Abelco


Undervärderat investmentbolag med dolda värden

Abelco är ett undervärderat investmentbolag där vi bedömer att dolda värden ännu inte har realiserats, och därmed är något marknaden har missat. Med fokus mot investeringar inom branscher som Fintech, E-handel och E-sport/Gaming är Abelco exponerade mot marknader i hög tillväxt, där portföljinnehav som bl.a. iCandy, ESPL, RightBridge och iSecrets driver Abelcos värdering. Genom en Sum of the Parts-värdering av hela Abelcos portfölj, anser vi att aktien inte nått sin fulla potential, där ett justerat substansvärde om 305 MSEK anses rättfärdigat i ett Base scenario, vilket motsvarar 0,2 kr/aktie.

  • All time-high resultat under Q3-20

Abelcos valda strategi har givit bra utväxling under året, vilket inte minst kunde ses i den nyligen presenterade Q3-rapporten. Strukturellt stark tillväxt i portföljbolagens underliggande marknader ger en hävstång i både tillväxt och värde, där iCandy utgjort draglok senaste månaderna. Koncernvinsten under Q3-20 steg till +50,3 MSEK (-4,8), ett tydligt bevis på bra utväxling i Abelcos portföljbolag.

  • Portföljbolagen verkar på marknader med stark tillväxt

Abelco har exponering mot megatrenderna inom tech och digitalisering, där portföljbolagen gynnas av de starkt växande industrierna inom bl.a. Fintech, E-handel och E-sport/Gaming. Samtliga av dessa marknader förväntas uppvisa tvåsiffrig årstillväxt under de kommande åren, där den pågående digitaliseringen som sker globalt utgör en stark drivare.

  • TO1 ska accelerera E-sports-investeringar

Under november 2020 pågår teckningsperiod för Abelcos TO1, vilken är säkerställd till 81 %, och som vid full teckning tillför Abelco ca 18,6 MSEK. Med likviden kan Abelco accelerera sina investeringar inom E-sportsvertikalen och i synnerhet inom RightBridge. Med tanke på hur pass kraftigt den globala E-sportscenen växer, anser vi att det är rätt läge att skjuta till ytterligare kapital inom investeringsbenet för att ytterligare accelerera utvecklingen.

  • Stark medvind för iCandy

iCandy är Abelcos största innehav, där bolaget under de senaste månaderna har varit minst sagt framgångsrika. iCandy har under året lanserat flera spel som mottagits väl av marknaden, där lanseringen av Masketeers var särskilt lyckad. Spelet hade över en miljon förregistreringar och under de första 30 dagarna genererades intäkter motsvarande 4,2 MSEK. iCandy har även under 2020 tagit in ca 8,0 MSEK där investeringsrundan övertecknades med 400 %, vilket vi ser som ett bevis för det stora intresset i iCandy. Abelcos ägarandel uppgår till 40 %, vilket per 2020-11-19 motsvarar ett marknadsvärde om ca 236 MSEK.

7

Value drives

4

Historical profitability

6

Risk profile

6

Management & Board of Directors

All analyses of companies from 2020 onwards are rated based on a new rating system - Value Driver, Historical Profitability and Management & Board ranges from 1 to 10, where 10 is the highest rating. The risk profile ranges from 1 to 10, where 10 is to be considered the highest risk. Stock analyses of companies published before 2020 have been rated based on a different model.