Intervju med BIMobjects VD Carl Silbersky


2020-03-24


VD Carl Silbersky

"Jag tycker att det primärt är tre saker man ska hålla koll på; vår profilering, vår tillväxt i antalet kunder och användare på plattformen samt vår ARR."

För de som inte tidigare har hört talas om BIMobject, kan du berätta lite mer om er verksamhet, vad ni gör och vilken marknad ni adresserar? 

BIMobject är ett plattformsbolag som via BIMobject Cloud tillgängliggör bygg- och inredningsprodukter digitalt. Vår plattform innehåller parametriska objekt, så kallade BIM-objekt (Building Information Modelling). BIM-objekt kan beskriva byggnaders delar i detalj och kan även integreras i digitala modeller som används genom hela design- och byggnadsprocessen. Under december 2019 hade vi ungefär 1,7 miljoner registrerade användare (+70 % mot jämförbar period) och idag uppgår antalet till omkring 1,8 miljoner, där användarbasen utgörs av arkitekter, ingenjörer och konstruktörer som dagligen går in på vår plattform. Vår plattform har tills idag genererat över 420 miljoner visningar vilket per Q4-19 resulterat i över 16 miljoner nedladdade BIM-objekt (+60 % mot jämförbar period) från de 1 700 varumärken som finns tillgängliga på vår plattform. Varumärkena och produkterna kommer från en global bas av kunder, där några av dem är att anse som de absolut största aktörerna inom sin industri och affärsgren.  

Skulle du kunna berätta lite mer om hur er intäktsmodell fungerar, och hur ni driver intäkter genom era affärsben idag? 

Vi har två intäktsdrivande delar, det ena är vad vi kallar för web services-intäkter vilka erhålls från de kunder som lägger upp sina varumärken och produkter på vår plattform, vilket utgör ungefär 70 % av våra totala intäkter och är av återkommande karaktär, s.k. Annual Recurring Revenues (ARR). I kombination med en låg churn resulterar detta i en väldigt god marginal. Den andra delen av vår intäktsmodell är att vi i vissa fall skapar BIM-objekt åt kunder som ska ladda upp dem, detta kräver lite data som måste adderas för dessa parametriska objekt och är något vi tar betalt för. Denna affär står idag för ca 30 % av våra intäkter men minskar successivt i takt med att vår ARR ökar, vilket är vår huvudsakliga affär. 

I er senaste rapport framgår det att ni under Q2-20 avser att lansera en ny prissättningsmodell för att förenkla processen för kunder att ansluta sig till er plattform. Kan du utveckla lite mer kring hur denna prissättningsmodell är tänkt att fungera? 

Historiskt har det varit något svårare för kunder att ansluta till plattformen, vilket vi nu har förenklat rent tekniskt. Gällande prissättningen så kommer denna vara mer transparent och som kund så kommer man på ett tydligare vis att uppleva det faktiska värdet som man betalar för. Nyckelordet är just värde och modellen kommer vara värdebaserad, där korrelationen mellan vad du som kund betalar för, och det värde du erhåller, blir mer integrerat och förtydligat. 

Coronavirusets framfart har just nu stora påverkningar på ekonomin och många företag blir drabbade negativt. Hur påverkas BIMobject av COVID-19?

På kort sikt så drabbar det oss alla. Långsiktigt är detta klart positivt för vår affär då detta accelererar digitaliseringen i vår industri. Vår affär är ju helt digitaliserad där vårt erbjudande bygger på en teknisk lösning och produkt. När fysiska sammankomster, utställningar och konferenser uteblir så ökar samtidigt intresset för vår plattform, vilken är tillgänglig 24/7. Här kan våra kunder få fortsatt exponering mot byggindustrins olika aktörer i form av arkitekter, ingenjörer m.fl. Vi räknar med att fler produkter kommer att laddas upp på vår plattform och att antalet nedladdningar kommer att öka. 

Om du för en investerare skulle belysa något som är extra intressant att bevaka under 2020 gällande BIMobject, vad skulle det i sådana fall vara? 

Jag tycker att det primärt är tre saker man ska hålla koll på; vår profilering, vår tillväxt i antalet kunder och användare på plattformen samt vår ARR. Om vi kan fortsätta utvecklas positivt inom dessa tre parametrar, samtidigt som vi kan upprätthålla en god kostnadskontroll, kan utfallet bli väldigt bra. 

Kan du nämna tre anledningar till varför BIMobject är en bra investering idag?

  1. Vi har haft ett turbulent 2019 där stora förändringar i bolaget har genomförts. Vi har nu en betydligt mer strömlinjeformad organisation och bättre kostnadskontroll än vad vi någonsin haft innan.
  2. Samtidigt som att ett stort fokus har lagts på att genomföra förändringsarbetet lyckades vi under 2019 växa vår ARR i form av web services-intäkter med 40% mot jämförbart år. Per den 1 januari 2020 uppgick vår ARR till ca 100 MSEK och jag ser goda möjligheter för att vi under kommande kvartal kommer kunna fortsätta öka våra återkommande intäkter.
  3. Bättre kostnadskontroll i kombination med fortsatt stigande ARR kommer möjliggöra successivt starkare marginal, vilket borde bidra till att driva värderingen av bolaget.