AcouSort Q1-21


Fortsätter ta steg i rätt riktning

AcouSort har under våren fortsatt sin strategiska satsning med ett tydligt fokus på OEM-verksamheten, där Bolaget ser ett ökat intresse från life science-industrin. Parallellt med detta är AcouSort i slutfasen att färdigställa sin egna produktionsanläggning, vilken initialt har en kapacitet om 100 000 enheter/år, med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov. Trots att pandemin är en fortsatt påverkande faktor ser vi att AcouSort fortsätter ta steg i rätt riktning, där vi för helåret 2021 estimerar de totala intäkterna till 10 MSEK. Efterföljande år kan uppvisa hög tillväxt Y/Y, där vi räknar med att omsättningen stigit till ca 180 MSEK år 2026. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi fortsatt ett potentiellt nuvärde i aktien om 30,9 kr i ett Base scenario.

  • Totala intäkter steg med 10 %

Under Q1-21 uppgick AcouSorts nettoomsättning till 1,8 MSEK (2,1), motsvarade en minskning om 13 % mot Q1-20. Sett till bolagets totala intäkter, vilka även inkluderar Vinnova-bidrag, uppgick dessa under kvartalet till 2,8 MSEK (2,6), vilket motsvarar en ökning om 10 %. I sitt VD-ord sammanfattar Torsten Freltoft att ”[…] Intäktsökningen är bland annat hänförlig till det ökande intresset för vår teknologi och består primärt av engångsbetalning från projekt och public funding”.

  • God kostnadskontroll

Under årets första kvartal uppgick AcouSorts totala rörelsekostnader, inklusive kostnad sålda varor (KSV), till -4,6 MSEK, att jämföra med -3,6 MSEK under Q1-20. Rent procentuellt är det en ökning om 28 %, samtidigt som det i termer av absoluta tal (~1 MSEK) fortfarande är relativt lågt. Om vi dessutom gör en jämförelse med rörelsekostnaderna under föregående kvartal (Q4-20) om -4,9 MSEK, minskade faktiskt kostnaderna under Q1-21 med 7 %. Vi ser således positivt på att AcouSort även under årets första kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll.

  • Produktionsanläggning ska vara klar under Q3

AcouSort är i slutfasen med att färdigställa sin första egna produktionsanläggning, där Bolaget räknar med att denna ska vara klar för kommersiell produktion under Q3-21. I sitt grundutförande har anläggningen en kapacitet om ca 100 000 separationsenheter per år, samtidigt som möjligheten finns att snabbt kunna fördubbla produktionskapaciteten vid högre efterfrågan.

  • Vårt värderingsintervall kvarstår

AcouSort utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med Q1-rapporten har vi valt att lämna våra prognoser oförändrade, vilket även gör att vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall avseende Base och Bull. Samtidigt väljer vi att justera upp vårt Bear scenario något.

8

Value drives

4

Historical profitability

5

Risk profile

8

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.