Uppföljning Hoylus Q2-rapport 2019


Hoylu publicerade idag den 23 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2019. Följande är våra tankar om rapporten.

Under Q2-19 uppgick omsättningen till 6,2 MSEK (6,1), motsvarande en tillväxt om 1 % mot jämförbart kvartal 2018. Vår prognos om ca 8,4 MSEK var således i överkant. Justerat för den sanktionsavgift Hoylu ådragit sig om -2,1 MSEK, var våra estimat avseende rörelsens kostnader i linje med faktiskt utfall.

Analyst Groups prognos jämfört med faktiskt utfall Q2-19

 

Vid utgången av juni uppgick Hoylus kassa till ca 2,4 MSEK, tillsammans med 9,4 MSEK i kortfristiga kundfordringar. Efter periodens utgång har en riktad emission om 15 MSEK genomförts, vilket således har stärkt den finansiella ställningen. I sitt VD-ord skriver Stein Revelsby ” […] baserat på de aktiviteter och diskussioner med våra största kunder så förväntar vi stark tillväxt under det andra halvåret.” I samband med uppdateringen av aktieanalysen kommer vi att se över våra estimat för H2-19.

 Vi kommer att inom kort återkomma med den uppdaterade aktieanalysen. Till dess, läs gärna vår tidigare analys från maj här