Intervju med Follicums VD Jan Alenfall


2020-06-27


VD Jan Alenfall

"Vårt hårprojekt befinner sig i avancerad fas där vi inom närtid kan ha top line-data klara att presentera."

För de som inte tidigare har hört talas om Follicum, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Follicum är spunnet ur Lunds universitet och vårt arbete kretsar kring s.k. peptider, vilket är små fragment av kroppsegna proteiner. Den peptid vi har kommit längst i utvecklingen med, FOL-005, kan reparera skadad vävnad och normalt kanske de flesta då tänker på sår på huden, men det vi fokuserar på är reparation av defekta hårsäckar för att återställa hårtillväxten eller åtminstone få den att fungera bättre. Våra peptider skyddar defekta celler, reparerar den skadan som finns och hittills har våra försök med FOL-005 visat att peptiden är säker och effektiv vid kliniska försök på människa. Peptiderna kommer ursprungligen från proteiner som finns naturligt i människokroppen, vilket generellt gör dem till ofarliga ämnen.

Vår forskning bedrivs primärt virtuellt vilket ger oss en hög grad av kostnadseffektivitet, där vi även har nära samarbete med bl.a. Lunds universitet och andra partners som kan stötta oss i olika processer när vi väl behöver det. Vi behöver alltså inte bygga upp en stor organisation och har således flexibiliteten att både skala upp och ner snabbt om det skulle behövas. Sen är det såklart så att vi som bolag är för små för att själva ta ett läkemedel till marknaden och marknadsföra detta, varför vår affärsmodell bygger på att utveckla intressanta projekt för att sedan sälja dessa till större läkemedelsbolag.

Inom vårt område för hårtillväxt och FOL-005 så är det vår bedömning att vi är ett av de kliniskt mest avancerade projekten globalt, d.v.s. vårt projekt inom området är ett av de som har kommit längst. De produkter som finns på marknaden idag lanserades för 20-30 år sedan och man kan då fråga sig varför inga nya produkter har kommit. Vi tror att det beror på att det är svårt att utveckla nya produkter, att det tar relativt lång tid att studera hårväxt och att det inte finns några enkla och snabba testmodeller. Det jag ser som det unika med Follicum, är att vi har identifierat unika peptider som reglerar hårväxten via en ny mekanism – något som ger oss en stor fördel. Anledningen till att vi har tagit FOL-005-projektet in i klinisk fas är för att det är här som det vanligen sluts avtal med större läkemedelsbolag. Potentialen för en effektiv behandling av håravfall är mycket omfattande – jag skulle uppskatta att den totala hårmarknaden idag uppgår till mer än 100 miljarder kronor om man även inkluderar kirurgiska ingrepp, kosmetika m.m.

Utöver hår-projektet så driver vi även ett diabetesprojekt, vilket dock är i en mycket tidigare fas. Här är såklart konkurrensen mycket större, men å andra sidan så är också marknaden större än marknaden för hårtillväxt. Syftet med vårt diabetesprojekt är att ta fram alternativ till de behandlingar som finns idag, där vi märker att stora läkemedelsbolag ser att nya typer av behandlingar efterfrågas, behandlingar som i första hand adresserar diabeteskomplikationer och att det därmed finns utrymme för nya produkter.

Kan du berätta mer om vad status är gällande fas II-studien med FOL-005 samt vad blir då nästa steg i det kliniska arbetet därefter?

Studien har återupptagits och rekryteringen fortsätter, målet är att ha rekryteringen klar till julen 2020. Vi har otroligt bra samarbeten i Tyskland med flera kliniker som vi samverkar med. Dessa kliniker har omfattande patientlistor och det är förhållandevis enkelt att annonsera och nå ut till människor som är intresserade av att delta i en hårstudie, vilket underlättar rekryteringen. Det som begränsar rekryteringstakten handlar om klinikernas kapacitet i form av hur många patienter de kan hantera och ta emot varje vecka. När en patient väl rekryterats så ska de under fyra månader ”smörja” vår produkt i hårbotten, en (1) gång per dag, varför det såklart blir viktigt att rekrytera målmedvetna och motiverade patienter som är dedikerade och faktiskt genomför hela behandlingen korrekt. Målet med studien är att mäta förändringen av antal hårstrån per area-enhet under själva behandlingen där vi jämför en och samma yta före och efter behandling. Totalt ska vi rekrytera 200 patienter som ska genomgå behandlingen under 4 månader. När samtliga försökspersoner är färdigbehandlade ska alla data registreras och sammanställas. Eftersom det är en blindad studie så låses databasen därefter, varpå studiekoden bryts för att gruppera data till de som fått aktiv behandling respektive vem som fått placebo. I det här läget sätter analysarbetet igång och vi hoppas att vi under senare delen av våren 2021 kan presentera vår top line-data.

