Uppföljning på Comintellis Q2-rapport 2019


Comintelli publicerade på onsdagen den 28 augusti 2019 sin delårsrapport för andra kvartalet 2019.

Inför Q2-rapporten undrade vi hur omsättningstillväxten ser ut. Bolaget omsättningsmässigt starkaste kvartal har historiskt varit Q2 och Q4 och det är därför motiverat att anta den publicerade Q2-rapporten kommer sätta standarden för resten av året. Comintellis nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 3,9 MSEK att jämföra med 4,5 MSEK under det andra kvartalet 2018, en minskning med 14%. Vi noterar också att Comintellis omsättning minskar Q-on-Q, motsvarande en minskning med 6 % jämfört med föregående kvartal Q1-19 då Bolaget omsatte ca 4,2 MSEK.

Bolaget fortsätter med försäljningsaktivteter

Det positiva som Bolaget lyfter fram under kvartalet är att flera återförsäljare har knutits till Bolaget i ett led att försöka attrahera fler kunder. Under september månad förstärks även Comintellis organisation med en ny säljare med stor branschkunskap, vilket borde leda till ökade försäljningsinsatser och mer kundkontakt, vilket kan gynna försäljningsprocessen framgent.

Comintelli fortsätter på den amerikanska marknaden

En viktig del i Comintelli som investeringsidé är den amerikanska satsningen, där Bolaget sedan tidigare har många fina referenskunder såsom Exxon Mobile. På den amerikanska marknaden återfinns många potentiella kunder för Comintelli, varför det är essentiellt för Bolaget att nå framgång på marknaden. Comintellis beskriver i rapporten att den amerikanska satsningen fortsätter och att Bolaget deltagit på flera branschmässor.

Viktigt att konvertera presumtiva kunder till faktiska kunder

I rapporten går det att utläsa att Övriga externa kostnader mer än dubblerats till ca 2,7 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år. Posten innehåller kostnader hänförliga till försäljning- och tillväxtskapande aktiviteter. Det är viktigt de kommande kvartalen att de ökade kostnaderna för kundanskaffning och försäljning konverteras till faktiska kundavtal. Comintelli är verksamma inom en bransch med långa ledtider och det är därför viktigt för Bolaget att kunna konvertera presumtiva kundcase till faktiska kundavtal.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys.