AcouSort Q4-20


Ökat intresse från OEM-marknaden under 2021

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, där man med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren ligger i är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. I ett Base scenario estimeras en omsättning om ca 10,2 MSEK år 2021, vilken förväntas kunna växa successivt de kommande åren. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett värde per aktie om 30,9 kr i ett Base scenario.

  • God kostnadskontroll under kvartalet

Under fjärde kvartalet uppgick AcouSorts totala intäkter till ca 1,7 MSEK (0,7), och för helåret 2020 summeras intäkterna till 6,8 MSEK (3,0), vilket motsvarar en ökning om 124 %. Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (-3,2), och för helåret 2020 uppgick resultatet till -8,0 MSEK (-9,7). Att AcouSort mer än fördubblade sina intäkter under 2020, samtidigt som resultatet för helåret förbättrades med ca 18 %, påvisar ett AcouSort med en flexibel organisation och god kostnadskontroll. Rapporten stärker investeringsidén med AcouSort som ett intressant utvecklingsbolag till en rimlig finansiell risk.

  • Starkt fokus på OEM-produktion

AcouSort har under fjärde kvartalet arbetat med att bygga upp sin produktionsanläggning för OEM-komponenter. AcouPlasma Optical förväntas ha en halvautomatisk tillverkningslinje färdigställt under Q3-21, vilket bådar gott inför ett 2021 med fler kundkontakter med presumtiva OEM-partners.

  • Utökat samarbete med Instrumentation Laboratory

Under fjärde kvartalet ingick AcouSort ett ytterligare samarbete med Instrumentation Laboratory om att utvärdera AcouSorts teknik för att automatisera separationen av blodplasma inom flera affärsområden. Ordern, med ett värde om ca 67 500 USD, syftar till att möjliggöra för integrerad provhantering till fler produktkategorier inom Instrumentation Laboratory, vilket kan leda till ökade ordervärden för AcouSort från Instrumentation Laboratory framgent.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

AcouSort har idag ett utökat samarbetsavtal med Instrumentation Laboratory, vilket är en stark referens och ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Att nå avtal med globala kunder är dock en komplicerad process förknippat med stora utmaningar, och det återstår för AcouSort att faktiskt sluta ett ytterliggare avtal om OEM-affärer.

 

8

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.