DistIT


I starten av en spännande förändringsresa

DistIT AB (publ) (”DistIT” eller ”Bolaget”) är historiskt ett distributionsbolag som nu är i början av resan till att bli mer av ett produktbolag, där sedan tidigare Bolaget är marknadsledande inom distribution av IT-tjänster och hemelektronik i Norden. En underliggande marknadstillväxt och ett ökat fokus på egna märkesvaror, exempelvis Deltaco Gaming, förväntas driva omsättningstillväxten, vilket beräknas skapa marginalexpansionen fram till år 2023. Genom en god finansiell ställning finns det där utöver potential för förvärvad tillväxt. Analyst Group estimerar att DistIT år 2023 omsätter ca 3,3 mdSEK, med en EBIT-marginal om 6,9 %, motsvarande 225 MSEK. Med en applicerad målmultipel om EV/EBIT 10,0x, baserat på en Peer-värdering, motiveras ett pris per aktie om 175,7 kr.

  • Nya produktsegment möjliggör flerdimensionell tillväxt

DistIT:s EMV-portfölj (egna märkesvaror) riktar sig mot gaming, smarta hem och elbilsladdning, där samtliga marknader estimeras att växa kraftigt fram till år 2023, vilket är en starkt bidragande faktor till Bolagets estimerade tillväxt sett till totalomsättningen. DistIT estimeras visa en god organisk tillväxt med en CAGR om 8,7 %, från år 2020 till år 2023, för att då nå en omsättning om ca 3,3 mdSEK.

  • Ökade marginaler genom fokus på egna varumärken

Genom ett ökat produktägande, förväntas DistIT framgent visa starkare marginaler, detta genom att EMV, som total andel av omsättningen, estimeras att växa. EMV som total andel av omsättningen prognostiseras att växa från 26,1 % år 2020 till 39,2 % år 2023. Utifrån att EMV utgör en större andel av total omsättning, estimeras Bolaget att nå en EBIT-marginal om 6,9 % och en nettomarginal om 5 % år 2023, att jämföra med 3,7 % och 2,5 % år 2020. En fortsatt hög cash conversion i kombination med en ökad nettomarginal möjliggör att en stor del av Bolagets vinst fortsatt kan delas ut till aktieägare i form av utdelning.

  • Potential till förvärv

Tack vare stora och väl utförda omstruktureringar har DistIT skapat sig en stark finansiell ställning och en högre effektivitet inom verksamheten, vilket har mynnat ut i en estimerad Nettoskuld/EBITDA om 1,5x år 2021, vilket är klart lägre än genomsnittet på 2,3x de senaste fyra åren. En stark finansiell ställning skapar möjligheter till attraktiva förvärv, vilket Bolaget nyligen visade med sitt förvärv av EFuel. Avkastningen på eget kapital har i genomsnitt varit 7,3 % de senaste fyra åren, men estimeras av Analyst Group att öka kraftigt till år 2023 för att då uppgå till   21,2 %, drivet av beräknad vinstutveckling.

  • Konkurrensutsatt marknad

DistIT verkar på en konkurrensutsatt marknad, vilket gör att Bolaget kan förlora sin marknadsledande position inom distributionsbranschen för IT-tjänster och hemelektronik. Ytterligare en risk är att Bolaget inte lyckas med sin satsning mot egna märkesvaror, vilket hade försämrat chanserna för en marginalexpansion.