Intervju med EyeonIDs VD Patrik Ugander


2021-05-10


VD Patrik Ugander

"Det finns en hög grad av engagemang och rätt attityd, vilket möjliggör tillväxt och värdeskapande."

För de som inte tidigare har hört talas om EyeonID, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar?

Vi är ett säkerhetslösningsbolag som har huvudkontoret i Stockholm med produkter som adresserar en global marknad. Idag är vår hemmamarknad Europa, där vi erbjuder en molnbaserad tjänst som distribueras och säljs via våra partners som i sin tur har kunder i behov av ID-skyddslösningar. Merparten av våra partners bearbetar massmarknaden och är verksamma inom telekom, bank, försäkring eller detaljhandeln.

Idag kan man dela upp vår verksamhet i tre ben:

Det första benet är EyeonID som är kärnan i vår verksamhet, som bygger på sekretess och personlig integritet på internet. Där huvudfokuset ligger i ID-skyddsmonitorering och att proaktivt motverka ID-stölder. Vi har byggt upp en tydlig B2B-modell (”Business-to-Business”) med SaaS (”Software-as-a-Service”) som affärs- och prissättningsmodell.

Det andra benet är EyeonTEXT, som är ett självständigt och helägt dotterbolag som fokuserar på att utveckla en textanalysmjukvara. Genom teknologi som NLP och AI kan vi analysera texter i större mängd, vilket ligger som grund för att kunna kvalitetssäkra data. EyeonTEXT kommer paketeras in i vår SaaS-plattform. Vi förväntas kunna lansera EyeonTEXT år 2022.

Det tredje benet är Bolder Sweden AB som förvärvades under Q1 2021, vilket är den största affären EyeonID har genomfört. Bolder har utvecklat en banbrytande peer-to-peer plattform inom data privacy. Plattformar integrerar olika informationsflöden som personlig data, IoT- och tredjepartsdata för att säkerställa dataintegritet, dataägarskap och datakontroll. Bolder är i ett tidigt stadie i sin utveckling där jag ser en värdeskapande möjlighet som kommer att spela en viktig roll i EyeonIDs tillväxtfas.

ID-stöld är idag ett av världens snabbaste växande brott, samtidigt som personlig integritet blir en allt mer aktuell fråga för många. Våra produkter och tjänster adresserar ett globalt problem. Parallellt som vi ser ett skifte för företag och organisationer att övergå från Big Data till Datadriven affärsverksamhet. Tillsammans med Bolder och EyeonTEXT ser vi oss kunna stötta och möjliggöra förändringen från produktdrivna till mer tjänste- och servicedrivande affärsmodeller.

Vilka trender och drivkrafter ser du gynnar er framgent?

Jag kan urskilja två tydliga trender och drivkrafter som gynnar oss framgent:

Det första är det vi kallar Industry 4.0 transiton, övergången för företag och organisationer från Big Data till Datadriven affärsverksamhet, där digitaliseringen har en betydande roll. Många företag och organisationer sitter idag på mycket data och know-how men har problem med att utnyttja eller hantera data på ett trovärdigt och regulatoriskt korrekt sätt. Vi kan se detta i många branscher där digitaliseringen är en tydlig drivkraft, där hårdvara ersätts med mjukvara. Den data företagen och organisationerna besitter och hur de utnyttjar den blir avgörande för hur bolag lyckas digitalisera. Tillsammans med Bolder skapar vi ett värde mot våra kunder och partners genom att stötta och möjliggöra skiftet att bli mer digitaliserade i sina affärer.

Det andra är ett konsumentproblem som handlar om säkerhet och integritet på internet. Vilket blir en mer aktuell fråga för många där man diskuterar personlig integritet och vilket skydd man de facto har som privatperson på internet- parallellt så växer antalet ID-stölder på internet. Vi ser även större förändringar regulatoriskt, först med GDPR vilket idag inte anses räcka till enligt EU. Konsumenter vill känna sig säkra när de handlar och använder tjänster på internet, personlig integritet blir således en allt viktigare fråga i samhället, både för den enskilde användare och för företags framtida utveckling av produkter och tjänster. Vår vision är att man som enskild användare skall ha större kontroll över sin egen information och data.

Under april månad godkände ni förvärvet av Bolder Sweden, vad innebär förvärvet för er och vilka synergieffekter kan förvärvet medföra?