En intressant sak i övrigt att nämna är att patienterna genomgår behandlingen under fyra månader, vilket är en månad längre än i våra två föregående studier. Tack vare vår goda säkerhetsprofil så fick vi godkänt av tyska myndigheter att genomföra studien under fyra månader istället för tre, vilket är vad vi har säkerhetsdata för. Det ska understrykas att detta är högst ovanligt och både roligt och värdefullt för oss.

Kan du berätta lite mer om det prekliniska arbetet i diabetesprojektet och vilken potential du ser för Follicum här?

Här är vi som sagt i en tidig fas och vi har ännu inte gått in i människa men vi har testat våra peptider på mänsklig vävnad. Det vi har upptäckt är att våra peptider kan skydda de insulinproducerande betacellerna som finns i bukspottskörteln, vilket kan innebära att man kan skydda kroppen mot höga och skadliga blodsockernivåer, genom att återställa funktionaliteten att både släppa ut samt generera mer insulin. Vissa diabetiker drabbas även av komplikationer t.ex. hjärtkärlproblem, leverförfettning, problem med sin syn, svårläkta sår m.m., vilket beror på en långvarig, icke-kontrollerad blodsockernivå. Här ser vi att våra prekliniska data tyder på att vi har peptider som har andra egenskaper än de diabetesläkemedel som finns på marknaden idag, och vi tror att vi potentiellt kan förhindra även denna typ av problem. Vi har en helt annan verkningsmekanism jämfört med befintliga produkter, och här tror jag att vi faktiskt har en first in class-möjlighet. Vi har redan dialog med olika tentativa partners för att se vad de exakt efterfrågar, för att således på kortare tid utveckla ett läkemedel som kan vara intressant för dem. Det ska även tilläggas att många affärer inom diabetesområdet sker i den pre-kliniska utvecklingsfasen, till skillnad från hårområdet där det är vanligare med avtal under det kliniska arbetet. Samtidigt vill vi ju inte sälja vårt projekt för tidigt, utan det är viktigt för mig att vi först hinner bygga ett optimalt aktieägarvärde.

Coronavirusets framfart har stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade. Såklart är det svårt att säga exakt, men hur tror du att Follicum kommer påverkas av Covid-19 under resten av 2020?

Jag tror att om vi nu ser en ”normalisering” av läget så kommer vi kunna klara av att leverera det vi har sagt inom vårt håravfallsprojekt. Inom diabetesprojektet har vi inte drabbats av några förseningar alls så här ligger vi helt i fas. Sen är det klart att vi drabbats av vissa extra kostnader under den period där håravfallstudien varit ”pausad”, men i det stora hela så är extrakostnaderna relativt små. Sammanfattningsvis tror jag inte att vi kommer uppleva några större negativa effekter av Covid-19, utan det mest ”allvarliga” är att vi tappade lite tid. Avbrottet arbetar vi nu ikapp, bland annat genom att lägga till ytterligare en klinik i hårstudien.

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under resten av 2020 gällande Follicum, vad skulle det i sådana fall vara?

För vår egen del så är det såklart viktigt att hårstudien är igång och att resultat förhoppningsvis kommer att kunna kommuniceras under början av 2021. De här resultaten är mycket viktiga för projektet och således det viktigaste vi kan kommunicera kring hårprojektet. Vårt projekt är ett av få i hela världen som är i klinik och om vi kan bevisa en effekt med den topikala formuleringen – ja, då skulle jag hålla ett öga på det. Inom diabetesprojektet är vi i full gång med att generera prekliniska resultat och vi hoppas att kunna kommunicera dessa resultat framgent.

Kan du nämna tre anledningar till varför Follicum är en bra investering idag?

  1. Vi har två tydligt definierade projekt som trots sina olikheter har kopplingar till varandra. Våra peptider har vävnadsreparerande egenskaper, vilket i fallet med FOL-005 ger en positiv effekt på håravfall samt inom ramen för vårt diabetesprojekt till att skydda betacellerna som inte fungerar optimalt och därigenom förhindrar diabetes. Jag tycker därmed att vi har en väldigt bra plattform. Samtidigt har vi också två kompetenta och starka vetenskapliga Advisory Board som bidrar positivt till vår utveckling inom respektive projekt. Vi är dessutom en liten och således kostnadseffektiv organisation, med ett starkt globalt nätverk.
  2. Vårt hårprojekt befinner sig i avancerad fas där vi inom närtid kan ha top line-data klara att presentera. Med goda resultat i den här studien så lär vi kunna gå in djupgående diskussioner med de partners som vi redan har etablerat kontakt med.
  3. Gällande diabetesprojektet, genom det internationella samarbete vi deltar i tillsammans med Lunds Universitet har vi väldigt god insyn i vad stora aktörer som t.ex. Johnson & Johnson, Pfizer, Novo Nordisk m.fl. efterfrågar och vad det är för typ av diabetesprojekt de är intresserade av. Det gör att vi kan arbeta utifrån en plan som med högre sannolikhet kan resultera i ett samarbete.