Intervju med RLS Globals VD Karin Fischer


2020-04-07


VD Karin Fischer

"Vi är av uppfattningen att RLS Global under första halvåret 2020 kommer att få många positiva besked från den svenska marknaden som ett resultat av den marknadsbearbetning som inleddes under hösten 2019 och som nu fortsätter enligt plan."

För de som inte tidigare har hört talas om RLS Global, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

RLS Global är ett svenskt medtech-företag baserat i Göteborg och är grundat år 1996. Genom vår unika hypokloritbaserade teknologiplattform fokuserar vi på att utveckla produkter baserade på skonsamma metoder för minimal invasiv behandling.  

Våra första produkter tog vi fram inom dental, men vi har nu valt att avyttra vår dentalportfölj för att lägga fullt fokus på avancerad sårvård med inriktning kroniska sår. Inom kroniska sår så har vi tagit fram vår produkt ChloraSolv. ChloraSolv är en gel vilken mjukar upp den divitaliserade (döda vävnaden) och skapar en antimikrobiell miljö.

Det är nämligen två viktiga komponenter för att få kroniska sår att läka; du måste få bort död vävnad samt få kontroll på bakterierna. Lyckas du med detta har du lagt en stark grund för att de friska epitelcellerna ska kunna arbeta och stänga/läka såret.

Som bolag är vi i grund och botten ett plattformsbolag, därför tittar vi kontinuerligt på nya indikationer och kommer accelerera detta arbete under 2020 för vi tror att vår teknologi är applicerbar på en rad olika områden.

Kan du berätta lite mer om hur ChloraSolv fungerar?

ChloraSolv är vår CE-märkta produkt som riktar in sig på kroniska sår, definitionen av kroniska är sår som inte läkt under en 4 veckors period. De flesta sår uppkommer då patienten har en underliggande sjukdom, exempelvis diabetes. Det finns tre olika kategorier av kroniska sår:

  • Venösa, vilket uppkommer vid exempelvis dålig blodcirkulation
  • Trycksår, vilket ofta uppkommer i rygg eller rumpa av att området kvävs
  • Diabetessår, vilket är en effekt av sjukdomen. Värt att notera är att 30–35 % av alla diabetiker får minst ett sår under sin sjukdomstid.

Dessa sår innebär ett otroligt lidande för den drabbade och man behöver ofta gå på sjukhusbesök 2–3 gånger per vecka för uppföljning samt behandling. Det är inte alls ovanligt att kroniska sår dessutom är infekterade. Patienterna blir immobila då såren läcker, luktar illa och ger smärta.

Idag går 2–3 % av sjukvårdsbudgeten till avancerad sårvård vilket i förlängningen innebär en stor adresserbar marknad för oss, som dessutom är i tillväxt.

För att få såren att läka så måste du alltså åstadkomma två saker: rensa såret och få bort död vävnad samt få bort bakterierna från såren. Detta är vad vår två komponent-produkt ChloraSolv gör. ChloraSolv är en gel och vad som är unikt med produkten är att gelen penetrerar och mjukar upp den vitaliserade vävnaden. Hypoklorit är mycket effektiv på de flesta bakterier som oftast finns i såret.

Kan du berätta lite mer om ert kliniska arbete och vilka möjligheter ni ser framgent för er tekniska plattform?

Klinisk validering är viktigt i RLS strategi att etablera ChloraSolv som en standardbehandling för debridering, varför vi just nu genomför en pilotstudie, som är fullrekryterad, för alla sår under knät. I slutet av Q2 2020 är dataanalysen klar för ChloraSolv 01 och under Q3 kommer publikationen publiceras.

Inom avancerad sårvård har vi nu börjat reka marknaden ordentligt och vi har identifierat kliniska områden som vi tror att vi kan adressera med vår plattformsteknik, vilket vi ämnar kommentera mer omkring under hösten 2020.

Ni skrev nyss avtal med Region Kalmar Län avseende ChloraSolv, kan du berätta lite mer om den affären och hur upphandlingsprocessen som sådan går till?

RLS affärsmodell är att etablera regionalt/globalt partnerskap för ChloraSolv. Parallellt med detta arbete har RLS etablerat en mindre säljorganisation som nu fokuserar på den nordiska marknaden. I Sverige har vi avtal med distributören OneMed sedan hösten 2019.

För ca tre veckor sedan skrev RLS sitt första regionsavtal med Region Kalmar. I Sverige finns det 21 regioner och alla regioner har sina egna avtal som löper mellan 2-4 år. Det senaste halvåret har RLS genomfört tester i samtliga regioner i Sverige och nu kommer vi se resultat av detta arbete, där Region Kalmar var det första. Ser man till Norden som helhet så är det liknande processer.

Vi är av uppfattningen att RLS Global under första halvåret 2020 kommer att få många positiva besked från den svenska marknaden som ett resultat av den marknadsbearbetning som inleddes under hösten 2019 och som nu fortsätter enligt plan. Samtidigt har vi bara börjat resan mot att uppnå våra ambitioner om att ChloraSolv ska bli ett självklart val vid aktiv debridering av kroniska sår.

Ser man på marknaden globalt så är vi godkända i Europa och vi är igång med registrering i Australien, där vi väntar resultat under Q3, samt i ett land i Mellanöstern.

USA är dock världens största marknad, och RLS har sedan en tid tillbaka dialog med FDA angående den regulatoriska vägen framåt.

Hur har ni tänk arbeta framåt för att öka er omsättning?

Vår affärsmodell är inte att bli en global säljorganisation varför vi idag lägger stort fokus på att hitta rätt aktörer för globala och regionala partnerskap som skall generera framtida tillväxt. Samtidigt så ämnar vi naturligtvis fortsätta lägga stort fokus på att utveckla vår plattform, vilket är resurskrävande. Värt att notera är att vi under september 2019 tog in 50 MSEK i en riktad emission, där bl a Stena och familjen Lundin var tagare, vilket medför att vi har en stadig kassa inför framtiden.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under år 2020 gällande RLS Global, vad skulle det i sådana fall vara?

RLS kommer under Q3 2020 publicera resultatet från studien ChloraSolv 01, vilket ligger till grund för att brädda vår indikation. Vi kommer dessutom att stärka vår marknadsnärvaro i de nordiska länderna vilket är viktigt i vår marknadsstrategi. Sist men inte minst bör man följa den regulatoriska vägen framåt i USA.

Kan du nämna tre anledningar till varför RLS Global är en bra investering idag?

  1. Vi besitter en enormt spännande och unik teknologi som är mångfacetterad och applicerbar på fler områden.
  2. Den globala marknaden inom debridering är närmare 1 miljard US dollar och där marknaden globalt växer mellan 5-6 % årligen. I vissa regioner och länder såsom Mellanöstern, Kina och Indien är sifforna runt 15-18 %. Den främsta anledningen till att marknaden växer är till följd av ökad diabetes, vilket är en av världens största folksjukdomar. Värt att notera är att ca +30 % av alla diabetiker får minst ett kroniskt sår under sin sjukdomsperiod. Det finns alltså ett uppdämt behov av bättre och mer effektiva debrideringsmetoder och ChloraSolv är en produkt med en helt unik teknologi för att lösa detta.
  3. Jag vill mena på att investera i RLS Global är att investera i ett riktigt starkt och kompetent team som har en stor, bred och relevant erfarenhet inom medtech som kommer visa på långsiktigt och hållbart aktieägarvärde.