Bolder Sweden AB och vi delar samma vision inom privacy samtidigt som vi ser att produkterna och tjänsterna kompletterar varandra. Bolder är i ett tidigare stadie än vi, vilket skapar kostnadssynergier i samband med Bolders kommersialisering. Den teknologin de idag besitter i samband med den starka företagskulturen ser vi överensstämmer bra med vår verksamhet för att kunna bygga aktievärde framgent. Idag har Bolder en unik plattform där de har kommit långt i utvecklingen, med underliggande ingångna avtal och partnerskap, det ger förutsättningar för att skala upp verksamheten och kommersialisera erbjudandet.

I och med förvärvet av Bolder medför det även att vi får in ytterligare starka ägare och en ny engagerad styrelse. Det ger oss möjligheter att nå ett globalt nätverk och ett bredare know-how samtidigt som vi bygger en starkare kommunikation med våra ägare och för att nå deras förväntningar. Nyckelpersoner från Bolder följer därav med i förvärvet och blir nyckelpersoner i vår resa.

Vilka mål har ni för er verksamhet under 2021 och vad ser ni som de största utmaningarna framgentFör

EyeonID är nedan punkter de uppsatta målen för 2021:

  • Antal tecknade avtal för kommersiell lansering ska uppgå till 20, idag uppgår de till 9 stycken.
  • Antal lanserade avtal ska uppgå till 16, idag uppgår de till 8 stycken.
  • Adresserbar kundbas inom tecknande avtal på 100 miljoner, idag uppgår det till 82 miljoner.
  • Öka kundbasen avseende betalande kunder i lanserade avtal med +150%, idag +26 %.
  • Kassaflödespositiva för enskild månad under Q4.
  • Licensintäkter för helåret 2021 om + 20 Miljoner SEK.

Eftersom vi ännu inte har tillträtt Bolder Sweden AB så har vi där inte lika konkretiserade finansiella mål. Vår målsättning är dock att kunna strukturera och paketera upp ett tydligt erbjudande som är värdebaserat och kombinerar vår SaaS-modell. Vilket leder till en naturlig kommersialisering av deras teknologi genom att omvandla partnerskapen.

Medan i EyeonTEXT fortsätter vi med utvecklingsarbetet av produkter och tjänster. I början av 2022 ser vi en lansering av en molnbaserad portal av textanalysmjukvaran som ytterligare stärker vårt erbjudande.

Vad är din vision med EyeonID i det längre tidsperspektivet?

Min vision för EyeonID är att vi fortsätter lägga stor viktig vid den personliga integriteten och är en trovärdig aktör inom marknaden. I dagsläget ser vi en intensivare dialog om individens integritet på internet och digitaliseringen blir allt mer betydande för företagen och organisationer. Vi ser att dessa drivkrafter driver på ett ökat fokus på säkerhetslösningar på internet och trovärdigheten inom data. Den enskilde individen vill ha kontroll över sin egen data och tillgång till korrekt information, samt kunna förlita sig på att sin identitet är skyddad. Företagens och organisationers hantering av personuppgifter och kartläggning av våra beteenden kommer därav ha en ökad betydelse. Vi ser att vi kan agera som en väsentlig aktör i denna förändring med att öka säkerheten och kvalitén på information och data, för företag och enskilda individer.

Kan du nämna tre anledningar varför EyeonID är en bra investering idag?

  1. För det första, så har vi en hög know-how samt en avancerad teknologi inom bolaget och Bolder. Det skapar en attraktiv position för att ligga i framkant för att kapitalisera på rådande trender och drivkrafter i samhället. 
  2. För det andra så har vi god insikt i vilka förändringar som sker i samhället. Det ger oss en förmåga att förstå vad de finns för utmaningar och möjligheter. De ger oss förutsättningar att fortsätta utvecklas och skapa tillväxt. 
  3. För det sista, så är sammanställningen av ägare, styrelse samt de personer som finns inom våra bolag helt rätt folk för att ta EyeonID till nästa nivå och för att skapa aktievärde. Det finns en hög grad av engagemang och rätt attityd, vilket möjliggör tillväxt och värdeskapande. De tror, tillsammans med mig, på bolaget och att det vi skapar är långsiktigt hållbart.

Under perioden 17 maj till och med den 28 maj genomförs inlösen genom teckning av teckningsoptioner i Serie TO7 vars kapital avser att ge stöd till att snabba på konsolidering av EyeonID och Bolder samt utveckling av nya produkter och tjänster däribland kommersialisering av EyeonTEXT.