CirChem Q3-21


Radar upp avtal efter avtal

CirChem har tecknat viktiga avtal med Stena Recycling och nu senast med ett tillverkande läkemedelsbolag i Sverige. Avtalen är viktiga i den bemärkelse att de utgör ett kvitto på att CirChems affärsmodell är attraktiv. Utöver att följa utvecklingen kring dessa samarbeten är vår blick fortsatt riktad mot den tidigare inlämnade ansökan om ett utökat miljötillstånd i Vargön om att hantera 20 000 ton lösningsmedelsavfall per år, vilket är en förutsättning för att CirChem ska kunna uppvisa en högre tillväxt. Givet ett godkännande estimerar vi att EBITDA-resultatet successivt kan stiga och tills år 2026 uppgå till 30 MSEK. Baserat på en applicerad målmultipel och diskonteringsränta ser vi ett nuvärde per aktie om 20,1 kr i ett Base scenario.

  • Fortsatt god kostnadskontroll

Under Q3-21 uppgick CirChems totala rörelsekostnader till -4,8 MSEK (-4,0), vilket procentuellt är en ökning om 20 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (0,8 MSEK) är lågt, varför vi inte drar några stora växlar kring detta. Bolagets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,5 MSEK under Q3-21, att jämföra med -3,3 MSEK under årets andra kvartal. Sett till vår helårsprognos för 2021 utvecklas därmed CirChems totala kostnadsbas i nära linje med våra estimat, även om de externa kostnaderna ligger något över våra förväntningar.

  • Positivt kassaflöde under kvartalet

Vid utgången av Q3-21 uppgick CirChems kassa till 10,5 MSEK, att jämföra med 10,0 MSEK vid utgången av juni, vilket således innebär att kassaflödet stärktes med 0,5 MSEK. Vi ser positivt på att CirChem kan uppvisa ett positivt kassaflöde, där den primära drivaren är en ökning av balansräkningsposten ”Övriga skulder”, vilken ökat från ca 2,2 MSEK under Q2-21 till 7,8 MSEK under Q3-21 (+5,6 MSEK). Det har således bidragit till att rörelsekapitalet stärkts, vilket totalt uppgick till +6,5 MSEK under årets tredje kvartal. Utöver kassan, vid utgången av september, har även CirChem 10 MSEK i tillgängliga likvida medel från gällande kreditram.

  • Avtal om fullskalig testkörning med läkemedelsbolag

CirChem har tecknat ett avtal med ett tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning av ett använt lösningsmedel. När testkörningen genomförts med framgångsrikt resultat har läkemedelsbolaget för avsikt att ingå ett längre samarbete. Likt tidigare avtal med Stena Recycling sänder detta en stark signal till industrin såväl som till investerare om det teknik- och miljövärde CirChem möjliggör. Ett längre samarbetsavtal med läkemedelsbolaget ser vi som en potentiell trigger i aktien under år 2022.

  • Mindre justeringar i vårt värderingsintervall

CirChem utvecklas i nära linje med våra förväntningar, även om de tänkta intäktsströmmarna tagit längre tid än vad vi tidigare räknat med. Vi gör därmed vissa justeringar i våra prognoser, vilket påverkar vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.