tillväxtdrivare. En anledning till den ökande efterfrågan på molnbaserade tjänster är att dessa medför infrastrukturella- och kostnadsstruktur- mässiga fördelar för slutkunden. Genom outsourcing av servrar och system till en extern part (såsom Divio) behöver inte kunder fysiskt ha dessa i sina fastigheter. Ovanstående faktorer resulterar i en marknadstillväxt om ca 26 % årligen under perioden 2016-2022, enligt Market Research Future.

  • Återkommande intäkter medför en stark bas

Divio säljer sina tjänster i form av en abonnemangstjänst, vilken genererar återkommande intäkter. Med ett skifte i fokus från produktutveckling till en uppskalad försäljningsorganisation väntas de återkommande intäkterna att öka markant framgent. Samtidigt väntas Bolaget att kunna erhålla goda marginaler och effektivitet i affärsmodellen, då Divio hittills växt snabbt utan några större marknadsföringsinsatser. Analyst Group bedömer det som sannolikt att Divio, när marknadsföringsarbetet nu skalas upp, kan åstadkomma stark tillväxt såväl på första som sista raden. De återkommande intäkterna uppgår LTM till cirka 7,4 MSEK och väntas uppgå till ca 77 MSEK år 2021. Ovanstående antagande väntas resultera i att Divio når en EBIT-marginal 11 % år 2021.

  • Divios affärsmodell är nu heltäckande

Divio har tills nyligen främst kunnat förse kunder vars hemsidor varit utvecklade i Django. Med hjälp av ett starkt fokus på produktutveckling fungerar Divios tjänst idag för de flesta programmeringsspråk. Detta är något som väntas vara en stark värdedrivare och något som kommer kunna generera betydande intäkter framgent, då Bolaget nu riktar sig mot en större målmarknad.

9

Value drives

3

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.