Uppföljning på Aptahems Q1-rapport


Idag den 14 maj 2020 publicerade Aptahem sin delårsrapport för första kvartalet 2020. Följande är våra tankar om rapporten.  

Som väntat uppgick försäljningen under Q1-20 till noll kronor, mer intressant var det att läsa om hur Aptahems kostnadsmassa och finansiella ställning utvecklats under inledningen av 2020. En betydande del av bolagets kostnader utgörs av utvecklingskostnader, vilka kostnadsförs löpande. Under Q1-20 var de samlade utvecklingskostnaderna, exklusive egna personalkostnader, 0,7 MSEK (1,2) vilket motsvarar en minskning om 42 %. Bolagets totala rörelsekostnader minskade med 0,5 MSEK, från 3,5 MSEK under jämförbart kvartal Q1-19 till nu 3,0 MSEK under Q1-20. Kvartalets minskade rörelsekostnader, i kombination med ett positivt rörelsekapital om 2,7 MSEK, resulterade i att bolagets operativa kassaflöde uppgick till -0,3 MSEK, vilket är en kraftig förbättring mot -6,9 MSEK under Q1-19.

”Vi ser mycket positivt på att Aptahem utvecklas med en minst sagt god kostnadskontroll under kvartalet, något som är av stor vikt i dagens läge. Med en kassa som uppgår till ca 21,6 MSEK vid utgången av mars har bolaget idag en stark finansiell ställning. Det kliniska arbetet verkar fortgå enligt plan, där Aptahem skriver att de för diskussioner med ett flertal kontraktsforskningsorganisationer samt kliniska grupper runt om i världen för att på bästa sätt kunna planera för First in Human. Analyst Group bedömer att potentiella nyheter kring detta kan utgöra bra värdedrivare i aktien på kort sikt”, säger ansvarig analytiker.

Hur vi ser på Aptahem som investering

Aptahem har utvecklat en teknologi som använder aptamerer för att utveckla läkemedlet Apta-1 mot sepsis och septisk chock. Sepsis är ett livshotande sjukdomstillstånd som årligen drabbar ca 49 miljoner människor globalt. Dödligheten bland sepsispatienter är hög och de som överlever drabbas ofta av permanenta skador på organ som förutom lidande ett lidande för individen också kan innebära stora samhällskostnader, vilket leder till starka incitament att motverka sjukdomstillståndet. Genom en värdering baserat på ett riskjusterat nuvärde (rNPV) motiveras ett potentiellt bolagsvärde för Aptahem om 265 MSEK, motsvarande 5,5 kr per aktie, i ett Base scenario.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Aptahem.