Intervju med Metacons VD Christopher Tornblom


2020-03-30


VD Christopher Tornblom

"Vätgasmarknaden runt om i världen är nu ett kommersiellt faktum och vi har en unik energieffektiv produktlösning för vätgasframställning att erbjuda den växande marknaden."

För de som inte tidigare har hört talas om Metacon, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Metacon erbjuder marknaden unika produkter som är baserade på patenterad teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra kolväten för bränsle- och energikonsumtion inom transportsektorn, industrin, telekomsektorn och fastighetssektorn med bättre miljö och klimat som resultat. I vårt grekiska dotterbolag, Helbio S.A. hanteras all R&D samt tillverkning. Helbio har mer än 20 års forsknings- och utvecklingserfarenhet av kärnan i vår teknik som kallas katalytisk ångreformering. Dotterbolaget har varit mycket konkurrenskraftigt när det gäller att vinna EU-finansierade forskningsprojekt. Mot denna bakgrund börjar vi nu få fram kommersiella produkter. Vi har även ett dotterbolag i Japan för försäljning & marknadsföring, ett land som uttryckt en vision att bli en vätgasnation.

Kan du berätta lite mer om er produktportfölj och hur ni driver intäkter genom era produktsegment idag?

Metacons produkter bygger på den patenterade katalytiska ångreformeringstekniken vilken är skalbar och kan nyttjas för att bygga både små system och större anläggningar. Vi inriktar oss mot de tidigare nämnda marknadssegmenten transporter, fastigheter, telekom och industrier där vätgas används i olika processer. Våra produkter för dessa segment kan delas in i två huvudgrupper;

Vätgasgeneratorer: Vi har idag kapacitet att bygga vätgasgeneratorer som kan producera 10-200 kubikmeter vätgas per timme. Vi tror mycket på att vätgas kommer att bli ett av de viktigaste sätten att reducera koldioxidutsläppen inom transportsektorn och att marknaden för vätgas kommer att expandera kraftigt. Ett typiskt användningsområde för våra vätgasgeneratorer är att, vid varje framtida vätgasmack, alstra vätgasen utifrån lokalt producerad biogas. Vätgasgeneratorerna kan även producera vätgas till industrin och mata bränsleceller av olika effektklass med vätgas för produktion av elektricitet och värme.  

Mindre kraftvärmesystem och kraftenheter (Combined Heat and Power, CHP och Auxiliary Power Unit, APU): Ett av EU-projekten har bidragit till att vi i vår produktportfölj har ett kraftvärmesystem (CHP) som kan alstra 5 kW elektricitet och 7 kW värme. Systemet är effektmässigt skalbart och dess totala verkningsgrad är på 85 % och avsett för installation i bostäder, mindre fastigheter och företag. Våra kraftvärmesystem är utvecklade för fristående användning (off-grid) eller för anslutning till det kommersiella elnätet (tie-grid). Kraftvärmesystemen är modulärt uppbyggda och kan levereras i kraftenhetsutförande (APU) för produktion av elkraft och ersätta miljöovänliga bensin- eller dieseldrivna generatoraggregat. En potentiellt stor marknad för denna typ av kraftenheter finns inom telekombranschen och alla andra marknader där det finns behov av reservkraft.

Kan du berätta lite mer om ert senaste avtal med Hynion AS och vilka värdedrivare du förväntar dig från dessa?

Metacon AB och Hynion AS undertecknade 2019-10-25 ett MoU med avsikt att samarbeta för en kombination av Hynions teknik inom området vätgastankstationer och Metacons vätgasgeneratorer. Nyligen slöts ett strategiskt avtal som innebär att vi får möjlighet att demonstrera vår teknik för lokal produktion av vätgas direkt i anslutning till en befintlig vätgasmack. Norrmännen är föregångare i Norden när det kommer till antalet bränslecellsbilar i drift och Hynion har lång erfarenhet av att bygga vätgasmackar och tanka vätgasbilar. Vi hoppas att samarbetet skall leda till ytterligare affärer både i Norge och på andra marknader.

Ert dotterbolag Helbio meddelade nyligen en leverans av ett bränslecellssystem till Catholic University of Rio de Janeiro. Skulle du kunna berätta lite mer om det?

Den här ordern är en följdbeställning på ett mindre kraftvärmesystem där kunden skall använda naturgas som bränsle. Tidigare har vi levererat ett system baserat på etanol som bränsle. Denna order innebär att en och samma kund fortsätter att utvärdera vår teknik och vår flexibilitet att använda olika bränslen.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande Metacon, vad skulle det i sådana fall vara?

Vi har lärt oss mycket under resans gång, och vi skall nu industrialisera våra produkter samt under första halvåret CE-certifiera vårt mindre kraftvärmesystem, med intentionen att påbörja en serietillverkning i mindre skala. Vidare så bör man följa utvecklingen gällande projektet med Hynion vilket är ett viktigt steg i vår inbrytning på den expanderande vätgastankstationsmarknaden. Det är naturligtvis noterbart att vi lanserar världens första vätgastankstation med en integrerad produktion av vätgas från befintlig biogasinfrastruktur. Vidare så är det naturligtvis intressant att följa utvecklingen i Japan och vår affär med Futamura.

Kan du nämna tre anledningar till varför Metacon är en bra investering idag?

  1. Det finns ett stort, om inte oändligt utbud av gaser som kan användas som råvara i våra produkter. Hela vårt koncept bygger på lokal produktion av vätgas, dvs. använda befintlig infrastruktur i högsta möjliga grad.
  2. Vätgasmarknaden runt om i världen är nu ett kommersiellt faktum och vi har en unik energieffektiv produktlösning för vätgasframställning att erbjuda den växande marknaden.
  3. Våra produkter kan bidra till ett miljövänligare samhälle och de är inte speciellt konjunkturkänsliga; oavsett ekonomisk tillväxt så vi kommer det alltid att behövas värme, el och bränsle. Vätgasen kommer att få en viktig roll när Parisavtalets klimatmål skall uppnås.