TCECUR genomför riktad emission


TCECUR AB (”TECUR” eller ”Koncernen”) meddelande idag den 6 februari 2019 att de genomför en riktad emission om 18,25 MSEK – syftet är att bl.a. att möjliggöra ytterligare förvärv.


Den riktade emissionen ska möjliggöra nya förvärv

TCECURs affärsmodell består delvis i att identifiera företag med god tillväxt och lönsamhet, vilka förvärvas och integreras som fristående dotterbolag inom Koncernen. Genom att ingå i Koncernen kan synergier uppstå, samtidigt som den decentraliserade organisationsstrukturen skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt där dotterbolagen styrs under egen ledningsgrupp. Idag består TCECUR av fyra dotterbolag, de två senaste förvärven AWT, 2017, och Mysec Sweden, 2018 har båda två utvecklats mycket starkt inom TCECUR-koncernen och visat på både hög tillväxt och bra lönsamhet.

Den riktade emissionen som nu tillför TECEUR ca 18,2 MSEK syftar bl.a. till att identifiera och genomföra ytterligare förvärv, där vi hoppas att TCECUR kan få till ett tredje starkt förvärv i ordningsföljden efter AWT och Mysec. Nyemissionen späder dock ut befintliga aktieägare, men den riktade emissionen är enligt Analyst Group det bästa finansieringsalternativet med tanke på nuvarande ägarstruktur med TPE som storägare. Det hade varit mycket svårt att genomföra en företrädesemission med en sådan storägare, varför TCECUR måste ta till andra alternativ. Det blir nu viktigt att TCECUR kan få till ett förvärv och fortsätta den positiva förvärvsresan som påbörjats i form av AW Technic och Mysec Sweden.

Om transaktionen

  • Teckningskursen: 22 kr/aktie, baserat på 14,5 % rabatt mot senaste 20 handelsdagarna.
  • Vilka tecknar: tecknare i den riktade emissionen är ett begränsat antal nya finansiella och industriella investerare.
  • Vad innebär detta för befintliga ägare: för befintliga aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om 17,7 %.

Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 3 861 295 aktier till totalt 4 690 840 aktier.

VD Ole Oftedals kommentar

”Säkerhetsbranschen upplever en stark tillväxt som vi vill ta tillvara på genom att växa både organiskt och via förvärv. Vi har genomfört två mycket lyckade bolagsköp, AWT och Mysec, som båda visar på stark tillväxt och har utvecklats mycket positivt sedan de förvärvats. Vi söker kontinuerligt efter bolag inom vår bransch med krav på god lönsamhet, en stabil marknadsposition, en unik kompetens/affärsmodell och en affärsdriven ledning. Emissionslikviden kommer att användas till förvärv och andra tillväxtinitiativ. Som tidigare aviserat arbetar vi kontinuerligt med ägarbilden i bolaget, denna emission är ett steg i ledet för att uppnå en god ägarspridning av aktien. TPE som äger ca 50% av bolaget kommer med denna emission att minska sitt ägande till ca 41%”, säger Ole Oftedal, Koncern-VD på TCECUR.