Prognos inför AdCityMedias Q3-19


Imorgon den 12 november 2019 publicerar AdCityMedia (”ACM”) sin delårsrapport för tredje kvartalet 2019, följande är våra tankar inför rapporten.

För Q3-19 har vi i vår senaste analys räknat med att ACM omsätter ca 50 MSEK (42), motsvarande en tillväxt om ca 19 % mot jämförbar period 2018. För Q3 har vi estimerat en bruttomarginal om ca 62 %, vilket således är något under jämförbar period 2018. Totala rörelsekostnader, inklusive av- och nedskrivningar samt leasingposter, prognostiseras till ca 28 MSEK (26), vilket med prognostiserad bruttomarginal och omsättning ger en estimerad EBIT-marginal omkring 6 % under tredje kvartalet 2019. I estimaten har övriga rörelseintäkter och aktiverat arbete utelämnats.

För rörelsens marginaler Q3-18A har justering gjorts för ”Aktiverat arbete för egen räkning” samt ”Övriga rörelseintäkter”.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljning.